Ruotsin kieli perusopinnot 30 op (UEF)

ENNAKKOTIETO - MUUTOKSET MAHDOLLISIA!


Opintojen kuvaus

Mikkelin kesäyliopisto järjestää Ruotsin kielen perusopinnot 30 op Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opinnot on mahdollista suorittaa valmiiksi 3 lukukauden (1,5 vuotta) aikana. Lähiopetus, harjoitukset ja tentit järjestetään Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Samoin opintoihin hyväksyttämistä edeltävä valintakoe järjestetään Mikkelin kesäylipistossa. Lähiopetus järjestetään ilta- ja viikonloppuaikaan (pe-ilta ja la-päivä).

HUOM! Opinnot alkavat Suullinen viestintä ja ääntäminen (5 op) -jakson lähiopetuksella 3.-4.8.2018 Mikkelin kesäyliopistossa. Muut aikataulut vahvistuvat kevään -18 aikana!

Osaamistavoitteet

Kaikki ruotsin kielen perusopintojen opintojaksot ovat pakollisia. Ruotsin kielen perusopintokokonaisuus (30 op) painottuu peruskielitaidon luomiseen. Perusopinnot ovat sekä pää- että sivuaineopiskelijoille saman laajuiset. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan kieli- ja viestintätaidot ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.1.

Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • selviytyy vaivattomasti ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista, joiden aihepiirit ovat hänelle tuttuja

 • hallitsee ruotsin perusrakenteet

 • osaa käyttää apunaan sanakirjoja ja muita kielentuottamisessa tarvittavia apukeinoja

 • tuntee ruotsinkielistä kulttuurialuetta kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta

 • pystyy luontevasti hyödyntämään tietotekniikkaa suullisissa ja kirjallisissa töissään

 • on päämäärätietoinen opintojensa suhteen ja osaa suunnitella opintoihinsa liittyvää omaa toimintaansa (mm. ajanhallinta- ja priorisointitaidot)

 • osaa esiintyä ja kertoa aloittelevan asiantuntijan roolissa alansa asioista kuulijalle

Opintojaksot

 • Suullinen viestintä ja ääntäminen (ruotsin kieli) (5 op)

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  - pystyy osallistumaan aktiivisesti useimpiin puhetilanteisiin sekä omaa hyvät keskustelutaidot
  - tuntee ruotsin kielen ääntämisen ominaispiirteet ja hallitsee äänteet ja prosodian kohtuullisesti
  - osaa käyttää monipuolisesti ruotsin kielen rakenteita ja laajahkoa sanastoa puheessaan
  - osaa suullisesti tuottaa arki- ja asiatyylistä ruotsin kieltä

  Sisältö
  Opintojaksolla harjoitellaan suullisen viestinnän tilanteita, keskustelutaitoja, korrektia ääntämistä ja ääneen lukemista. Opiskelijat keskustelevat ryhmissä ja pareittain erilaisista aihepiireistä, esim. ajankohtaisista aiheista. Jokainen opiskelija pitää valitsemastaan aiheesta alustuksen ja toimii vuorollaan myös puheenjohtajana pienryhmissä. Opintojaksoon sisältyy myös itsenäistä työskentelyä.

  Suoritustapa
  Kontaktiopetusta n. 40 tuntia. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 80 %). Itsenäistä työskentelyä n. 95 t.
  Korvaavaan suoritukseen tarvitaan näyttökoe.

  Oppimateriaalit
  Blomström, V & Persson, C (2014) Muntlig interaktion i akademiska sammanhang. Lund: Studentlitteratur
  Kuronen, M & Leinonen, K (2010) Svenskt uttal för finskspråkiga – teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. Tampere: Juvenes Print.

 • Johdatus akateemiseen ruotsiin (5 op)

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  - osaa käyttää tiedonhakuvälineitä, kuten sanakirjoja ja kielikorpuksia
  - osaa käyttää esityksissä tarvittavaa teknologiaa ja muistiinpanoja suullisen esittelynsä tukena
  - on laajentanut asiatekstisanastoaan
  - osaa lukea ja ymmärtää lyhyehköjä populääritieteellisiä ruotsinkielisiä tekstejä ruotsin kielen ja kulttuurin tutkimuksen alalta
  - osaa referoida suullisesti lukemaansa ja kertoa siitä keskeisimmät asiat. Kykenee myös muotoilemaan omia mielipiteitään lukemastaan aiheesta ja perustelemaan niitä.
  - osaa keskustella pienryhmässä asiateksteistä, pohtia eri asioita ja tuoda esiin uusia näkökulmia, esittää mielipiteensä ja perustella sen, ottaa toiset keskustelijat huomioon keskustelussa ja rakentaa yhdessä yhteistä tulkintaa teksteistä

  Sisältö
  Erilaisten kurssilla jaettavien asiatekstien lukemista. Osa luettavista teksteistä on yhteisiä kaikille, osan opiskelija saa itse valita. Oppitunneilla tehdään erilaisia suullisia harjoituksia luettujen tekstien pohjalta: pienryhmäkeskusteluja, paneelikeskusteluja ja lyhyitä suullisia esittelyjä pienryhmissä. Lisäksi opiskelija palauttaa joitakin itsenäisiä suullisia raportteja Moodleen ääni- tai videotiedostoina. Opintojaksolla käsitellään ruotsin kielen opintojen jatkon kannalta keskeisiä aihepiirejä ja harjoitetaan asia- ja akateemisten tekstien luku- ja keskustelutaitoja. Opintojaksolla opiskelija vahvistaa sekä aktiivista sanastoaan, suullista kielitaitoaan että kykyään käsitellä erilaista teoreettista kirjallisuutta. Opiskelija harjoittelee myös tiedonhakuvälineiden, kuten sanakirjojen ja kielikorpusten, käyttöä.

  Suoritustapa
  Kontaktiopetusta n. 28 t, johon aktiivinen osallistuminen (väh. 80 %). Itsenäistä työskentelyä n. 107 t. Opintojakson lopussa tekstipohjainen suullinen koe, joka tehdään pareittain tai ryhmissä.

  Oppimateriaalit
  Kurssilla jaettava aineisto sekä soveltuvin osin: Blomström V. & Persson C. (2014) Muntlig interaktion i akademiska sammanhang. Lund: Studentlitteratur ja Blomström V. & Wennerberg J. (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

 • Ruotsin kielioppi 1 (5 op)

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  - on kerrannut ja laajentanut kieliopin tietojaan
  - omaa perustiedot nykyruotsin kieliopista ja osaa käyttää asianmukaisia ruotsinkielisiä termejä analysoidessaan kieltä ja selittäessään sen rakenteita
  - on tutustunut suomen ja ruotsin kontrastiiviseen analyysiin
  - osaa soveltaa kieliopillista tietoa omaan kielenkäyttöönsä.

  Sisältö
  Luentoja ja harjoituksia, joissa perehdytään nykyruotsin kielioppiin ja sen keskeiseen termistöön. Opintojaksolla käsitellään sanaluokkia, lausekkeita, lauseenjäsennystä, sanajärjestystä, määräisyyden ilmaisemista ja genetiivirakenteita. Opintojaksolla opiskelija kertaa, laajentaa ja syventää kieliopin tietojaan ruotsinkielisiä termejä käyttäen sekä hankkii myös uutta tietoa, joka auttaa häntä jatkamaan kielioppiopintojaan seuraavalla eli aineopintojen tasolla.

  Suoritustapa
  Luennot 14 t ja harjoitukset 28 t, joihin aktiivinen osallistuminen (molempiin 80 %). Itsenäistä työskentelyä 93 t. Opintojakson lopussa kirjallinen tentti.

  Oppimateriaalit
  Luento- ja harjoituskurssilla: Fiilin U & Hakala K (2011) Fullträff igen Ruotsin kielioppi aikuisille. Helsinki: Finn Lectura sekä kurssilla jaettava oheislukemisto ja harjoitustehtävät.

 • Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli) (5 op)

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  - osaa tuottaa erityylisiä tekstejä ruotsin kielellä
  - osaa kääntää ja tulkita helpohkoja tekstejä suomesta ruotsin kielelle ja ruotsista suomen kielelle
  - osaa kielelliset keinot selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi
  - osaa muokata ja korjata omia tekstejään ja toisten tekstejä ja perustella omia ratkaisujaan
  - tuntee kirjoittamiseen liittyviä sääntöjä ja normeja ja osaa etsiä tietoa erilaisista kirjoitusoppaista
  - tuntee asiakirjoittamisen perusperiaatteet ja vaatimukset

  Sisältö
  Opintojaksolla tehdään kirjallisia harjoituksia. Jokainen opiskelija kirjoittaa ja kääntää kurssilla erityylisiä tekstejä ja harjoittelee korjaamaan ja kommentoimaan omia ja toisten tekstejä. Opiskelija käyttää erilaisia sanakirjoja ja lähdeviittaustekniikkaa sekä kiinnittää teksteissään huomiota oikeinkirjoitukseen, kielioppiin, jäsentelyyn, välimerkkien käyttöön ja lyhenteisiin.

  Suoritustapa
  Kontaktiopetusta n. 24 t, johon aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) ja itsenäinen työskentely 115 t. Opiskelija työstää kurssilla kirjoittamistaan teksteistä portfolion.

  Oppimateriaalit
  Blomström V. & Wennerberg J. (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur, Språkrådets Svenska skrivregler (2008 tai uudempi).

 • Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli) (5 op)

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  - kuvailla ruotsiksi suomenruotsalaisten ja suomenruotsin alkuperää, Ruotsin ja Suomen yhteistä historiaa, Suomen kielilainsäädäntöä ja ruotsin kielen asemaa Suomessa
  - kuvailla ruotsiksi Ruotsin yhteiskuntaa, Ruotsin historiaa ja nykypäivää sekä maantiedettä pääpiirteittäin
  - kertoa ruotsiksi ruotsalaisesta ja suomenruotsalaisesta kulttuurista sekä kielialueiden käsitteistä ja traditioista.

  Sisältö
  Opintojaksolla tutustutaan ruotsalaisuuteen ja suomenruotsalaisuuteen eri näkökulmista. Perehdytään suomenruotsalaisten alkuperään, Suomen ja Ruotsin yhteiseen historiaan, kielioloihin eri aikoina sekä ruotsin kielen kehityksen eri vaiheisiin suomenruotsin kannalta. Lisäksi käydään läpi Suomen kielilainsäädäntöä ja kaksikielisyyttä sekä tutustutaan suomenruotsalaisuuteen tämän päivän Suomessa. Opintojaksolla käsitellään myös Ruotsin historiaa, maantiedettä sekä nykypäivän Ruotsia valtiona ja yhteiskuntajärjestelmänä. Lisäksi tutustutaan ruotsalaiseen kulttuuriin, perinteisiin ja kielivähemmistöihin.

  Suoritustapa
  Kontaktiopetusta n. 28 t, johon aktiivinen osallistuminen (vähintään 80%), itsenäistä työskentelyä 107 t. Kurssilla tehdään erilaisia suullisia tehtäviä. Kurssilla tehdään mahdollisesti myös ryhmätöitä ja esitelmiä. Kansainvälisen kulttuuriosaamisen tai Kansainvälistymisopintojen kokonaisuuden opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kurssin kirjalliset työt ja loppukoe suomeksi.

  Oppimateriaalit
  Opintojaksolla jaettava opetusmateriaali

 • Monikielinen viestintä (5 op)

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja tuntee monikielisen viestinnän ilmiöitä (kääntäminen ja tulkkaus, kielikontaktit, kaksikielisyys, vieraiden kielten opetus, kielimaisemat) sekä niihin liittyviä ammatteja (opettajat, kääntäjät ja tulkit, markkinoinnin ammattilaiset, toimittajat, tutkijat ym.). Opiskelija myös tuntee monikielisen viestinnän tutkimuksen tyypillisiä asetelmia, esim. kaksikielisyyden, kääntämisen kognitiivisten prosessien, kielikontaktien sosiolingvistisessa ja kielenoppimisen tutkimuksessa.

  Sisältö
  Monikielinen viestintä ilmiönä ja sen tunnistaminen arjessa. Monikielisyyden vaatimukset eri ammateissa. Monikielisyyteen kohdistuvan tutkimuksen keskeisiä teorioita ja menetelmiä.

  Suoritustapa
  Luennot (n. 16 t), kirjallisuutta ja kuulustelu; jonkin monikielisen arjen ilmiön dokumentointi harjoitustyönä.

  Oppimateriaalit
  Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Valintakoe

Ruotsin perusopintoihin ilmoittautunut osallistuu myös sivuainekokeeseen eli valintakokeeseen. Valintakoe järjestetään ti 22.5.2018, klo 16-18 (kesto 2 t.), Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA-rakennus, luokka 117. Tullakseen valituksi, tulee valintakokeesta saada vähintään 24 pistettä, maksimipistemäärä on 56 pistettä. Ruotsin kielen perusopintoihin valintakokeen perusteella hyväksytyt opiskelijat saavat valintansa jälkeen opintokirjeen, josta löytyvät opintojen tarkat tiedot sekä ohjeistus rekisteröitymiseen Itä-Suomen yliopiston UefIlpa-järjestelmässä. Opintoihin ilmoittautuminen on opiskelijaksi valinnan jälkeen (valintakokeesta hyväksytyn pistemäärän saavuttanut) sitova.
 

Tässä muutamia Ruotsin kielen perusopintojen opettajien preppausvinkkejä valintakoetta varten - voit etsiä itse lisää!

Inkeri Rissasen sivut
Abitreenit
Nätfräsch
Yle - Oppiminen - Kielet
Edu.fi - Etälukio


Lehtilinkkejä:

Hbl
Vi Tidningen
Lärarnas tidning

Opintomaksu
850 e (sis. Itä-Suomen Avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
Opinto-oikeusaika 1.8.2018-31.12.2019.


Ilmoittautuminen 13.5.2018 Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300, p. 044 710 4240 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi