Kasvatus-ja koulutusyhteisöjen pedagoginen johtaminen 5 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

09.10.2023 00:00 - 10.12.2023 00:00

pedagoginen johtajuus, jaettu pedagoginen johtajuus, opettajajohtajuus, laadun paradigmat, laatutekijät, laadun teoreettiset mallit, johtajuuden ja laadun yhteydet, laadunhallinta

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tiedostaa pedagogisen johtajuuden yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä

• osaa tarkastella ja tulkita pedagogista johtajuutta kriittisesti kompleksisen johtamisen näkökulmasta

• tuntee jaetun pedagogisen johtajuuden tarkoitukset ja tekijät ja osaa arvioida niiden toteutumista koulutusorganisaatioissa

• tuntee laadun paradigmat, teoreettiset mallit ja tekijät ja tunnistaa niiden ilmenemismuotoja ja merkityksiä kasvatuksessa ja koulutuksessa (GT: Johtaminen ja kehittäminen, kriittinen ajattelu)

Verkko-opiskelu, oppimateriaalien itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävän tekeminen materiaaleja hyödyntäen 135 t.

Opintojakso toteutetaan syyslukukauden aikana (loka-joulukuu).

Oppimateriaali:
Jalkanen, J. 2020. Pedagogisen johtajan kirja. Jyväskylä: PS-kustannus.
Muu opettajan ilmoittama kirjallisuus sekä sähköisessä ympäristössä saatavina olevat materiaalit ja tallenteet

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

25.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 25.9.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).