Ruotsin kieli perusopinnot 30 op (UEF)

ENNAKKOTIETO - MUUTOKSET MAHDOLLISIA!


Opintojen kuvaus


Mikkelin kesäyliopisto järjestää Ruotsin kielen perusopinnot 30 op Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opinnot on mahdollista suorittaa valmiiksi 3 lukukauden aikana, ts. opinto-oikeusaika opinnoille on kevät 2018-kevät 2019. Lähiopetus, harjoitukset ja tentit järjestetään Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Samoin opintoihin hyväksyttämistä edeltävä valintakoe järjestetään Mikkelin kesäylipistossa.

Opinnot alkavat Sanasto- ja keskusteluharjoitukset (ruotsin kieli) 3 op -jakson lähiopetuksella keväällä 2018 Mikkelin kesäyliopistossa.

Osaamistavoitteet
Kaikki ruotsin kielen perusopintojen opintojaksot ovat pakollisia. Ruotsin kielen perusopintokokonaisuus (30 op) painottuu peruskielitaidon luomiseen. Perusopinnot ovat sekä pää- että sivuaineopiskelijoille saman laajuiset. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan kieli- ja viestintätaidot ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.1.

Kieli- ja viestintätaidot
Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston
• pystyy sekä suullisesti että kirjallisesti tuottamaan kieliopillisesti hyväksyttävää ja asiayhteyteen sopivaa ruotsin kieltä
• ääntää ruotsia luontevasti

Sisältötaidot
Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa määritellä kieliopin ja kielitieteen keskeiset käsitteet ja selittää lingvistisiä ilmiöitä niitä käyttäen
• pystyy lukemaan itsenäisesti kaunokirjallisuutta nykyruotsiksi sekä luonnehtimaan ja analysoimaan sitä sisällöllisesti ja kielellisesti
• osaa kertoa ruotsalaisesta kielialueesta, sen historiasta, kulttuurista, maantieteestä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä

Sisältö

A. Kielitaito-opinnot 16 op
2132207 Sanasto- ja keskusteluharjoitukset (ruotsin kieli) 3 op
2132208 Ruotsin kielen fonetiikka ja fonologia 1, 3 op
2132209 Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli), 4 op
2132203 Käännösharjoitukset 1 (ruotsin kieli), 6 op
B. Kielitieteelliset opinnot 5 op
2132210 Ruotsin kielioppi 1, 5 op
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 9 op
2132211 Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli), 4 op
2132206 Kirjallisuus 1 (ruotsin kieli), 5 op

Arvosteluperusteet
Kokonaisuuden loppuarvosanan määrää osasuoritusten keskiarvo painotetun keskiarvon perusteella humanistisen osaston opinto-oppaassa esitetyllä tavalla.

Opettajat
Vastuuhenkilö professori Sinikka Niemi.

Valintakoe
Ruotsin perusopintoihin ilmoittautunut osallistuu myös sivuainekokeeseen. Valintakoe järjestetään kevätlukukaudella 2018 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan viimeistään joulukuussa 2017) Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA-rakennus, luokka 117. Tullakseen valituksi, tulee valintakokeesta saada vähintään 24 pistettä, maksimipistemäärä on 56 pistettä. Ruotsin kielen perusopintoihin valintakokeen perusteella hyväksytyt opiskelijat saavat valintansa jälkeen opintokirjeen, josta löytyvät opintojen tarkat tiedot sekä ohjeistus rekisteröitymiseen Itä-Suomen yliopiston UefIlpa-järjestelmässä. Opintoihin ilmoittautuminen on opiskelijaksi valinnan jälkeen (valintakokeesta hyväksytyn pistemäärän saavuttanut) sitova.

Opintomaksu
Vahvistetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen viimeisätän 10 päivää ennen valintakoetta Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi