Kirjallisuusterapiaohjaaja (35 op)

Kulttuuri ja hyvinvointi

16.09.2022 00:00 - 17.06.2023 00:00

Lähi- ja etäopetuspäivät: 1 päivä kello 11–18 ja 2. ja 3. päivä kello 9–16.

Syksy 2022

 • 16.-17.9.2022, lähiopetus
 • 14.-15.10.2022, lähiopetus
 • 11.-12.11.2022, etäopetus
 • 9.-10.12.2022, lähiopetus

Kevät 2023

 • 20.-21.1.2023 , etäopetus
 • 17.-18.2.2023, lähiopetus
 • 17.-18.3.2023, etäopetus
 • 21.-22.4.2023, lähiopetus
 • 19.-20.5.2023, etäopetus
 • 15.-17.6.2023, lähiopetus

Yksi poissaolokerta opetusviikonlopuista sallitaan. Se korvataan tehtävin ja/tai mahdollisesti hybridiosallistumalla.

Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli.

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapian menetelmät sopivat monenlaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä.

Koulutus on tarkoitettu kirjallisuusterapian ensimmäisen portaan (järjestetty eri puolilla Suomea) tai vastaavan aiemman kirjallisuusterapiakoulutuksen suorittaneille sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan henkilöstölle sekä taiteen ja kulttuurin parissa toimiville.

Ohjaajakoulutus on jatkoa Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) -koulutukselle, joka on edellytyksenä ohjaajakoulutukseen hakeutumiselle.

Kirjallisuusterapiassa tuetaan ihmisen kasvua ja kehitystä keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla.

Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat monenlaiseen asiakas- ja potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella ja sosiaalisilla taidoilla on merkitystä.

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksessa (35 op) opiskelijan osaaminen kehittyy erilaisten luovuusterapeuttisten, kerronnallisten ja toiminnallisten menetelmien ymmärtämisessä ja soveltamisessa.  

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op) on prosessiluonteinen kokonaisuus, joka toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutus sisältää 21 lähi- / etäopetuspäivää (yhteensä 168 tuntia), itsenäistä opiskelua ja työnohjausta.

Valtakunnallinen kirjallisuusterapiakoulutus on kolmiportainen. Ohjaajakoulutus on jatkoa Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) -koulutukselle, joka on edellytyksenä ohjaajakoulutukseen hakeutumiselle. Molemmat koulutukset käytyään opiskelija voi halutessaan hakeutua Kirjallisuusterapeuttikoulutukseen (40 op).

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä eri asiakasryhmien kanssa. Hän osaa myös ohjata itsenäisesti kirjallisuusterapiaryhmiä sekä lähi- että etätyöskentelyssä. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa muiden luovien terapioiden menetelmiä osana kirjallisuusterapiaa.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kertoa kirjallisuusterapian teoriataustan ja menetelmien pääpiirteet
 • käyttää kirjallisuusterapeuttisia prosesseja ohjaustyössä
 • tunnistaa traumainformoidun työotteen merkityksen kirjallisuusterapiassa
 • tunnistaa kirjallisuusterapian mahdollisuudet hyvinvointityössä
 • eritellä työnohjauksen ja oman terapeuttisen työskentelyn vaikutukset omaan hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen
 • kuvata yksilö- ja ryhmätyöskentelyn merkitystä kasvun ja kehityksen tukena
 • esitellä erilaisia kirjallisuusterapiaharjoituksia
 • ohjata erilaisia kirjallisuusterapiaharjoituksia.
 • toteuttaa kirjallisuusterapian menetelmiä omassa työssään eri asiakasryhmien kanssa
 • käyttää monipuolisesti erilaista tekstiaineistoa sekä ääni- ja kuvamateriaalia kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn välineenä kohderyhmien tarpeet huomioiden

Keskeinen sisältö ja ohjelma

Kirjallisuusterapia tarjoaa menetelmiä kaikenikäisten ihmisten elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen mm. mielenterveystyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä, opetus- ja kasvatustyössä sekä kirjastojen, seurakuntien ym. erilaisissa toimintapiireissä.

 • Kirjallisuusterapian teoreettinen perusta
 • Kirjallisuusterapeuttisten kerronnallisten ja toiminnallisten menetelmien käyttö asiakastyössä ja oman työn voimavarana
 • Muiden luovien terapioiden (mm. musiikkiterapia ja ekspressiivinen taideterapia) kokemuksellinen ja reflektiivinen hyödyntäminen osana kirjallisuusterapiaa

 Syyskuu 16.-17.9. ”Matkaan” (lähiopetus)

 • Johdanto ja esittelyt, koulutuksen rakenne, sisällöt ja suoritustavat
 • Kirjallisuusterapia psykoterapiakentässä
 • Kokemuksellisten ryhmien aloitus, vertaisryhmäharjoittelun käynnistäminen                                                                 

Lokakuu 14.-15.10. ”Minun tarinani” (lähiopetus)

 • Lasten ja nuorten kirjallisuusterapia
 • Satujen, tarinoiden ja myyttien terapeuttinen merkitys ja käyttö
 • Kuvataideterapian mahdollisuuksia omaelämäkerrallisessa työskentelyssä                                       

Marraskuu 11.-12.11. ”Elämästä taiteeksi” (etäopetus)

 • Kirjallisuusterapian historia
 • Kirjallisuusterapia aikuisten kasvuryhmissä ja omaistyössä
 • Omaelämäkerrallisuus identiteetin rakentamisen ja itsereflektiona välineenä

Joulukuu 9.-10.12. ”Kohti uutta” (lähiopetus)

 • Keho muistaa ja kertoo – kehollisuus kirjallisuusterapiassa                              
 • Musiikkiterapian perusmenetelmiä ja kokemuksellisia harjoituksia           
 • Luovien terapioiden ryhmädynamiikka
 • Orientoituminen harjoitteluun ja lopputyöhön

Tammikuu 20.-21.1. ”Yhdessä enemmän” (etäopetus)

 • Perhe, suku ja vanhemmuus kirjallisuusterapiassa
 • Dialogisuus ja psykologinen turvallisuus
 • Kirjallisuusterapia kirjastotyössä                                                                                                                 

Helmikuu 17.-18.2.  ”Mielen kivut ja mielekkyys” (lähiopetus)

 • Kirjallisuusterapia mielenterveystyössä
 • Traumainformoitu työote ja ylisukupolvisuus                                                                                           

Maaliskuu 17.-18.3. ”Omille siiville” (etäopetus)

 • Nettikirjallisuusterapia ja sosiaalisen median sovelluksia
 • Kirjallisuusterapia työssä jaksamisen ja johtajuuden tukena                                                                                     

Huhtikuu 21.-22.4. ”Kaipauksen kaksi puolta” (lähiopetus)

 • Luovat menetelmät surun, kuoleman ja ikääntymisen käsittelyssä
 • Kirjallisuusterapian sovelluksia eri asiakasryhmissä
 • Lopputyöohjaus pienryhmittäin                                                                                                           

Toukokuu 19.-20.5. ”Tiedän tietäväni” (etäopetus)

 • Unet kirjallisuusterapiamateriaalinen, unityöpaja
 • Tietoisuus, intuitio, mindfulness
 • Psykoanalyysi, taide ja kirjallisuus                                                                                                       

Kesäkuu 15.-17.6. ”Lentoon” (lähiopetus)

 • Lopputöiden esittely ja opponointi
 • Yhteisöllistä taidetyöskentelyä, ohjelmallinen illanvietto
 • Koulutuksen päätös, todistukset, palautteet ja eteenpäin suuntaaminen

Suoritustapa
Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena. Etäopetusta voi olla korkeintaan kolmasosa opetusjaksoista. Koulutuksen laajuus 35 opintopistettä sisältää:

 • 21 opetuspäivää, luennot (13 op)
 • itsenäinen ennakkoperehtyminen lähiopetuksen materiaaleihin ja jälkireflektointi (2 op)
 • kouluttajan ohjaamaan kirjallisuusterapiaryhmään osallistuminen (2 op)
 • työnohjaus (2 op)
 • ohjausharjoittelusuunnitelmat ja kirjallisuusterapiaohjausharjoittelu (8 op)
 • harjoitteluraportti (2 op)
 • kirjallisuuteen perehtyminen ja kirjalliset tehtävät (3 op)
 • kirjallinen lopputyö ja sen esittely (voi sisältää myös taiteellisen osion) (3 op)

Lähi- ja etäopetuspäivät koostuvat luennoista ja opiskeltaviin teemoihin liittyvistä kokemuksellisista harjoituksista, joita tehdään itsenäisesti, pareittain ja pienryhmissä. Lähiopetuksen aikana opiskelijat jakautuvat joka kerralla osaksi aikaa ns. kokemuksellisiin ryhmiin, jotka mahdollistavat omakohtaisen kokemuksen kirjallisuusterapeuttisten menetelmien käytöstä ja vaikutuksesta sekä ryhmädynamiikan merkityksestä osallistujalle. Opiskelijaryhmän maltillinen koko mahdollistaa sekä kommentoivan keskustelun luentojen aikana että jaettujen tekstien ja kokemusten yhteisen reflektoinnin pienryhmissä.

Kaikkiaan koulutukseen kuuluu runsaasti itsenäistä työskentelyä. Opiskelijat ohjaavat opiskelunsa aikana (käytännössä kevätlukukaudella 2023) joko ryhmää tai yksilöasiakkaita kirjallisuusterapeuttisin menetelmin ja laativat siitä harjoitteluraportin. Lisäksi koulutus sisältää sekä ryhmä- että yksilötyönohjausta.

Osaamisen arviointi    
Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija on saavuttanut vähintään osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen.
Osaamisen arviointi perustuu ohjausharjoittelun suorittamiseen, itsenäisten tehtävien ja lopputyön tekemiseen, työnohjaukseen osallistumiseen tehtävineen. Lähiopetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa ja aktiivista vuorovaikutusta opiskeluryhmässä. Mikäli opiskelija ei pääse pakottavasta syystä osallistumaan opetukseen, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.


Arviointitavat

 • vuorovaikutuksen ja osallisuuden havainnointi lähi-/ etäopetuksen aikana
 • itsearviointi
 • reflektointi
 • kirjalliset työt

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:

 • osoittaa perehtyneisyytensä kirjallisuusterapian tietoperustaan
 • toimia erilaisissa ammatillisissa ohjaustilanteissa  
 • käyttää opittuja menetelmiä ja välineitä ohjaustoiminnassaan tarkoituksenmukaisesti
 • suunnitella ja organisoida ohjaustoimintaa
 • havainnoida ja kuvata omaa ja toisten toimintaansa ja niiden vaikutuksia ohjaustilanteissa
 • käyttää palautetietoa osaamisen kehittämiseen
 • toimia tarkoituksenmukaisesti kirjallisuusterapiaohjaajana erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa k
 • johtaa viestintä- ja vuorovaikutustilanteita ohjauksen ja asiakastyön viitekehyksissä
 • ottaa toiset ohjaustoiminnassa tasa-arvoisesti huomioon
 • toimia kirjallisuusterapiaohjaajana turvallisesti ja vastuullisesti


Opiskelijan osaaminen viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija näin haluaa. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Koulutuksen suorittamisen jälkeen osallistuja voi halutessaan käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja sekä hakeutua 3. tason kirjallisuusterapeutti-koulutukseen. Nimikkeet eivät toistaiseksi ole Valviran nimikesuojattuja ammattinimikkeitä.

Vastuukouluttajat:

Tutkija, kirjallisuusterapiakouluttaja, FT Karoliina Maanmieli

Kirjallisuusterapiaohjaaja ja –kouluttaja Katri Kluukeri

Muut kouluttajat

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Katariina Uusitalo

Sensomotorinen psykoterapeutti, HLL Kati Sarvela

Musiikkiterapeutti FM, Lasten ja nuorten psykoterapeutti, Nepsyvalmentaja Hanna Laukkarinen

Psykodynaaminen kuvataidepsykoterapeutti, psykiatrian sh Pirkko Hämäläinen

Työnohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, KM Tuija Väisänen  

Lisäksi koulutuksessa vierailee useita omien alojensa asiantuntijoita kertomassa kirjallisuusterapian liittymisestä esimerkiksi surun ja ikääntymisen kohtaamiseen, kirjastotyöhön, työhyvinvointiin sekä taiteiden tutkimuksen ja psykoanalyysin yhtymäkohtiin.

Lisätietoja koulutuksesta antaa Mikkelin kesäyliopisto,  p. 044 710 4242 tai koulutus(at)mikkelinkesayliopisto.fi.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antavat vastuukouluttajat Karoliina Maanmieli (karoliina.kahmi(at)gmail.com) ja Katri Kluukeri (katri.kluukeri(at)gmail.com).

Koulutukseen valitaan henkilökohtaisten soveltuvuushaastattelujen perusteella 18 osallistujaa. Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina Zoom-alustalla. Koulutukseen valittujen tulee vahvistaa opiskelupaikka Mikkelin kesäyliopiston erillisen ohjeen mukaan.

Haastattelut pidetään 29.-31.8.2022.
Tieto valinnasta lähetetään 1.9.2022.

Pidätämme oikeuden muutoksiin: mikäli yhteiskunnallinen tai maailmantilanne vaatii, teemme muutoksia opetusmuotoon.

3850 euroa. Opintomaksu laskutetaan 10 erässä opetuspäivien yhteydessä.

28.08.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 28.8.2022 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun.