TIETOA OPISKELIJOILLE

Mikkelin kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta sekä työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamista. Koulutukseen voi osallistua ilman pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja ilman erillistä hakumenettelyä. Kesäyliopiston koulutus on  kehittävää ja tietoja päivittävää sekä muuta vapaan sivistystyön koulutusta, mukaan lukien ikääntyvien yliopisto. Kesäyliopiston tarjonnassa painottuvat yhteiskunnalliset aineet, sosiaali- ja terveysala, julkishallinto- ja elinkeinoelämä, taloushallinto ja yritysjuridiikka sekä opetus-, kasvatus- ja kulttuuri (OKM:n ylläpitämisluvan sanamuoto 29.11.2012).
 

Avoin yliopisto

 • Opetukseen liittyviä käsitteitä

  Avoimessa yliopistossa voivat opiskella kaikki halukkaat iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetusta ei ole suunnattu tietyille ammatti- tai opiskelijaryhmille, vaan se on kaikille avointa. Opiskelija arvioi itse omat mahdollisuutensa selviytyä opinnoista. Opetus järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun. Avoimella yliopisto-opetuksella tarkoitetaan yliopistojen perusopetuksen mukaista opetusta. Opetus vastaa laadultaan ja tasoltaan yliopiston perusopetusta. Avoimessa yliopistossa voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia.

  Lukuvuonna 2017–2018 järjestämme seuraavien yliopistojen tutkintovaatimusten mukaista opetusta:

  Itä-Suomen yliopisto UEF
  Jyväskylän yliopisto JY
  Turun yliopisto TY

  Opintopiste (op) kertoo opintojen laajuuden ja työmäärän. Yksi opintoviikko vastaa noin 1,5-2 opintopistettä ja yksi opintopiste vaatii noin 27 tuntia opiskelijan työtä.
  Perusopinnot ovat laajuudeltaan noin 25 opintopistettä. Aineopinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä (sisältäen perusopinnot 25 op). Aineopinnoissa perehdytään kyseessä olevaan tieteenalaan ja sen tutkimusmenetelmiin.

 • Ilmoittautuminen opintoihin ja kurssimaksut

  Yliopistojen rekisteröitymiskäytännöt

  Avoimen yliopiston opintoja kesäyliopiston kautta suorittavat opiskelijat rekisteröidään myös opinto-oikeuden myöntäneen yliopiston opiskelijoiksi. Rekisteröityminen tapahtuu täyttämällä avoimen yliopiston rekisteröintilomakkeen, maksamalla avoimen yliopiston rekisteröintimaksun sekä kesäyliopiston kurssimaksun. Kurssimaksut sisältävät opetuksen, luentomateriaalin ja opinto-ohjauksen.

  Rekisteröintimaksut vaihtelevat yliopistoittain ja oppiaineittain. Opintomaksunsa maksamatta jättäneiden opintosuorituksia ei kirjata eikä suorituksista saa todistusta. Opinto-oikeus on opintokokonaisuuden laajuudesta riippuen kahdesta neljään lukukautta. Opiskelija, joka ylittää opinto-oikeuden asettaman aikarajan, voi jatkaa opintojaan ilmoittautumalla jatkavaksi opiskelijaksi ja maksamalla jatkavan opiskelijan rekisteröitymismaksun kesäyliopistoon.

  Peruutusmaksut (AVOIN YO ja AVOIN AMK)

  Ilmoittautuminen opintojaksoille ja opintokokonaisuuksiin on sitova.

  Yksittäisissä opintojaksoissa ja opintokokonaisuuksissa osallistuminen voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin kuin viimeisenä ilmoittautumispäivänä perimme 50 % jäljellä olevasta opintomaksusta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko opintomaksun.

  Yksittäisissä opintojaksoissa ja opintokokonaisuuksissa, joissa ei ole viimeistä ilmoittautumispäivää, osallistuminen voidaan perua veloituksetta ennen opintoihin rekisteröitymistä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan rekisteröitymisen jälkeen tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko jäljellä olevan opintomaksun.

  Opintomaksujen maksamatta jättäminen ei ole sama kuin opintojen peruuttaminen.

 • Suoritustavat, opintojen korvaaminen ja tenttikäytännöt

  Suoritustapa ilmoitetaan opintotietojen yhteydessä. Suoritustapoja ovat esimerkiksi tentti, oppimistehtävä, luentopäiväkirja, essee ja lähiopetukseen osallistuminen. Opintojen sisällöstä vastaavat ainelaitoksen opettajat.

  Opintojen sisällöistä ja korvaavuuksista voi ottaa suoraan yhteyttä oppiaineen opettajaan. Monimuoto-opinnoissa opintoneuvontaa saa myös opintoryhmän tukena toimivalta tuutorilta. Kesäyliopiston henkilökunta ohjeistaa myös sekä opintoihin että käytännön järjestelyihin liittyvissä asioissa.

  Tentit järjestetään opinto-ohjelmaan merkittyinä ajankohtina Mikkelin kesäyliopiston tiloissa 
  (Lönnrotinkatu 5, Unica-rakennus, 1. krs). Kirjallisuustentteihin tulee ilmoittautua 10–14 vuorokautta ennen tenttipäivää. Luentotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Yleiset tenttipäivät ovat nähtävillä kesäyliopiston verkkosivuilla. Tenttiin ilmoittautumiskäytänteet vaihtelevat yliopistoittain, joten tarkistathan käytänteet riittävän ajoissa ennen tentti-ilmoittautumisen suorittamista.
   

 • Todistukset ja opintosuoritusotteet

  Todistukset ja opintosuoritusotteet suoritetuista avoimen yliopiston opinnoista opiskelija tilaa siitä yliopistosta, minne opinnot on suoritettu.

  Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston todistustilaus ja opintosuoritusote tilataan täältä. 

  Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston todistustilaus tilataan täältä. 
  Opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista voit tilata WebOodissa. 

 • Tutkintotavoitteinen opiskelu ja avoimen yliopiston väylä

  Opiskelu avoimessa yliopistossa voi olla myös tutkintotavoitteista. Opiskelija voi rakentaa tarjolla olevista opinnoista oman opinto-ohjelman, joka tähtää esimerkiksi kandidaatintutkintoon. Kaikki avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää sellaisenaan yliopistotutkintoon, vaikkakin vastaavuuksissa saattaa olla eri yliopistojen ainelaitoksien kesken eroja. Opintotarjonnastamme löydät sekä perus- että aineopintotasoisia kokonaisuuksia, sivuaineiksi sopivia opintoja sekä korkeakoulututkintoon pakollisina kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Tutkintotavoitteinen opiskelu vaatii suunnitelmallisuutta ja HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemistä. Mikkelin kesäyliopisto toteuttaa tutkintotavoitteisia opintopolkuja tiiviissä yhteistyössä mm. Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kanssa.

  Avoimen väylä

  Avoimen yliopiston väylän kautta voi hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta tai ylioppilastutkintoa avoimessa suoritettujen opintojen perusteella. Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi ei kuitenkaan ole automaattista, vaan oppiaineittain on määritelty avoimen väylän kiintiöt. Valintaan vaikuttavat myös opintojen määrä ja menestys opinnoissa. Vaadittavien opintojen määrä ja vaatimukset vaihtelevat oppiaineittain ja yliopistoittain. Lisätietoja antavat yliopistojen opintotoimistot.

 • Opinto-ohjaus

  Kesäyliopiston opiskelua koskevissa asioissa saat opintoneuvontaa kesäyliopiston henkilökunnalta ja opintosi opettajilta. Opettajat ovat tavattavissa luentojen yhteydessä sekä heidät tavoitat myös sähköpostilla. Avoimesta yliopisto-opetuksesta neuvontaa antavat myös yhteistyöyliopistojen avointen yliopistojen opintoneuvojat ja suunnittelijat.

  Mikkelin kesäyliopistossa opintojasi ohjeistaa koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, puh. 044 710 4240 tai tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

 • Vierastenttiminen Mikkelin kesäyliopistolla

  Mikkelin kesäyliopistolla voit suorittaa vierastenttejä. Opiskelijana itse huolehdit yliopistollasi ilmoittautumisen ja sovit Mikkelin kesäyliopiston henkilökunnan kanssa tenttimisestä hyvissä ajoin ennen tenttipäivää.

  Suosittelemme, että opiskelijana varmistat tenttisi perilletulon Mikkelin kesäyliopistoon viimeistään edeltävänä päivänä ennen tenttiä (soittamalla/sähköpostilla).

  Vierastenttimaksu UEF:in / JY:n / TY:n avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä on 30 €/tenttikerta. Mikäli vierastentti järjestetään muuna aikana kuin yleisenä tenttipäivänä perimme 30 €/tunti. Maksun opiskelija saa mukaansa tenttitilaisuudesta tilisiirtona.

  Mikäli opiskelija ei peruuta vierastenttiä edelliseen päivään mennessä tai ei saavu tenttiin, veloitamme vierastenttimaksun.

  Tenttitilaisuudet järjestetään Mikkelin kesäyliopiston tiloissa osoitteessa
  Lönnrotinkatu 5, Unica-rakennus, 1 krs. Luokkatila ilmoitetaan ovikyltein saavuttaessa.

 • Yleiset tenttipäivät lv. 2018-2019

  Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston tenttipäivät

  Ilmoittautuminen viimeistään 10 päivää ennen tenttiä Mikkelin kesäyliopistolle sekä WebOodiin.

  Tenttipäivät (allamainitut maanantait klo 16.00-20.00)


  Syksy 2017: 21.8., 25.9., 23.10., 20.11. ja 18.12.2017
  Kevät 2018: 15.1., 5.2., 5.3., 9.4., 7.5. ja 4.6.2018


  Syksy 2018: 20.8., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.2018
  Kevät 2019:
  14.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6.2019

  Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tenttipäivät

  Ilmoittautuminen viimeistään 10 päivää ennen tenttiä Mikkelin kesäyliopistoon.
  HUOM! Kesän tenttipäiviin ilmoittautuminen kesäyliopistolle toukokuun loppuun mennessä!

  Mikäli kesän tenttipäivät eivät ole käytössä omassa oppiaineessasi, tiedotetaan siitä oppiainekohtaisesti JY:n avoimen Kopan sivuilla.

  Tenttipäivät (allamainitut tiistait klo 16.30-20.30)

  Syksy 2017: 12.9., 10.10., 7.11. ja 5.12.2017

  Kevät 2018: 16.1., 13.2., 13.3., 17.4., 15.5., 5.6., 26.6. ja 21.8.2018

  Syksy 2018: 18.9., 9.10., 6.11., 4.12.2018.
  Kevät 2019: 15.1., 12.2., 12.3., 9.4., 14.5., 4.6., 25.6., 20.8.2019.

  *****
  Tentit järjestetään Mikkelin kesäyliopiston tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 5, Unica-rakennus, 1 krs.
  Tarkka tenttitila ilmoitetaan aulan ilmoitustaululla sekä ovikyltein.