Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 25 op (UEF)

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede)

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Opinnot sopivat koulutuksen kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, arvioinnin sekä henkilöstön kehittämisen asiantuntijatehtävissä toimiville ammatillisen osaamisen täydentäjille ja ko. tehtäviin suuntautuville sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteeseen suuntautuneet perusopinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutusohjelmaan.

Opiskelija ymmärtää aikuiskasvatustieteen ja yleisen kasvatustieteen ominaispiirteitä sekä tunnistaa joitakin niiden keskeisimpiä sisältö- ja sovellusaloja sekä toimintakonteksteja. Hänellä on alustava käsitys niiden tavoista käsitteellistää kasvun ja oppimisen ilmiöitä sekä tutkimustavoista. Opiskelija on motivoitunut valitsemansa tieteenalan opinnoista ja osoittaa halua osaamisensa kehittämiseen.

Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, opintopiirejä, oppimistehtäviä, kirjallisuustenttejä. Opintojaksot on aikataulutettu, eivät sisällä pakollista lähiopetusta. Alla jaksot avattu sisällöittäin ja suoritustapojen mukaan.

Johdatus kasvatustieteisiin, 5 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija

 • tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet,
 • tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä ja tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet.

Sisältö:
Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus, elinikäinen oppiminen, kehitys, sivistys, sosialisaatio). Neljän kasvatustieteen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, yleinen kasvatustiede, varhaiskasvatustiede) ominaispiirteet, sovellusalueet ja keskeiset tutkimuskohteet. Ihmistieteellisen tutkimuksen metodiset ja metodologiset perusteet (tieteellisen tutkimuksen ominaispiirteet; kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen lähestymistapa; tutkimusetiikka).

Suoritustapa:
Jakso suoritetaan syys/kevätlukukaudella, tarkentuu elokuun aikana: Moodlessa olevat luentotallenteet 22 t; oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen pienryhmä- tai yksilötyönä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t

Oppimateriaali:
-Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (2005 tai uudempi painos; vain osittain)
-Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen ”Tutkimuksen voimasanat”
-Verkkoympäristössä mainitut, tehtävissä tarvittavat pääsääntöisesti sähköiset materiaalit

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa, 3 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa:

 • tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnallis-kulttuurisissa yhteyksissään,
 • arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista,
 • vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja ja tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta.

Sisältö:
Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian pääsuuntaukset ja niihin sisältyvät oppimista ja opetusta koskevat käsitykset. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan valtavirrat sekä niiden yhteiskunnallis-kulttuuriset taustat. Kasvatuksen arvosidonnaisuus ja eettisiä kysymyksiä.

Suoritustapa:
Luennot 20 t (myös etäyhteys ja tallenteet); luentojen ja artikkelikoosteen tenttiminen 2 t; itsenäinen työ 59 t.
Luennot ja kirjallisuus tentitään Moodlessa opintojakson tenttipäivinä.

Oppimateriaalit:
Artikkelikooste, saatavissa verkosta.

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa Kaako, 2 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa:

 • tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnallis-kulttuurisissa yhteyksissään,
 • arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista,
 • vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja ja tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta.

Sisältö:
Opiskelija valitsee joko suoritustavan 1 tai 2:

Suoritustapa 1: Opintopiiri 13 t, omatoiminen työskentely 41 t
Suoritustapa 2: Kirjallinen tehtävä 54 t.

Oppimateriaalit:
Opettajan jakama sähköinen materiaali

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa, 2 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija:

 • tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
 • tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä,
 • tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.

Sisältö:
Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suoritustavat:
Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), oppimistehtävät yksilötyönä, omatoiminen työskentely 38 tuntia.

Oppimateriaalit:
Yhteisen osan kirjallisuus:
- Antikainen, A., Rinne, R. ja Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla) ja
 - Apple, M.V., Ball, J.S. & Gandin, L.A. 2010. The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)

Arvosteluperusteet:
Yksilö- tai ryhmätentti/ opintopiirin loppuraportti / oppimistehtävät: 0-5

Ajankohta:
Pääaine- tai sivuaineopintojen kulkukaavion mukaisesti: Luennot kerran vuodessa (kevätlukukausi)
Lisätietoja: Opetuksen kieli suomi

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen pää-, sivuaine- ja avoimen opiskelijat voivat korvata tämän opintojakson 5 op kokonaisuuden suorittamalla englanninkielisen opintojakson 2230109 Finnish education and Society, 5 ECTS.

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa Kaako, 3 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija:

 • tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
 • tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä,
 • osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta,
 • ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia,
 • tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja
 • on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.

Sisältö:
Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suoritustavat:
Aloitustapaaminen 2 t (myös etäyhteys); oppimateriaaleihin pohjautuva lukupäiväkirja 79 t.

Toteutustavat:
Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta käydään läpi ensimmäisellä yhteisellä tapaamisella, johon voi osallistua myös etäyhteyden avulla.

Oppimateriaalit:
- Silvennoinen, H. Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset
 - Kasvatussosiologian vuosikirja 1 2016. 370 s. 33 e. SKTS Nro 73.
 JA
- Jarvis 2010. Adult education and lifelong learning: Theory and practice (uusittu 4. painos)

Arvosteluperusteet:
Lukupäiväkirja arvioidaan asteikolla 0–5

Ajankohta:
kevätlukukausi

Lisätietoja: Opetuksen kieli suomi

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen pää-, sivuaine- ja avoimen opiskelijat voivat korvata tämän opintojakson 5 op kokonaisuuden suorittamalla englanninkielisen opintojakson 2230109 Finnish education and Society, 5 ECTS

Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus), 3 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa:

 • tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen),
 • tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin ja
 • tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa.

Sisältö:
Yleisorientaatio oppimiseen ja kehitykseen elämänkaaren aikana. Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian, erityispedagogiikan ja vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa sekä ryhmäilmiöiden ja ryhmäprosessien ominaispiirteet.

Suoritustavat:
Striimattavat ja tallennettavat luennot 24 t, luentojen ja kirjallisuuden etätentti 2 t, itsenäinen työskentely 65 t

Oppimateriaalit:
Tentitään luentokuulustelun yhteydessä:
-Nurmi J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L & Ruoppila, I.  2014 (tai myöhempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. (s. 1-230)
-Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia (3. uud. p.).
-Opintopiirityöskentelyssä lisäksi verkkoympäristössä ilmoitetut muut pääsääntöisesti sähköiset materiaalit.

Arvosteluperusteet:
Luentojen ja kirjallisuuden etätentti: arviointi asteikolla 0-5.

HUOM! Tentissä arvioidaan luentojen ja kirjallisuuden muodostama kokonaisuus, jossa eri osa-alueet on suoritettava hyväksytysti.

Tarvittaessa tentti myös uusitaan kaikkien osien kokonaisuutena.

Ajankohta:
Avoimen yliopiston opiskelijat: syys- tai kevätlukukausi

Oppimisen ja kehityksen perusteet (vuorovaikutus ja pienryhmä), 2 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa:

 • tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen),
 • tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin ja tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa.

Sisältö:
Yleisorientaatio oppimiseen ja kehitykseen elämänkaaren aikana. Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian, erityispedagogiikan ja vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa sekä ryhmäilmiöiden ja ryhmäprosessien ominaispiirteet.

Suoritustapa:
verkkoympäristössä toteutettava opintopiiri 14 t, itsenäinen työskentely 40 t.  

Oppimateriaalit:
Opintopiirityöskentelyssä lisäksi verkkoympäristössä ilmoitetut muut pääsääntöisesti sähköiset materiaalit.

Arvosteluperusteet:
Opintopiirityöskentelyn tehtävä: hyv/hyl

Ajankohta:
Avoimen yliopiston opiskelijat: syys- tai kevätlukukausi.

Toimijana kasvatusalalla (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede), 5 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija

 • tunnistaa kasvatus- ja koulutusalan erilaisia asiantuntijatehtäviä
 • tiedostaa korkeakoulutuksen merkityksen työelämässä ja kasvatustieteilijän asiantuntijatehtävissä
 • on tutustunut kasvatustieteilijän erilaisiin tehtäviin
 • on aloittanut omien ammatillisten vaihtoehtojensa pohdinnan

Sisältö:
Kasvatus- ja koulutusalan työelämä ja -tehtävät. Kasvatusalan erilaiset toimintakontekstit. Asiantuntijuuden ja ammatillisen kehityksen perusteet. Kasvatusalan ydinkompetenssit ja -kvalifikaatiot. Generalistikoulutus ja työmarkkinat.

Suoritustavat:
Luentoja vastaavien verkkotehtävien teko 12 t, pienryhmäharjoitukset ja keskustelut verkossa 6 t, oppimistehtävät 40 t, omatoiminen työskentely 77 t

Toteutustavat:
Yksi oppimistehtävä voi olla opiskelijan itse hankkimassa paikassa tehtävä työseuranta (job shadowing eli ”viikko kasvatustieteilijän mukana”).

Oppimateriaalit:
Soveltuvin osin
-Jakku- Sihvonen, R. 2005. Uudenlaisia maistereita. Jyväskylä: PS-kustannus
-Luukkainen, P. 2010. Yksi tutkinto - monta uraa: Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-20400
- Romppanen, M. 2013. Vuosina 2000–2009 Joensuun yliopistosta kasvatustieteiden koulutuksesta KMtutkinnon suorittaneiden työllistyminen, työtehtävät sekä koulutuksen antamat valmiudet. (Luettavana
kampuskirjastossa)
- Rouhelo, A. & Trapp, H. (toim.) 2012. Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa. Turun yliopiston
koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:1 (Saatavana verkossa)
- Muu opettajan jakama, ensisijaisesti sähköinen oppimateriaali.

Arvosteluperusteet:
Luentoja vastaavat tehtävät ja oppimistehtävät: hyväksytty-hylätty. Verkkokeskustelut: hyväksytty-hylätty

Ajankohta:
Toteutetaan kerran lukuvuodessa

Lisätietoja: Opetuskieli suomi

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

25.08.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 25.8.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).