Englannin kielen perusopinnot 30 op (UEF)

Englannin kielen perusopinnot , Opetus ja kasvatus, avoin , Kielet ja viestintä, avoin

01.08.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

HUOM! Tulossa tarjontaan mahdollisesti syksy -22.

Englannin kielen perusopintoihin sisältyy kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitieteellisiä opintoja sekä kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • Osaa viestiä korrektisti erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
 • Tuntee englanninkielisen tekstin rakentumisperiaatteet ja osaa tuottaa erilaisia tekstejä
 • Tuntee ja tunnistaa englannin kielen äänteet ja puhefunktiot
 • Tuntee englannin kielen rakenteen ja äännejärjestelmän perusteet sekä osaa kuvata niitä
 • Tuntee keskeisten englanninkielisten maiden kulttuurin ja yhteiskunnan keskeiset piirteet
 • Tuntee kirjallisuuden ja kielen tutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä
 • Tuntee englannin kielen merkityksen globaaleissa ja kulttuurienvälisissä konteksteissa

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on kehittänyt seuraavia työelämätaitoja: Kielitaito, monialaisuus, kulttuurienvälinen osaaminen, työskentely monikulttuurisessa ja –kielisessä ympäristössä, tiettyjen maiden ja kulttuurialueiden kontekstien erityisosaaminen, esiintymistaidot, argumentointitaidot, tiedonhaku, perustoimisto-ohjelmat, merkityksenanto, sosiaalinen älykkyys, ajanhallinta- ja priorisointitaidot, tietolähteet ja lähdekritiikki.

Englannin kielen perusopinnot 30 op muodostuvat seuraavista opintojaksoista:

A. Tieteelliset ja ammatilliset kieli- ja viestintäopinnot (10 op)

 • Akateeminen kirjoittaminen 5 op
 • Tieteellinen ja ammatillinen suullinen viestintä 3 op
 • Nykyenglannin äänteet 2 op

B. Kieli ja sen käyttö yhteiskunnassa (5 op)

 • Nykyenglannin rakenteet 1, 3 op
 • Englannin kieli tutkimuskohteena 1 op
 • Kulttuurienvälinen viestintä 1 op

C. Kirjallisuusopinnot (5 op)

 • Englanninkielisen kirjallisuuden trendit 1 op
 • Englanninkielinen kirjallisuus: teksti ja konteksti 4 op

D. Kulttuurinen osaaminen (5 op)

 • Britanniatietous 3 op
 • Amemerikkatietous 2 op

E. Opiskelija suorittaa kesäyliopiston tarjonnan mukaan 5 op yhteisistä kursseista:

 • Kirjallisuuden peruskurssi 5 op, Kielitieteen peruskurssi 5 op tai Monikielinen viestintä 5 op

Vahvistetaan myöhemmin.