Kuntaoikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakso kuuluu Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF) opintokokonaisuuteen.
 

Kuntaoikeuden opintojaksolla tarkastellaan kuntia oikeudellisena ilmiönä. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota niin kuntien valtiosääntöoikeudelliseen asemaan kuin kuntia koskevaan lainsäädäntöön. Tarkastelussa ovat kunnan tehtävät, toimielinjärjestelmä sekä luottamushenkilöiden asema. Lisäksi tarkastelussa kiinnitetään huomiota kunnan velvollisuuksiin suhteessa kuntalaisiin sekä kunnan päätöksenteko- ja muutoksenhakujärjestelmään. Kunnan talouden järjestämistä sivutaan, mutta tarkempi tarkastelu tapahtuu finanssihallinto-oikeuden kurssin yhteydessä. Vastaavasti kunnan viranhaltijoita koskevan sääntelyn tarkempi tarkastelu tapahtuu virkamiesoikeus-opintojaksolla, joten kuntaoikeuden kurssilla myös näiden teemojen tarkastelu on suppeaa.

Opiskelija

 • tietää mikä on kuntien rooli osana julkista hallintoa ja julkisen hallinnon oikeutta;
 • tunnistaa keskeisen kuntien toimintaa ohjaavan oikeudellisen aineksen;
 • sekä - osaa soveltaa kuntaoikeudellisia oikeus- ja argumentaatiolähteitä ratkaistessaan kuntiin liittyviä oikeudellisia ongelmia;
 • osaa kuvailla kuntaoikeuden keskeisiä käsitteitä, periaatteita ja teorioita sekä oikeuslähdeopin erityispiirteitä asianmukaisesti;
 • kirjoittaa sujuvaa lainopillista argumentaatiota;
 • sekä - osaa esittää vakuuttavia oikeuslähtein perusteltavissa olevia väitteitä voimassa olevan oikeuden sisällöstä.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

 • digitalisaatio
 • johtaminen ja kehittäminen
 • kriittinen ajattelu
 • oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen
 • vuorovaikutus ja viestintä

Vapaaehtoiset verkkoluennot 20 t, verkkotentti 4 tuntia ja itsenäinen työskentely 111 tuntia. Verkkoluennot tallennetaan. Luennot järjestetään vuosittain huhtikuussa: luentoaikataulu 9.4.-19.4.2024.

Verkkotentti syyslukukaudella 27.10.2023 klo 8-12, kevätlukukaudella 10.1.2024 klo 8-12, 29.4.2024 klo 12-16 ja 4.6.2024 klo 12-16.
Verkkotentti toteutetaan UEF eLearn -verkkoalustalla.

Tentti arvostellaan asteikolla 0-5

Yliopistonlehtori Matti Muukkonen

Oppimateriaali:

Harjula – Prättälä: Kuntalaki – tausta ja tulkinnat, 2019 tai uudempi painos. Saatavissa Alma Talent -verkkopalvelusta.
Oikarinen – Voutilainen – Mutanen – Muukkonen: Kunnallinen itsehallinto valtion puristuksessa, 2018, s. 16–46. Saatavissa: https://kaks.fi/wp-content/uploads/2018/01/tutkimusjulkaisu_107-1.pdf.
Muukkonen: Kunta ja sen oikeudelliset suhteet 2017. Saatavissa Edilexistä.
Muukkonen: Kuntalain soveltamisalasta, 2022 (pl. artikkelit V ja VI). https://www.bod.fi/kirjakauppa/kuntalain-soveltamisalasta-matti-muukkonen-9789528061410 (pl. artikkelit V ja VI) Muukkonen: Kunnan hallintorakenteen järjestämisestä. Lakimies 2/2020. Saatavissa Edilexistä.
Muukkonen: Kunnan velvollisuudesta pitää tietoja saatavilla yleisessä tietoverkossa. Oikeus 3/2020. Saatavissa Edilexistä.
Suomen perustuslaki (731/1999), luvut 1–2 ja 11
Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja (SopS 65 ja SopS 66/1991)

Kuntalaki (410/2015)
Kotikuntalaki (201/1994)
Kuntarakennelaki (1698/2009)
Vaalilaki (714/1998), luvut 2 ja 11

Edellytyksenä Yleishallinto-oikeuden suorittaminen.

Opintojakso oli aikaisemmin nimeltään Maakunta- ja kuntaoikeus (sitä ennen Kunnallisoikeus). Jos opiskelija on suorittanut Maakunta- ja kuntaoikeuden tai kunnallisoikeuden, ei hän voi suorittaa opintojaksoa Kuntaoikeus.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).