Johdatus oikeusteoriaan 4 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakso kuuluu Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) opintokokonaisuuteen.  

Oikeusjärjestyksen rakenne ja oikeudelliset käytännöt. Yleisten oppien rakenne ja tehtävät oikeudellisessa ajattelussa. Oikeudellisen ratkaisun teorian perusteet. Oikeustieteen ja oikeudellisen ajattelun historialliset kehityslinjat ja nykyiset suuntaukset.

Opiskelija

  • hahmottaa modernin oikeusjärjestyksen rakenteen sekä
  • ymmärtää lainopin keskeisyyden oikeustieteen suuntauksena ja lainopin yhteydet muihin oikeudellisiin käytäntöihin.
  • osaa erottaa sisäisen ja ulkoisen näkökulman oikeuteen.
  • hahmottaa oikeuden pätevyydestä käydyn oikeusteoreettisen keskustelun pääsuuntaukset ja tuntee oikeu-dellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset perusteet.
  • tuntee oikeusfilosofisen ja teoreettisen ajattelun historialliset päälinjat.

Pakolliset luentotallenteet (n. 12 t), itsenäinen perehtyminen kurssikirjallisuuteen sekä parityönä vastattavat kirjalliset tehtävät (96 t).

Opintojakson osallistujat jaetaan pareiksi ja he vastaavat yhdessä kolmeen kirjalliseen tehtävään, jotka tulee palauttaa DigiCampuksessa. Tehtävät, parit ja ohjeistukset ilmoitetaan kolme viikkoa ennen määräpäivää. Parit laativat pakollisena suorituksena myös yhteisen suunnitelman tehtäviin vastaamiseksi, joka palautetaan kaksi viikkoa ennen tehtävien määräaikaa. Parit arvioivat tehtävien palautuksen yhteydessä oman ja parinsa työskentelyn. Mikäli opiskelija ei saa yhteyttä pariinsa yhteistyösuunnitelman palautukseen mennessä, jaetaan hänelle uusi samassa tilanteessa oleva pari ja vastausaikaa pidennetään yhdellä viikolla.

Joulukuun tehtävänpalautuskierroksen yhteydessä järjestetään tehtävärastimuotoinen opetustilaisuus, johon ilmoittaudutaan DigiCampuksesta löytyvällä Forms-lomakkeella.

Pakolliset edeltävät opintojaksot: 5311026 Oikeustieteen perusteet (tai aiempi 5311024 Oikeustieteen ABC) ja 5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta (tai aiempi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen). Edellä mainitut opintojaksot on suoritettava ennen opintojakson tenttiin ilmoittautumista.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

31.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).