HALLI-tietopankki luottamushenkilöille

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia , Juridiikka

01.08.2021 00:00 - 31.07.2025 00:00

HALLI-tietopankki on tarkoitettu kuntien luottamushenkilöille koko valtuustokauden aikaiseksi koulutus-, tieto- ja materiaalikirjastoksi.

Hallintoakatemia ja SnellmanEDU yhdistivät osaamisensa keväällä 2021 ovat luoneet kuntien käyttöön kunnallisen luottamushenkilön tietopankki HALLIn. Verkko-oppimisympäristön muotoon tuotettu HALLI on luottamushenkilöiden käytössä koko valtuustokauden ajan ja sitä päivitetään ajankohtaisilla säädös- ja muilla materiaalipäivityksillä.

Mikkelin kesäyiopisto toimii HALLI-tietopankin välittäjäoppilaitoksena Etelä-Savon kunnille.

Luottamushenkilö tai kunnan viranhaltija voi käyttää HALLIa käsikirjana tai opiskella siellä olevia sisältöjä aikaan ja paikkaan sitomatta, omassa tahdissa. Osallistuja voi halutessaan suorittaa 5 op:n laajuisen Kunnallisen luottamushenkilön peruskurssin. Osallistujan on mahdollista myös testata osaamistansa tekemällä tehtäviä.

HALLI sisältää videotallenteita, Powerpoint-tietoiskuja, esimerkkejä, lähdevinkkejä ja niihin liittyviä harjoituksia. Harjoituksissa etsitään ratkaisuja käytännön kysymyksiin ja syvennetään eri teemojen käsittelyä. Sisällöt on tuotetu nykyaikaisesti visuaaliseen ja aktivoivaan muotoon hyödyntäen oppimisympäristön ominaisuuksia.

Tietopankin tuottavat ja sitä päivittävät Hallintoakatemian ammattilaiset, joilla on kokemusta ja näkemystä kuntahallinnon eri puolista. Kouluttajina webinaareissa toimivat kunta-alan ammattilaiset, joilla on kokemusta ja näkemystä kuntahallinnon eri puolista. Kurssin tutoreina ja ohjaajina toimivat HTM Tuuli Tarukannel, HTM Taina Ketola, Emma Andersson ja Henna Koskelainen Hallintoakatemiasta.

Kouluttajina tallenteilla toimivat Risto Harisalo, Veijo Tarukannel, Aimo Ryynänen, Marita Lehikoinen, Tuuli Tarukannel, Taina Ketola ja Nina Holopainen. Kurssin teknisinä avustajana ja opastajana toimivat SnellmanEDUn verkkopedagogit.

HALLI-tietopankki on tarkoitettu kuntien luottamushenkilöille.

HALLI - Kunnallisen luottamushenkilön tietopankin sisältö

HALLI sisältää kattavasti tietoa eri teemoista ja tiedon määrä lisääntyy läpi valtuustokauden! Löydät mm. videotallenteita, Powerpoint-tietoiskuja, esimerkkejä, lähdevinkkejä ja niihin liittyviä harjoituksia. Harjoituksissa etsitään ratkaisuja käytännön kysymyksiin ja syvennetään eri teemojen käsittelyä. Sisällöt on tuotettu nykyaikaisesti visuaaliseen ja aktivoivaan muotoon hyödyntäen oppimisympäristön ominaisuuksia.

Oppimismateriaalit täydentävät webinaarien aiheita ja niissä on koottu kattavasti sekä aiheen lainsäädäntöä että käytännön toteutusta yhteen. Oppimismateriaali toimii myös niin, että siihen voi palata jälkikäteen ja pohtia tulkintoja käytännön tilanteissa. Oppimistehtävissä etsitään ratkaisuja käytännön kysymyksiin ja syvennetään eri teemojen käsittelyä ja oppimista ja osaamista.

HALLI-tietopankki on tarkoitettu kuntien luottamushenkilöille koko valtuustokauden aikaiseksi koulutus-, tieto- ja materiaalikirjastoksi. Neljän vuoden aikana tapahtuu lakimuutoksia ja tulee täsmennyksiä, ajankohtaisia kysymyksiä ja materiaali täydentyy näiltä osin, koko valtuustokauden ajan, luottamushenkilön tietojen ajantasaistajana. Luottamushenkilö pystyy etenemään kurssilla oman osaamisensa mukaisesti.

1. Miten kunta toimii ja mistä kunnassa voidaan päättää?

Tässä osiossa käsitellään kunnan toimintaa ja sitä, mihin kunnassa voidaan vaikuttaa. Osiossa käsitellään luottamushenkilönä toimimista: mahdollisuuksia ja rajoja sekä pohditaan myös lain asettamia reunaehtoja, kuten virkavastuuta sekä esteellisyyttä ja hyvän hallinnon toteuttamista luottamustehtävässä.

 • Mikä on kunta?
 • Luottamushenkilön rooli ja vastuu: Mitä luottamushenkilön arvokas käytös ja virkavastuu tarkoittavat?
 • Esteellisyys, milloin olen esteellinen?
 • Asian käsittelyn kaari kuntahallinnossa; vireillepano, valmistelu, päätöksenteko, muutoksenhaku, lainvoimaisuus ja täytäntöönpano

Webinaaritallenteet:

 • Mikä on kunta ? Miksi kunta on olemassa ja mihin kunnan luottamushenkilö vaikuttaa? Tuuli Tarukannel ja Pirjo Ala-Hemmilä
 • Luottamushenkilön oikeudet ja velvollisuudet, Tuuli Tarukannel
 • Luottamushenkilönä vaikuttaminen, Tuuli Tarukannel
 • Esteellisyys, Tuuli Tarukannel
 • Miten toimin luottamushenkilönä keskustellen ja rakentavasti ? Risto Harisalo
 • Asian käsittely kunnassa webinaari, Tuuli Tarukannel
 • Missä kulkevat luottamushenkilön harkintavallan rajat, mikä harkintaa ohjaa? Veijo Tarukannel

Oppimistehtävät

2. Miten luottamustehtävässä toimitaan ja millä välineillä kuntaa johdetaan?

Tässä osiossa käsitellään kuntaa ohjaavia keskeisiä asiakirjoja ja johtamisen välineitä sekä sitä, kuinka kuntaa johdetaan. Osiossa pohditaan sitä, miten luottamushenkilönä voi edistää hyvän hallinnon toteutumista ja kunnan hyvää johtamista. Kunnan luottamushenkilön tehtävänä on huolehtia strategisesta johtamisesta ja isojen päätösten tekemisestä. Kuinka keskitymme oikeisiin asioihin? Lisäksi osiossa käsitellään kokouksissa toimimista ja niissä vaikuttamista.

 • Millä tavoin luottamushenkilö voi edistää hyvää hallintoa?
 • Hallintosääntö ohjaa kunnan päätöksentekoa
 • Valtuusto johtaa kuntastrategialla
 • Henkilöstöorganisaation toimintaa koskevat kysymykset
 • Kokousmenettelyjen ABC
 • Sähköiset kokoukset

Webinaaritallenteet:

 • Hyvä hallinto ja sen edistäminen, Tuuli Tarukannel
 • Hallintosäännön merkitys päätöksenteossa, Tuuli Tarukannel
 • Kuinka teemme ja perustelemme päätöksiä hyvän hallinnon mukaisesti ja laillisesti? Veijo Tarukannel
 • Kuntastrategia ja strateginen johtaminen – hyvän luottamushenkilöjohtamisen aakkoset, Risto Harisalo
 • Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja luottamushenkilöiden rooli ja toimivalta henkilöstöasioissa, Nina Holopainen
 • Kokousten yksityiskohtia kokouksen avauksesta lopetukseen, Tuuli Tarukannel
 • Sähköiset kokoukset ja sähköisessä ympäristössä vaikuttaminen, Pirjo Ala-Hemmilä

Oppimistehtävät

3. Kunnan toiminnan julkisuus ja avoimuus - kääntöpuolena salassapito ja tietosuoja

Kunnan toiminnan tulee olla julkista ja avointa. Kunnan päätöksiä pitää tehdä siten, että kuntalaiset ja muut päätöksistä kiinnostuneet pystyvät saada kunnan toiminnasta ja päätöksistä riittävästi tietoja. Myös luottamushenkilöiden tulee saada tietoja tehtävänsä hoitamista varten. Samanaikaisesti kuitenkin tulee huolehtia salassapidon ja tietosuojan toteutumisesta. Kunnan viestintä ja avoimuus ovat saaneet entistä enemmän huomiota ja kiinnostusta. Sosiaalinen media on tuonut myös omat piirteensä päätöksentekoon ja avoimuuteen. Onkin tärkeää, että yhdessä huolehditaan kunnan avoimuudesta siten, että kunnan viestintä ja maine pysyvät hyvinä ja jokainen omalla toiminnallaankin vaikuttaa siihen. Lisäksi kunnan toiminnan avoimuus lisää osallisuuden tunnetta ja halua osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen. Tässä osiossa pohditaan myös osallisuutta.

 • Julkisuus, salassapito ja tietosuoja – mitä laki sanoo?
 • Kokousten julkisuus
 • Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus
 • Mitä voin kertoa päätettävistä asioista, milloin ja kenelle?
 • Kunnan viestintä ja avoimuus
 • Luottamushenkilönä sosiaalisessa mediassa
 • Miten edistän kunnan hyvää mainetta ja toimin kunnan avoimuuden puolesta?
 • Osallisuus: osallistamisen ja vaikuttamisen keinot kunnassa

Webinaaritallenteet:

 • Julkisuutta ja salassapitoa koskeva lainsäädäntö, Tuuli Tarukannel
 • Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus, Tuuli Tarukannel
 • Mitä voin kertoa päätettävistä asioista ja kuka niistä kertoo ? Tuuli Tarukannel
 • Kunnan viestintä ja avoimuus Tuuli Tarukannel ja Pirjo Ala-Hemmilä
 • Vinkit: miten edistää kunnan hyvää mainetta ja toimia avoimesti luottamustehtävässään? Pirjo Ala-Hemmilä
 • Vinkit: miten osallistaa rakentavasti ja aidosti yhteistyötä luoden? Liisa Jurmu

Oppimistehtävät

4. Kunnan talous

Tässä osiossa käsitellään kuntien taloutta. Osiossa käydään läpi kunnan talouteen vaikuttavaa lainsäädäntöä sekä keskeisiä käsitteitä. Lisäksi osiossa käsitellään sitä, mitä taloudessa tulisi seurata ja kuinka esimerkiksi talousarvion ja tilinpäätöksen prosessit etenevät. Lisäksi osiossa pohditaan talouden taustalla vaikuttavia seikkoja ja syitä, kuten kuntien liikkumavaraa palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa sekä elinvoiman näkökulmaa ja syntyä. Osiossa pohditaan myös muita mahdollisuuksia pohtia taloutta, kuten osallistavaa budjetointia.

 • Kuntatalouden keskeiset käsitteet
 • Kuntataloutta koskeva lainsäädäntö
 • Kuntatalouden vuosikello; mitä päätetään ja milloin?
 • Miten kuntataloutta luetaan: kuntatalouden tunnusluvut; mitä lukuja kannattaa seurata, mistä ne kertovat?
 • Osallistava budjetointi ja palvelusuunnittelu
 • Kuntakonserni; tilinpäätös, konserniohjeet, omistajaohjaus

Webinaaritallenteet:

 • Kuntatalouden keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö, Hanna Hurmola-Remmi
 • Kunnan talouden vuosikello Tuuli Tarukannel
 • Kuntatalouden lukutaito: miten kuntataloutta luetaan ja tulkitaan? Hanna Hurmola-Remmi
 • Osallistava budjetointi ja palvelusuunnittelu, Hanna Hurmola-Remmi
 • Kuntakonserni ja konsernin toiminta, Tuuli Tarukannel

Oppimistehtävät

5. Kunnan toimijoiden keskeiset tehtävät ja niihin liittyvä päätöksenteko

Tässä osiossa käsitellään muutamia keskeisiä kuntien tehtäviin liittyviä asioita, joita käsitellään kunnan eri toimialoilla ja jotka monesti tulevat myös hallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Tämä osio täydentyy ajankohtaisilla aiheilla ja kuntakentän asioilla sitä mukaa, kun uudistukset menevät eteenpäin.

 • Kaavoitukseen liittyvät keskeiset kysymykset luottamushenkilön näkökulmasta
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu – koska ja mitä ?
 • Kunnan velvoitteet opetus-, kasvatus – ja sivistysasioissa
 • Miten sotekysymys etenee ja vaikuttaa kuntien toimintaan? – ajankohtaista hyte ja elinvoima asioista
 • Hankinnat – mitä luottamushenkilön pitää tietää hankinnoista?

Oppimistehtävät

Syksyn 2022 webinaarit:

Maksuttomat webinaarit HALLIn käyttäjille

27.10.2022 klo 16–17: Webinaari: Yhteistyö toimielimen kokouksissa – näin toimimme eri rooleissa ja saamme kokoukset sujuviksi

Toimielinten kokouksissa on tärkeää luoda selkeät raamit ja toimintatavat sille, kuinka kukin kokoukseen eri roolissa osallistuva toimii. Parhaimmillaan kokoukset ovat selkeitä ja hyvin johdettuja tilaisuuksia, joissa jokainen puheenvuoro vie kokousta ja asiaa aidosti eteenpäin. Pahimmillaan kokouksista muodostuu tilaisuuksia, joissa puhutaan toisten päälle ja asioiden käsittely ei ole sujuvaa. Hyvä hallintosäännön sekä roolien tuntemus sujuvoittaa kokouksia. Tässä webinaarissa käsitelläänkin tiiviisti eri osallistujien rooleja ja kokouksissa toimimista. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta.

7.11.2022 klo 16–17: Webinaari: Katalysoiva kuuntelu – kuunnellaan, ei vain kuulla

Päätöksenteko on puhumista, kuuntelemista ja käyttäytymistä ja sillä on tiedettyä suurempi vaikutus päätösten laatuun ja vaikuttavuuteen.

Tässä webinaarissa pureudutaan katalysoivan kuuntelun ja puheen perusperiaatteisiin entistä laadukkaamman päätöksenteon saavuttamiseksi. Katalysoivaa kuuntelua lähestytään webinaarissa luottamushenkilöille suunnatusta näkökulmasta: kyvystä kuunnella toistensa näkemyksiä, kannanottoja ja perusteluja.

kouluttajana Risto Harisalo

15.11.2022 klo 16–17: Webinaari: Pöytäkirjanpitämisen aakkoset – puheenjohtajan, sihteerin ja toimielimen yhteispeliä

Hyvä pöytäkirja ja pöytäkirjaaminen toimivat jokaisen kokouksen osallistujan oikeusturvan välineenä. Puheenjohtaja vastaa pöytäkirjasta ja sihteeri kirjoittaa sen käytännössä. Kuitenkin sujuvilla käytännöillä ja eri toimijoiden hyvällä yhteisymmärryksellä pöytäkirjaamisen merkityksestä saamme aikaiseksi kulttuurin, joka tukee hyvien päätösten ja pöytäkirjojen laatimista. Koulutuksessa pohditaan eri toimijoiden rooleja ja vastuuta. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta.

Tietopankin tuottavat ja sitä päivittävät Hallintoakatemian ammattilaiset. Kouluttajina webinaareissa toimivat kunta-alan ammattilaiset, joilla on kokemusta ja näkemystä kuntahallinnon eri puolista. Kurssin tutoreina ja ohjaajina toimivat HTM Tuuli Tarukannel, HTM Taina Ketola, Emma Andersson ja Henna Koskelainen Hallintoakatemiasta.

Kouluttajina tallenteilla toimivat mm. Risto Harisalo, Veijo Tarukannel, Aimo Ryynänen, Marita Lehikoinen, Tuuli Tarukannel, Taina Ketola ja Nina Holopainen. Kurssin teknisinä avustajana ja opastajana toimivat SnellmanEDUn verkkopedagogit.

HALLI-tietopankki on tilattavissa joko ryhmätilauksena kunnan luottamushenkilöille tai yksittäisten valtuutettujen omaan käyttöön!

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Huomioithan, että koulutus järjestetään vain, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä.

HALLI-tietopankin tuottaa Hallintoakatemia ja SnellmanEDU. Mikkelin kesäyliopisto on mukana yhteistyössä.

                            

80 € / valtuutettu / vuosi

Jatkuva ilmoittutuminen. Ilmoittautuminen on sitova.