Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen, perusopinnot 25 op (UEF)

Opetus ja kasvatus, avoin

01.08.2024 00:00 - 31.12.2025 00:00

Opinnoista järjestetään verkkovälitteinen info tiistaina 20.8. klo 17  (Teams). 

Opinnoista järjestetään maksuton verkkoinfo tiistaina 20.8. klo 17, johon voit osallistua omalta koneeltasi käsin! Info on tarkoitettu kaikille Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopinnoista kiinnostuneille. Info ei sido mihinkään, ja voit vasta infon jälkeen tehdä päätöksen opintoihin mukaanlähtemisestä. Ilmoittaudu infoon ilmoittautumislomakkeella.

Opintokokonaisuus on suunnattu erityisesti opettajaksi opiskeleville ja se antaa valmiuksia varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen johtamistehtävissä toimimiseen.

Opintojen rakenne:
Perusopinnoissa käsitellään kasvatuksen ja koulutuksen lainsäädäntöä ja hallintoa, henkilöstön ja talouden johtamista, arviointia ja kehittämistä sekä pedagogista johtajuutta ja laatujohtamista. Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen opintojaksolla opiskelija voi valita koulutusmuodoittain eriytyvän seminaarin suuntautumisensa mukaisesti.

Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopintojen suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.” Pelkät kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopinnot eivät yksinomaan tuota kelpoisuutta. 

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

Johtajuusidentiteetti 1 op
Kasvatus- ja koulutusyhteisöjen pedagoginen johtaminen 5 op
Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen 2 op
Arviointi kehittämisen tukena 5 op
Johtamisen perusteet 6 op
Henkilöstöjohtaminen 6 op

Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopinnot suorittanut opiskelija:

  • tuntee johtamisen yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä sekä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä
  • osaa tarkastella ja arvioida johtamista teoreettisesti, käsitteellisesti ja systeemisesti
  • on saanut valmiuksia opetussuunnitelmatyön, arvioinnin ja kehittämisen johtamiseen pedagogisen laadun parantamiseksi
  • on vahvistanut ja monipuolistanut ammatillista johtajuusidentiteettiään ja osaa arvioida ja kehittää osaamistaan
  • (GT: johtaminen ja kehittäminen, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen)

445 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 300 €.

29.08.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 29.8.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).