Nepsy-Osaajakoulutus™ (6 op)

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus

21.09.2024 09:00 - 02.11.2024 16:00

Koulutuspäivien kesto on klo 9.00–16.00. 

Koulutuspäivät:

 • lauantai 21.9.2024
 • lauantai 5.10.2024
 • lauantai 2.11.2024

Verkko

Koulutus sisältää kolmepäiväisen koulutuksen lisäksi 64-sivuisen Nepsy-Osaajan työkirjan. Työkirja toimii koulutuksen pohjamateriaalina ja sisältää koulutuspäivien välillä tehtävät välitehtävät, itsenäisiä pohdintatehtäviä, case-tapauksia ja tilaa osallistujan omille muistiinpanoille.

Nepsy-Osaajakoulutus™ on koulutuskokonaisuus, jota on kehitetty usean vuoden ajan erilaisissa Mininepsy-koulutuksissa. Nämä koulutukset ovat suunnattu nepsy-lasten kanssa toimiville.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa tietämystä neuropsykiatrisista vaikeuksista ja oppia erilaisia konkreettisia tukitoimia, joilla voidaan auttaa nepsy-piirteisen lapsen  / nepsy-nuoren ja hänen perheensä arjen toimintoja. 

Nepsy-Osaajakoulutuksen laajuus on 6 opintopistettä.

Koulutuksen suorittaneet pääsevät osaksi Nepsy-Osaajien yhteisöä, joka on oma suljettu Facebook-ryhmä. Nepsy-Osaajilla on mahdollisuus hankkia osaamista ylläpitävää ja täydentävää koulutustoimintaa 4–6 kertaa vuodessa. Yhteisön toiminnasta ja jatkokoulutuksista vastaa Nepsy-Osaaja Oy

Nepsy-Osaajakoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lapsia ja nuoria, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten ADHD, autismikirjoa tai aistitiedon käsittelyn vaikeuksia. Koulutus soveltuu myös nepsy-lapsiperheiden / nepsy-nuoren perheiden kanssa yhteistyötä tekevillä sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille.

Nepsy-käsitteet

ADHD-piirteiden tunnistaminen:

 • ADHD ja kolme ilmenemismuotoa sekä neurologinen tausta
 • Ydinoireet ja liitännäisoireet 
 • Esimerkkien kautta piirteiden ilmeneminen
 • ADHD-piirteisten vahvuudet

ASD-piirteiden tunnistaminen:

 • Neurologinen tausta 
 • Ydinoireet ja liitännäisoireet (mm. PDA-piirteisyys)
 • Esimerkkien kautta piirteiden ilmeneminen
 • ASD-piirteisten vahvuudet

ADHD- ja ASD-piirteisten täsmätuki:

 • Tauotus, vaihtelevat työtehtävät ja työskentelypisteet
 • Sosiaalisesti turvallinen oppimisympäristö, PANDA-malli PDA-piirteisen kanssa

Aistipulmat ja aistipulmaisen tukeminen sekä tukivälineitä

Nepsy-piirteisen tukitoimet:

 • Aika ja visuaalinen tuki
 • Ennakointi; tuleva toiminta, siirtymät ja Sosiaalinen tarina -menetelmä
 • Strukturointi; vaiheistus ja toiminnan jäsentäminen ja sanoittaminen
 • Tunnetaitojen kehittymisen tuki 
 • Sosiaaliset taidot ja Sarjakuvitettu keskustelu -menetelmä
 • Kuormittuminen ja sen säätely 
 • Käyttäytymisen tukeminen

Ratkaisukeskeisyys lähestymis- ja ajattelutapana

Ammattilaisen suhtautuminen arjessa 

 • Positiivinen suhtautuminen ja vahvuuslähtöisyys
 • Oikeanlainen ohjaus ja ohjeistus

Materiaalipankki: nepsy-lasten ja Nepsy-nuorten kanssa tehokkaiksi todettuja sovellus- ja materiaalivinkkejä

Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

Nepsy-perheiden taustoja ja rakentava yhteistyö nepsy-lapsen tukemisessa

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa: 
•    kertoa neuropsykiatrisista häiriöistä käytettävien käsitteiden eroista
•    kertoa mitä kehityksellisillä ja muilla neuropsykiatrisilla vaikeuksilla tarkoitetaan ja kuinka ne ilmenevät
•    käyttää erilaisia tukimuotoja ja -menetelmiä nepsy-lasten / nepsy-nuorten kanssa
•    selittää perheen ja lähiyhteisön tukemisen merkityksen nepsy-lapsen / nepsy-nuoren arjessa
•    auttaa nepsy-lapsen / nepsy-nuoren perhettä arjen selkiyttämisessä ja toimivien käytänteiden luomisessa 
•    tukea eettisesti ja ammattimaisesti neuropsykiatrisesti oireilevaa lasta / nuorta  ja hänen perhettään  
•    arvioida omaa ammatillista rooliaan Nepsy-Osaajana 
•    käyttää ratkaisukeskeistä ajattelu- ja toimintatapaa nepsy- lasten / nepsy-nuorten ja heidän perheidensä kanssa
•    kehittää osaamistaan nepsy-lasten / nepsy-nuorten tukitoimista ja siihen liittyvistä teemoista 
 

Koulutus sisältää kolme reaaliaikaista etäopetuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä.

Etäopetus sisältää yhteistoiminnallista oppimista, luentoja, käytännön harjoituksia sekä pienryhmätyöskentelyä. Itsenäisen työskentelyn aikana opiskelija tekee oppimistehtäviä. Opiskelija arvioi myös omaa ammatillista kehittymistään koko koulutuksen ajan.

Koulutuksen suorittaminen edellyttää reaaliaikaisiin etäopetuspäiviin osallistumista ja välitehtävien suorittamista hyväksytysti.

Koulutus arvioidaan hyväksytty- / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Arviointia tehdään erilaisten oppimistehtävien ja harjoitusten kautta. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista. 

•    Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä neuropsykiatristen häiriöiden ja vaikeuksien tietoperustaan. 
•    Opiskelija osaa soveltaa neuropsykiatrisesti oirehtivien lasten / nuorten tukemisessa erilaisia menetelmiä ja tukitoimia. 
•    Opiskelija osaa käyttää neuropsykiatrista ohjausotetta. 
•    Opiskelija osaa toimia eettisesti ja ammattimaisesti tukiessaan neuropsykiatrisesti oireilevaa lasta / nuorta ja hänen perhettään. 
•    Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan neuropsykiatrisesti oireilevien lasten / nuorten ja perheiden tukemisessa.
•    Osaa tietoisesti kehittää omaa osaamistaan neuropsykiatrisiin teemoihin ja tukitoimiin liittyen. 

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Mari Lapinkoski, kasvatustieteiden maisteri, erityisluokanopettaja, erityisopettaja, luokanopettaja, oppilaan- ja opinto-ohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja NLP Practitioner. 

Mari Lapinkoski on ADHD-liiton kouluttama Strategia-menetelmäohjaaja sekä autismikirjon asiantuntija. Marilla on pitkä työkokemus mm. peruskoulun erityisopetuksen tehtävistä. Tällä hetkellä hän toimii tutkintokoulutukseen valmentavassa (TUVA-) koulutuksessa erityisopetuksen vastuuopettajana ja sivutoimisena täydennyskouluttajana.

Lisäksi neurokirjon kokemusasiantuntija.
 

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 25 opiskelijaa. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Huomioithan, että koulutus järjestetään vain, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä.

575 €. Koulutusmaksu sisältää opetuksen ja Nepsy-Osaajan työkirjan.

08.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 8.9.2024 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).