Muistikoordinaattori – muistiterveyden erityisosaaja 30 op. VERKKOKOULUTUS

Sosiaali ja terveys

26.10.2021 00:00 - 20.01.2023 00:00

Koulutus alkaa 26.10.2021 ja päättyy 20.1.2023     

Opetuspäivät:
26.-27.10.2021
26.11.2021
25.-26.1.2022
24.-25.3.2022
29.4.2022
20.5.2022
23.8.2022
20.9.2022
26.-27.10.2022
29.11.2022
19.-20.1.2023

Verkko-opetuspäivien kesto on kello 9.00–16.15.

Verkkokoulutus

Koulutukseen voivat hakea sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai ammatillisen opistoasteen suorittaneet ja muutoin riittävät opiskeluvalmiudet omaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.  

Muistikoordinaattori – muistiterveyden erityisosaaja koulutuksessa hankittu erityisosaaminen on havaittavissa muistisairaan ihmisen kohtaamisessa ja hoidossa.

Koulutus koostuu kahdesta kokonaisuudesta:

Asiakas- ja yhteistyöosaaminen muistihoitotyössä (24 op)

 • Asiakastyöosaamiseen sisältyy kohtaamisen taidot, eettinen osaaminen, omaisyhteistyö, hoito ja kuntoutus ja erityiskysymykset
 • Yhteistyöosaamiseen sisältyy kyky verkostoitua, asiantuntijuuden hyödyntäminen, hoitosuositusten tuntemus ja kehittämistyö

Muistitutkimus- ja kehittämisosaaminen (6 op)

 • Muistisairauksiin liittyvään osaaminen on asiantuntijuuden kivijalkana, ja siihen sisältyy osaamisen syventäminen ja uuden tiedon hyödyntäminen muistisairauksista ja muista sairauksista, lääkehoidon toteuttamisesta ja erilaista testeistä ja erityiskysymyksistä.

Reaaliaikaisten verkkokoulutuspäivien ohjelman opiskelija  saa koulutuksen alussa orientoivassa osuudessa.

Osaamistavoitteet ja ydinsisällöt

Koulutuksen käytyäsi osaat toimia muistisairaiden ja heidän omaistensa/läheistensä ammatillisena tukena kaikissa sairauden vaiheissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten konsultoijana muistiasiakkaiden kohtaamisen ja hoidon kysymyksissä.

Muistikoordinaattori – muistiterveyden erityisosaaja -koulutuksen käytyäsi osaat:

 • selittää keskeiset muistisairaan toimintaympäristöön liittyvät muutokset
 • toimia ennakoivan ja tavoitteellisen työskentelyyn asiantuntijana
 • soveltaa tietojasi muistiterveyden edistämiseen, muistisairauksien varhaiseen toteamiseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen hoidon/palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • suunnitella muistiterveyden asiantuntijana vaikuttavaa, asiakkaan elämänlaatua tukevaa ohjausta niin yksilö- kuin perhe- ja yhteisötasolla
 • toteuttaa muistiterveyden asiantuntijana vaikuttavaa, asiakkaan elämänlaatua tukevaa ohjausta niin yksilö- kuin perhe- ja yhteisötasolla
 • arvioida muistiterveyden asiantuntijana vaikuttavaa, asiakkaan elämänlaatua tukevaa ohjausta niin yksilö- kuin perhe- ja yhteisötasolla
 • arvioida rakentavasti näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen nykyisiä toimintakäytäntöjä muistiterveyden edistämisessä yhdessä eri tahojen kanssa
 • kehittää näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen nykyisiä toimintakäytäntöjä muistiterveyden edistämisessä yhdessä eri tahojen kanssa
 • arvioida osaamistasi muistiterveyden asiantuntijana
 • tehdä suunnitelmallisesti realistisen kehittymis-/urasuunnitelman
 • toteuttaa suunnitelmallisesti realistisen kehittymis-/urasuunnitelman
 • toimia muistiterveyden edistämisen ja muistihoitotyön asiantuntijana ja ammattilaisena
 • motivoida työyhteisöäsi yhteisölliseen ja tulokselliseen osaamisen tarkasteluun, kehittämiseen ja hyödyntämiseen
 • kertoa palveluohjauksen ja ryhmänohjauksen keskiset piirteet.

Ydinsisältö

Asiakas- ja yhteistyöosaaminen muistihoitotyössä 24 op

 • Eettiset ja juridiset lähtökohdat muistihoitotyössä 2op
 • Logoterapeuttisen ajattelun ja Tunteva-mallin mahdollisuudet muistiasiakkaan ja läheisen kohtaamisessa sekä tukemisessa 2op
 • Muistikuntoutumista tukevat palvelut ja ohjaus 5op
 • Muistiosaamisen kehittäminen palveluasumisessa – laatua elämän loppuun saakka 5 op
 • Muistikuntoutumista tukeva kotihoito 5op
 • Muistisairauksiin liittyvä osaaminen ja asiantuntijuus 5op

Muistitutkimus- ja kehittämisosaaminen 6 op

Suoritustapa
Opiskelu on prosessiluonteista ja se kestää noin vuoden. Koulutukseen sisältyy 16 reaaliaikaista verkko-opetuspäivää (128 tuntia), itsenäistä opiskelua verkkoympäristö Moodlessa (642 tuntia). Itsenäinen opiskelu sisältää luentotallenteiden katsomista, oppimistehtäviä, kirjallisuuden / artikkelien lukemista. Itsenäinen kehittämistehtävä (40 tuntia).

Osaamisen arviointi
Koulutus arvioidaan hyväksytty - / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu opintojakson osaamisvaatimusten saavuttamiseen. Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää riittävää tietoperustaa ja sen soveltamista.

Arviointikriteerit ovat:

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä muistiterveyteen liittyvään tietoperustaan
 • Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja toimiessaan ammatillisena tukena muistisairaalle ja hänen läheisilleen
 • Opiskelija osaa toimia muistikoordinaattorin työhän sisältyvissä erilaisissa ammatillisissa tilanteissa
 • Opiskelija osaa käyttää alan ammatillisia käsitteitä johdonmukaisesti työtehtävissään
 • Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida muistiterveyden asiantuntijana ohjausta eri tasoilla
 • Opiskelija osaa kuvata osaamistaan, vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan muistiterveyden asiantuntijana
 • Opiskelija osaa suunnata omaa toimintaan kohti kehittymis- ja urasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita
 • Opiskelija osaa toimia oman alansa eettisen ohjeiston mukaisesti
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • Opiskelija osaa ratkoa muistisairaan ja hänen läheistensä kohtaamiseen liittyviä vuorovaikutuksen haasteita

Vastuuopettajana on Riitta Räsänen, YTT, TtM, lehtori, JAMK, hyvinvointiyksikkö
Verkkopedagogiikan suunnittelija Tuukka Kivioja, JAMK
Lehtori Kristiina Juntunen, JAMK, hyvinvointiyksikkö
Lehtori Sirpa Sandelin, JAMK, hyvinvointiyksikkö
Lehtori Anu Myllyharju-Puikkonen, JAMK, hyvinvointiyksikkö

Koulutuksen toteutuksessa käytetään myös JAMKin ulkopuolisia kouluttajia ja muuta Jyväskylän ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöä.

Koulutus toteutetaan JAMKin opetussuunnitelman mukaan noudattaen JAMKin tutkintosääntöä sekä pedagogisia ja eettisiä periaatteita.

Koulutus on ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta opiskelijan opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon, jos opiskelija haluaa. Osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Järjestäjät
Mikkelin kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto ja Oppimiskeskus Kainula. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikön kanssa.  

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

PAIKKOJA RAJOITETUSTI!

2950 €. Opintomaksu sisältää verkkovälitteisen opetuksen, etäopintojen ohjauksen ja kehittämishankkeen ohjauksen. Opiskeluun liittyvät mahdolliset opintokäynnit opiskelija kustantaa itse.

20.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10.10.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koulutuksen koko hinnan.