Johtamisen perusteet 6 op (Introduction to Management) (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja –mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu. 

Opiskelija 
• osaa eritellä johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteitä, johtamisen perusteorioita ja perustehtäviä sekä näiden yhteyksiä uudistuvaan liiketoimintaan 
• ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti muuttuvassa palvelutaloudessa 
• osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä 
• osaa soveltaa keskeistä käsitteistöä ja oppimaansa teoriaa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa 
 

Itsenäinen työskentely 162 t 
Toteutustavat: Oppimispäiväkirja ja verkkotentti. Oppimistehtävän ja verkkotentin suoritus-/palautuspäivät: 18.10.2022, 22.11.2022, 14.2.2023, 11.4.2023, 30.5.2023 (avoinna 24 t)
 

105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).