Ennakkotieto - muutokset mahdollisia!

Sosiaalityön kandiseminaari, kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op

Aika
Syksy 2017 - Kevät 2018, tarkemmat tapaamisajankohdat vahvistetaan myöhemmin.

Tavoite

Opiskelija osaa tuottaa itsenäisen tieteellisen tutkielman sekä argumentoida tieteellisesti ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta tieteellisestä tekstistä.

Sisältö
Tutkimuksen tekemiseen, kansalliseen - ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen, tieteelliseen raportointiin ja tutkimuksen arviointiin perehtyminen.

Suoritustapa
Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn 30 h, tutkimussuunnitelman laatiminen kandidaatintutkielmaa varten, suunnitelman esittäminen seminaarissa, oppilasvastaväittäjänä toimiminen, kevään kandikonferenssiin osallistuminen sekä kandidaatin tutkielman itsenäinen laatiminen. Kandikonferenssin voi korvata pitämällä tutkielmastaan esitelmän kansallisella tai kansainvälisellä foorumilla.

Tavoitteena on, että kandidaatin tutkielma kirjoitetaan valmiiksi opintojakson aikana.

Edeltävät opinnot
Kandidaattiseminaari sijoittuu sosiaalityön aineopintojen loppuvaiheeseen. Tapaustutkimus sosiaalityössä -opintojakso ja Tutkiva sosiaalityö-opintojaksot tulee olla suoritettuna ennen kandidaattiseminaarin aloittamista. Tutkielman ideapaperi tulee lähettää kolmea päivää ennen ensimmäistä seminaarikokoontumista opintojakson vastuuopettajalle.

Vastuuopettaja
Amanuenssi Anna-Maija Pyykönen, Itä-Suomen yliopisto

Tutustu tarkemmin opintojaksoon lv. 2016-2017 toteutuksesta.

Opintomaksu
545 € (sis. Itä-Suomen Avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

Ilmoittautuminen
Viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua.

Toteuttaja
Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
p. 015 210 300
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
www.mikkelinkesäyliopisto.fi

Yhteyshenkilö
koulutussuunnittelija
Tiina Roikonen
p. 044 710 4240
tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi