Preventiivinen hoitotiede 25 op

Preventiivisen hoitotieteen perusopinnoissa opiskelijat kehittävät asiantuntijuuttaan näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä ja sen työmenetelmien sekä toimintamallien uudistamisessa. Opintoja voidaan hyödyntää terveyttä edistävässä toiminnassa terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä. Lisäksi perusopintojen sisältämää tietoa voidaan hyödyntää tutkimus- ja suunnittelutehtävissä terveyspalvelujärjestelmässä. Opinnoissa on olennaista terveyden edistämisen yhteiskunnallisen ja kansainvälisen kontekstin sekä kulttuuristen näkökohtien tunnistaminen.

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet:

 • arvioida kansallisia ja kansainvälisiä, ajankohtaisia terveyden edistämisen ja terveyspolitiikan linjauksia
 • toimia terveyden edistämisen moniammatillisissa työryhmissä
 • kehittää osaamistaan terveyden edistämisen etiikan lähtökohdista globaalit näkökohdat huomioiden
 • tunnistaa monikulttuurisuuden merkitys terveyden edistämisessä
 • kehittää taitojaan näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä
 • osallistua terveyden edistämistä ja terveyspolitiikkaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun

Opinnot soveltuvat terveydenhuollon ammattihenkilöille ja terveyden edistämisen tehtävissä toimiville ja niihin tähtääville. Opinnot soveltuvat myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille (pääaine hoitotiede).

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on professori Anna-Maija Pietilä. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa, jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Opinnot alkavat Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op -jakson lähiopetuksella la 15.9. klo 10-17 Mikkelin kesäyliopistossa!

Opintojaksot

 • Johdantoluento 0 op

  Aika
  Verkkovälitteinen luento (n. 2 t), ajankohta vahvistetaan myöhemmin.

  Sisältö
  Johdanto preventiivisen hoitotieteen opintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.

  Opettaja
  Avoimen yliopiston suunnittelija, TtT Annamari Lastunen

 • Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op

  Aika
  Lähiopetus la 15.9.2018 klo 10-17 ja verkko-opetus 15.9.-15.11.2018.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tunnistaa preventiivisen hoitotieteen tietoperustaa ja tutkimuskohteita
  • määrittelee terveyden edistämistä ja analysoi sen moniulotteisuutta
  • tunnistaa terveyden edistämisen yhteiskunnallisen kontekstin
  • saavuttaa valmiudet arvioida terveyden edistämistä yksilötasolta yhteisötasolle
  • syventää ymmärrystään terveyden edistämisen teoreettisesta perustasta
  • arvioi terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimustietoon perustuvana toimintana

  Sisältö
  • preventiivisen hoitotieteen tietoperusta ja tutkimuskohteet
  • terveyden edistäminen moniulotteisena ilmiönä
  • terveyden edistämisen ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia
  •  terveyden edistämisen teoreettisia lähestymistapoja

  Suoritustapa
  Lähiopetus ja verkko-opinnot

  Oppimateriaali
  Ilmoitetaan opintojaksolla

  Arvosteluperusteet
  0-5

  Opettaja
  TtT Anja Terkamo Moisio ja dosentti Arja Halkoaho

 • Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus 5 op

  Aika
  Lähiopetus la 10.11.2018 klo 10-17 ja verkko-opetus 10.11.-31.12.2018.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • analysoi eettisten periaatteiden toteutumista terveyden edistämisen muuttuvissa toiminnoissa
  • tunnistaa ja analysoi terveyden edistämisen etiikan ajankohtaisia kysymyksiä
  • perehtyy 'Terveys ihmisoikeutena' lähestymistapaan
  • syventää ymmärrystään terveyden tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta eettisinä periaatteina
  • tunnistaa haavoittuvien ryhmien erityispiirteitä
  • syventää taitojaan eettisessä keskustelussa ja argumentoinnissa

  Sisältö
  • terveyden edistämisen eettinen perusta ja eettiset periaatteet
  • terveyden edistämisen ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä
  • terveys ihmisoikeutena- lähestymistapa
  • terveyden tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus eettisinä periaatteina
  • haavoittuvat ryhmät terveydenhuollossa
  • eettinen argumentointi yhteiskunnallisessa keskustelussa

  Suoritustapa
  Lähiopetus ja verkko-opinnot

  Oppimateriaali
  • Beauchamp, T.L. & Childress, J.F. 2012, Principles of Biomedical Ethics, 7th edn, Oxford University Press, New York.
  • Gastmans C. Dignity-enhancing nursing care: A foundational ethical framework. Nursing Ethics 2013;20(2):142-149
  • Terkamo-Moisio A. 2017. Arvokkuutta tukeva hoitotyö. Pro Terveys 1/2017, 20-21
  • Whitehead M., Povall S. & Loring B. 2014. The equity action spectrum: taking a comprehensive approach. ISBN 9789289050456
  • Carter S M, Cribb A & Allegrante J P. 2012.How to think about health promotion ethics. Public Health Review 34(1).
  • Carter S M et al. 2011. Evidence, Ethics and Values: A Framework for Health Promotion Am J Public Health 101:465–472.
  • Thórarinsdóttir K & Kristjánsson K. 2014. Patients’ perspectives on person-centered participation in healthcare: A framework analysis. Nursing Ethics 21(2), 129–147.
  • STM 2014. Hyvinvointi on toimintakykyä ja osallisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:13. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.
  • ETENE 2011. Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtakunnallinen terveyden edistämisen eettinen neuvottelukunta, ETENE -julkaisuja 32.
  • ETENE 2012. Etiikan tila sosiaali- ja terveysalalla. Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtakunnallinen terveyden edistämisen eettinen neuvottelukunta, ETENE -julkaisuja 35.
  • Muu luennoilla ilmoitettava materiaali

  Arviointiperusteet
  Soveltavan kirjallisen tehtävän numeerinen arviointi 0-5

  Opettaja
  TtT Anja Terkamo-Moisio ja dosentti Arja Halkoaho

 • Kulttuurisen hoitotieteen teorioita 4 op

  Aika
  Lähiopetus la 19.1.2019 klo 10-17 ja verkko-opetus 19.1.-17.3.2019.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson jälkeen opiskelija
  • on perehtynyt kulttuurisen hoitotieteen teorioihin
  • pystyy analysoimaan ja kriittisesti arvioimaan kulttuurisen hoitotieteen teorioita

  Sisältö
  Kulttuurisen hoitotieteen teoriat ja niiden kehittyminen

  Suoritustapa
  Lähiopetus ja verkko-opinnot

  Oppimateriaali
  • Giger J.N. 2013. Transcultural Nursing. Assessment & Intervention. 6. painos. Mosby, Missouri.
  • Campinha-Bacote J. 2007. The process of cultural competence in the delivery of healthcare services: The journey continues. Transcultural C.A.R.E. Associates.
  • McFarland M & Wehbe-Alamah H. 2015. Leininger's Culture Care Diversity And Universality: A Worldwide Nursing Theory. 3. painos. Jones & Bartlett Learning, Burlington MA.
  • Paulanka B & Purnell L. 2013. Transcultural Health Care: A Culturally Competent Approach. 4. painos. F.A. Davis Company, Philadelphia.

  Arvosteluperusteet
  0-5, kirjallisen esseen numeerinen arviointi

  Opettaja
  TtT Anja Terkamo-Moisio

 • Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op

  Aika
  Lähiopetus la 16.3.2019 klo 10-17 ja verkko-opetus 16.3.-31.5.2019

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • on perehtynyt terveyden edistämisen globaaleihin strategioihin
  • tuntee kansainvälisten järjestöjen ja organisaatioiden roolin terveyden edistämisessä
  • tunnistaa terveyden universaalin näkyvyyden eri toimintaympäristöissä
  • arvioi terveyden edistämistä ympäristöterveyden lähtökohdista
  • arvioi e-terveyden mahdollisuuksia tulevaisuuden terveydenhuollossa
  • analysoi globaalin terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia

  Sisältö
  • terveyden edistämisen globaaleja strategioita
  • EU:n rooli ja WHO:n rooli terveyden edistämisessä
  • terveyden universaali näkyvyys
  • ympäristöterveyden ajankohtaisia kysymyksiä
  • E-terveys osana tulevaisuuden terveyden edistämistä

  Suoritustapa
  Lähiopetus ja verkko-opetus

  Oppimateriaali
  Ilmoitetaan opintojaksolla

  Arvosteluperusteet
  Oppimispäiväkirjan numeerinen arviointi 0-5

  Opettaja
  TtT Anja Terkamo-Moisio ja dosentti Arja Halkoaho

  Edeltävät opinnot
  Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op.

 • Terveyden edistämisen johtaminen 5 op

  Aika
  Kirjallisuustentti määrättyinä avoimen yliopiston tenttipäivinä (vahvistetaan myöhemmin)

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • kuvata terveyden edistämisen johtamisen keskeiset lainsäädännölliset ja terveyspoliittiset perusteet
  • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisen johtamisessa ja strategioiden implementoinnissa
  • arvioida eri tasoisen verkostoitumisen merkitystä terveyden edistämisen johtamisessa
  • tunnistaa ja tarkastella terveyden edistämisen johtamisen arvoperustaa ja eettisiä lähtökohtia

  Sisältö
  Keskeiset kansalliset ja kansainväliset terveyspolitiikan linjaukset, terveyttä edistävät sairaalat, koulut ja muut työpaikat, terveyden edistämisen johtamisen työvälineet, terveyden edistämisen etiikka.

  Suoritustavat
  Kirjallinen kuulustelu

  Oppimateriaalit
  1) Johnson J & Breckon D: Managing Health Education and Promotion Programs: Leadership Skills for the 21st Century. Jones & Bartlett Publishers. Inc.
  2) Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326
  3) Ajankohtaiset artikkelit:
  • Röthlin F. Managerial strategies to reorient hospitals towards health promotion", Journal of Health Organization and Management 2013: 27(6): 747 – 761. http://dx.doi.org/10.1108/JHOM-07-2011-0070
  • Johansson H, Stenlund H, Lundström L, Weinehall L. Reorientation to more health promotion in health services - a study of barriers and possibilities from the perspective of health professionals. J Multidisip Healthc. 2010:26(3):213-224. doi:10.2147/JMDH.S14900
  • Kemppainen V, Tossavainen K, Turunen H. Nurses' roles in health promotion practice; an integrative review. Health Promot. Int. 2013:28(4):490-501. doi: 10.1093/heapro/das034 10.1093/heapro/das034

  Arvosteluperusteet
  0-5.  Arviointikriteeristö käytössä

  Opettaja
  Professori Hannele Turunen


Opintomaksu
595 €
(sis. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). Opinto-oikeusaika kolme lukukautta (1.8.2018-31.12.2019).
Yksittäiset opintojaksot; lähiopetusta sisältävät jaksot 150 € /jakso ja itsenäisesti suoritettava 85 € / jakso.

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautuminen
5.9. mennessä
Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli,
p. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella.

Lisätietoja koulutussuunnittelija Tiina Roikonen p. 044 710 4240 tiina.roikonen(at)mikkelinkesayliopisto.fi