Kuntaoikeus 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Kuntaoikeuden opintojaksolla tarkastellaan kuntia oikeudellisena ilmiönä. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota niin kuntien valtiosääntöoikeudelliseen asemaan kuin kuntia koskevaan lainsäädäntöön. Tarkastelussa ovat kunnan tehtävät, toimielinjärjestelmä sekä luottamushenkilöiden asema. Lisäksi tarkastelussa kiinnitetään huomiota kunnan velvollisuuksiin suhteessa kuntalaisiin sekä kunnan päätöksenteko- ja muutoksenhakujärjestelmään. Kunnan talouden järjestämistä sivutaan, mutta tarkempi tarkastelu tapahtuu finanssihallinto-oikeuden kurssin yhteydessä. Vastaavasti kunnan viranhaltijoita koskevan sääntelyn tarkempi tarkastelu tapahtuu virkamiesoikeus-opintojaksolla, joten kuntaoikeuden kurssilla myös näiden teemojen tarkastelu on suppeaa.

Opiskelija

- tietää mikä on kuntien rooli osana julkista hallintoa ja julkisen hallinnon oikeutta;
- tunnistaa keskeisen kuntien toimintaa ohjaavan oikeudellisen aineksen; sekä
- osaa soveltaa kuntaoikeudellisia oikeus- ja argumentaatiolähteitä ratkaistessaan kuntiin liittyviä oikeudellisia ongelmia;
- osaa kuvailla kuntaoikeuden keskeisiä käsitteitä, periaatteita ja teorioita sekä oikeuslähdeopin erityispiirteitä asianmukaisesti;
- kirjoittaa sujuvaa lainopillista argumentaatiota; sekä
- osaa esittää vakuuttavia oikeuslähtein perusteltavissa olevia väitteitä voimassa olevan oikeuden sisällöstä.

Huom! Ennakkotiedot:

Vapaaehtoiset verkkoluennot 20 t, tentti 4 tuntia ja itsenäinen työskentely 111 tuntia.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).