Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op (HY)

Maailman ympäristöongelmat , Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot , Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.02.2024 00:00 - 30.06.2024 00:00

Syvenny maailman ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. Jakson aikana tutustut mm. seuraaviin teemoihin: ylikulutus, resurssien käyttö, maatalous, kaupungistuminen sekä biodiversiteettikriisi.
 

Tämän opintojakson aikana pääset käymään läpi ympäristönsuojelun kokonaiskenttää. Keskeistä tarkastelussa on systeemiajattelu ja ympäristöongelmien yhteenkietoutuneisuus. Tarkemmin jaksolla perehdyt ruuantuotantoon, kaupungistumiseen, arktiseen alueeseen sekä resurssien käyttöön. 

Ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato ovat kurssilla läpileikkaavina teemoina. Ongelmien lisäksi pääset käsittelemään erilaisia ratkaisukeinoja. Kurssilla tehdään itsenäisiä kurssitehtäviä ja niihin liittyvä oheismateriaali on Moodlessa. Lisäksi tehdään ryhmätyö ympäristöongelmien ratkaisujen onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Opintoihin sisältyy verkkoluentojen lisäksi ryhmänohjausta/pienryhmä opetusta.

HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. 

  • Opiskelija tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet.
  • Opiskelija osaa jäsentää tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ympäristöongelmien ratkaisemisen onnistumiseen/epäonnistumiseen ja osaa arvioida niitä eri näkökulmista.
  • Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa ympäristötieteiden keskeisiä käsitteitä.
  • Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja esittää ryhmätyön tuloksia.
  • Opiskelija kykenee tiivistämään ympäristötieteellistä tietoa.

FM Jenni Sademies

Opintojakso sisältää luentotallenteita sekä 2-3 reaaliaikaista luentoa.

150 €

18.01.2024 mennessä