Sosiaalityön kandidaattiseminaari, kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op AY5513310

Opintojen kuvaus

ENNAKKOTIETO - muutokset opetusohjelmaan mahdollisia

Ajankohta:

Aloitustapaaminen 12.11.2016 klo 10.30-14.30
Toinen tapaaminen 10.12.2016 klo 10.30-16
Kolmas tapaaminen 14.1.2017 klo 10.30-16
Neljäs tapaaminen 11.2.2017 klo 10.30-16
Viides tapaaminen 24.3.2017 klo 10.30-16
Kandikonferenssi 12.5.2017 klo 10.30-16.30

Lopullisten töiden palautus viimeistään 21.5 mennessä.

Tarpeen mukaan välitapaamisia/hlökohtaisia ohjauksia

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa tuottaa itsenäisen tieteellisen tutkielman sekä argumentoida tieteellisesti ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta tieteellisestä tekstistä.

Sisältö:

Tutkimuksen tekemiseen, kansalliseen - ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen, tieteelliseen raportointiin ja tutkimuksen arviointiin perehtyminen.

Suoritustavat:

Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn 30 h, tutkimussuunnitelman laatiminen kandidaatintutkielmaa varten, suunnitelman esittäminen seminaarissa, oppilasvastaväittäjänä toimiminen, kevään kandikonferenssiin osallistuminen sekä kandidaatin tutkielman itsenäinen laatiminen. Kandikonferenssin voi korvata pitämällä tutkielmastaan esitelmän kansallisella tai kansainvälisellä foorumilla. Tavoitteena on, että kandidaatin tutkielma kirjoitetaan valmiiksi opintojakson aikana.

Toteutustavat:

Ryhmätyöskentely 30 h.

Oppimateriaalit
Hirsjärvi S. & Remes P. & Sajavaara P.: Tutki ja kirjoita. Tammi 2009 ja Kin-nunen, M. & Löytty, O. (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino 2002.

Arvosteluperusteet:

0 - 5

Opettajat:
Amanuenssi Anna-Maija Pyykönen, Itä-Suomen yliopisto

Edeltävät opinnot:
Kandidaattiseminaari sijoittuu sosiaalityön aineopintojen loppuvaiheeseen. Tapaustutkimus sosiaalityössä -opintojakso ja Tutkiva sosiaalityö-opintojaksot tulee olla suoritettuna ennen kandidaattiseminaarin aloittamista. Tutkielman ideapaperi tulee lähettää kolmea päivää ennen ensimmäistä seminaarikokoontumista opintojakson vastuuopettajalle.

Lisätietoja:
Opintojaksolla käytetään Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmää. Sosiaalityön kandidaattiseminaaria ja kandidaatintutkielmaa ei voi korvata amk- /ylempi amk -tutkielmalla. Jos tutkielma ei valmistu kahdessa lukukaudessa, tulee seminaarityöskentelyä joko jatkaa seuraavalla lukukaudella uudessa seminaarissa tai tutkielman ollessa viimeistelyvaiheessa itsenäisenä työskentelynä ohjaajan tukemana.

Opintomaksu
545 e, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittautuminen

30.10.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi