Koulutusoikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 30.07.2024 00:00

Koulutusjärjestelmän rakenne ja normipohja, oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, koulutusoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä. Kurssin pääpaino on perusopetuksen juridiikassa.

Opiskelija

  • tuntee koulutusta koskevan lainsäädännön tavoitteet ja koulutusoikeuden periaatteet ja osaa käyttää niitä koulutusoikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa
  • tuntee oppilaan/opiskelijan asemaa koskevat keskeiset oikeuslähteet ja osaa soveltaa niitä koulutusoikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa
  • tuntee oppilaan asemaa koskevat keskeiset ihmisoikeusvelvoitteet
  • pystyy tunnistamaan oikeudellisesti relevantit kysymykset annetusta materiaalista
  • pystyy esittämään vakuuttavia oikeudellisia argumentteja muotoillessaan oikeudellisia ratkaisuja
  • on selvillä oppilaan oikeuksien toteutumisen keskeisistä haasteista Suomessa

Suoritustapa:

  • määräajassa palautettavat pakolliset oppimistehtävät (2 kpl) ja itsenäinen työskentely 115 t
  • salitentti 4 t
  • Tenttiin on mahdollista osallistua ainoastaan siinä tapauksessa, että opiskelijan palauttamat oppimistehtävät on hyväksytty.

Salitentti: ma 23.10.2023 klo 16.00-20.00, pe 2.2.2024 klo 8.00-12.00 tai pe 3.5.2024 klo 8.00-12.00.

Arvosteluperusteet: Suoritustapa: tentti (0–5)

Oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty

Prof. Suvianna Hakalehto

Edeltävät opinnot: 5311026 Oikeustieteen perusteet ja 5311304 Yleishallinto-oikeus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1) Hakalehto, Suvianna: Lapsioikeuden perusteet. Alma Talent 2018, s. 35-112, 243-262 ja 294-350. 2) Kosonen, Jonna - Mäntylä, Niina: Koronakevään opiskelijavalinnat- yliopistojen autonomian rajat ja yhdenvertaisuuden moniulotteisuus. Edilex 2020/35. 3) Lundy, L., & Martínez Sainz, G. (2018). The role of law and legal knowledge for a transformative human rights education: addressing violations of children’s rights in formal education. Human Rights Education Review, 1(2), s. 4-24. 4) Hakalehto, Suvianna; Lerwall, Lotta; Mäntylä, Niina (2021). Disciplinary measures in school - Finland and Sweden. Nordisk socialrättslig tidskrift 27-28, s. 85-117. 5) Hakalehto, Suvianna; Kärnä, Eija; Poikola, Mirva (2022). Inkluusion oikeudellinen ja kasvatustieteellinen perusta Suomessa. Oikeus-lehti.

6) Opiskelijan valinnan mukaan joko a) Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2020:3a. TAI b) Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaestämiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2020:4a.

Säädökset: Ammattikorkeakoululaki (932/2014) Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) Lukiolaki (714/2018) Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 Perusopetuslaki (628/1998) Perustuslaki (731/1999) Yliopistolaki (558/2009)

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.01.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).