Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus (30 op)

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus

15.02.2025 09:00 - 16.11.2025 15:00

Koulutus alkaa 15.2.2025 ja päättyy 16.11.2025.

Koulutuspäiviä ovat lauantait ja sunnuntait. Koulutuspäivien kesto on klo 9.00–15.00 yhtä päivää lukuun ottamatta. Lauantai 20.9 koulutuspäivän kesto on 9.00–16.00.

Koulutuspäivät:

 • la–su 15.–16.2.2025 
 • la–su 22.–23.3.2025
 • la–su 12.–13.4.2025
 • la–su 17.–18.5.2025 
 • la–su 2.–3.8.2025
 • la–su 30.–31.8.2025
 • la–su 20.–21.9.2025 HUOM! la klo 9–16 ja su klo 9–15
 • la–su 25.–26.10.2025
 • la–su 15.–16.11.2025

Verkkokoulutus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellista kuntoutusta, jossa asiakasta ohjataan ja tuetaan kehittämään arjen- ja elämänhallinta- sekä sosiaalisia taitojaan. Valmennuksen lähtökohtana on omien vahvuuksien ja voimavarojen tiedostaminen ja käyttöönotto sekä kehittäminen. Valmennuksen teoreettisena taustana toimii voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa tietämystä neuropsykiatrisista vaikeuksista ja oppia keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavia lapsia, nuoria ja aikuisia sekä perheitä. Koulutuksen suorittaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina.
Neuropsykiatrinen valmentajakoulutuksen laajuus 30 opintopistettä. Koulutus sisältää 18 etäopetuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä.

Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten ADHD, autismikirjoa, Tourette, kielellisiä erityisvaikeuksia tai aistitiedon käsittelyn vaikeuksia. Lisäksi valmennus soveltuu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä henkilöiden, joilla on oppimisvaikeuksia, ohjaukseen ja kuntoutukseen.

Neuropsykiatrisen valmennuksen perusteet  

 • oppimisnäkemys
 • oppimisen tavoitteet ja käytännöt
 • neuropsykiatrinen valmennus kuntoutuksen osana
 • voimavarat ja vahvuudet
 • asiakaslähtöinen työskentely 

Neuropsykiatriset vaikeudet, niiden hoito ja kuntoutus 

 • kehitykselliset neuropsykiatriset vaikeudet (ADHD, autismikirjo, kielelliset erityisvaikeudet, Touretten oireyhtymä ja aistitiedon käsittelyn vaikeudet sekä liitännäisoireet)
 • keskeisten neuropsykiatristen vaikeuksien hoito ja kuntoutus 

Neuropsykiatrisen valmennuksen työskentelyorientaatiot

 • ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys
 • positiivinen psykologia
 • NLP
 • narratiivisuus
 • ei-tietäminen 

Valmennuksen toimintatapoja, menetelmiä ja keinoja 

 • neuropsykiatrinen valmennus
 • ajan ja arjen hallinta 
 • itsetunnon tukeminen
 • motivaation herättäminen
 • tunteiden tunnistaminen ja hallinta
 • vuorovaikutustaidot 

Eri-ikäisten asiakkaiden ja perheen valmentaminen 

 • lapsen, nuoren ja aikuisen valmentaminen
 • perheen tilannekartoituksen keinoja
 • vanhempainkoulu / perhevalmennus ja vertaisryhmät 

Valmentajan rooli ja valmentajana toimiminen  

 • valmentajan profiili
 • ammatillisuus
 • työssä jaksaminen
 • valmennuksen vaikuttavuus ja tulevaisuus 

Neuropsykiatrinen valmennusprosessiharjoittelu

 • valmennusprosessin suunnittelu, toteutus, reflektointi ja raportointi

Ammatillinen kasvu

 • ammatillinen kasvu
 • reflektointi

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa: 

 • selittää, mistä neuropsykiatrisessa valmennuksessa on kyse, mihin valmennusta käytetään ja mikä on sen tarkoitus. 
 • kertoa mitä kehityksellisillä ja muilla neuropsykiatrisilla vaikeuksilla tarkoitetaan, kuinka ne ilmenevät, kuinka niitä hoidetaan ja kuntoutetaan
 • hyödyntää työskentelyssään valmennuksen erilaisia työskentelyorientaatioita
 • kuvata valmennusprosessin 
 • käyttää neuropsykiatrisen valmennuksen keskeisimpiä keinoja ja menetelmiä
 • perustellusti kertoa eri ikäryhmien valmennuksessa huomioitavia asioita ja käytettäviä menetelmiä
 • selittää perheen ja lähiyhteisön tukemisen merkityksen
 • käyttää keskeisimpiä keinoja vanhempien tukemiseksi ja ohjaamiseksi
 • toimia valmentajana eettisesti ja ammatillisesti 
 • määritellä valmentajan tehtävät ja vastuut sekä roolin kuntouttajana
 • kuvata neuropsykiatrista valmennusta koskevia tulevaisuuden näkymiä ja mahdollisuuksia
 • suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen neuropsykiatrisen valmennusprosessin
 • reflektoida ja raportoida valmennusprosessin toteutumista.
 • kehittää osaamistaan neuropsykiatrisesta valmennuksesta ja siihen liittyvistä teemoista
 • laajentaa osaamistaan valitsemastaan teemasta tuottamalla omaan työhönsä / elämäänsä liittyvän kehittämishankkeen 
 • arvioida omaa ammatillista toimintaansa ja kehittymistään ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana

Koulutus sisältää 18 etäopetuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä.

Etäkoulutus sisältää yhteistoiminnallista oppimista, luentoja, käytännön harjoituksia, pari- ja pienryhmätyöskentelyä sekä ohjauskeskusteluja. Itsenäisen työskentelyn aikana opiskelija tutustuu aihealueen kirjallisuuteen, tekee oppimistehtäviä ja toteuttaa valmennusprosessiharjoittelun. Opiskelija arvioi myös omaa ammatillista kehittymistään koko koulutuksen ajan.
Opintojen suorittaminen edellyttää etäkoulutuksiin osallistumista, välitehtävien suorittamista hyväksytysti ja valmennusprosessin toteuttamista.

30 opintopistettä jakautuu pienempiin opintojaksoihin:

 • Neuropsykiatrisen valmennuksen perusteet 1 op
 • Neuropsykiatriset vaikeudet, niiden hoito ja kuntoutus 3 op
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen työskentelyorientaatiot 4 op
 • Valmennuksen toimintatapoja, menetelmiä ja keinoja 6 op
 • Eri-ikäisten asiakkaiden ja perheen valmentaminen 5 op
 • Valmentajan rooli ja valmentajana toimiminen 2 op
 • Neuropsykiatrinen valmennusprosessiharjoittelu 4 op
 • Koulutukseen liittyvä kirjallisuus 2 op
 • Kehittämistehtävä 1 op
 • Ammatillinen kasvu 2 op

Koulutus arvioidaan hyväksytty- / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Arviointia tehdään erilaisten oppimistehtävien, harjoitusten ja kehittämistehtävän perusteella.

Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä neuropsykiatrisen valmennuksen tietoperustaan. 
 • Opiskelija osaa soveltaa neuropsykiatriseen valmentamiseen liittyvää tietoperustaansa työskennellessään eri ikäisten kuntoutettavien kanssa.
 • Opiskelija osaa käyttää neuropsykiatrista valmennusotetta ja valmentavan vuorovaikutuksen periaatteita työssään. 
 • Opiskelija osaa toimia eettisesti ja ammattimaisesti työskennellessään eri ikäisten kuntoutettavien ja heidän perheidensä kanssa. 
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa kuvata osaamistaan, vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan neuropsykiatrisen valmennuksen viitekehyksessä. 
 • Opiskelija osaa arvioida oman ammatillisen osaamisensa tavoitelähtöistä kehitystä. 

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Vastuukouluttajat:

Pro-Oivallus Oy:n Kirsi Raatikainen, yrittäjä (YAT), valmentaja, kouluttaja, sairaanhoitaja (mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö), lastenhoitaja, puhevammaisten tulkki, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja (60 op), ratkaisukeskeinen valmentaja ja -kouluttaja, NLP Trainer (kouluttaja), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, auktorisoitu Personal Trainer, Metsämieli-ohjaaja.

Kirsi Raatikainen toimii nykyisin nepsy-tiimissä sairaanhoitajana, sekä kouluttaa yrityksessään Pro-Oivallus Oy NLP-Practitioner-opiskelijoita ja valmentaa asiakkaita. Lisäksi Kirsi toimii ammatinharjoittajana Mehiläisen terapiaklinikalla toteuttaen neuropsykiatrista valmennusta. Kirsi on tehnyt lukuisia neuropsykiatrisia alkuarvioita sekä ADHD-tutkimuksia.

Nepsy-Osaaja Oy:n Mari Lapinkoski, KM, erityisluokanopettaja, erityisopettaja, luokanopettaja, oppilaan- ja opinto-ohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja NLP Practitioner.

Mari on ADHD-liiton kouluttama Strategia-menetelmäohjaaja ja hän toimii menetelmän päivitysryhmässä. Mari on autismin kirjon asiantuntija. Marilla on pitkä työkokemus peruskoulun erityisopetuksen tehtävistä. Tällä hetkellä hän toimii tutkintokoulutukseen valmentavassa (TUVA-) koulutuksessa erityisopetuksen vastuuopettajana. Lisäksi Mari täydennyskouluttaa ammattilaisia nepsy-teemoista sivutoimisesti. 

Asiantuntijaluennoitsijat:

Heli Katajamäki, neuropsykologian erikoispsykologi (PsL), Neuropsykologipalvelu Nemo. 
Heli Katajamäki toimii neuropsykiatrisia oireyhtymiä omaavien lasten ja nuorten kuntouttajana. Hän on myös entinen koulupsykologi. 

Ilpo Kinnunen, psykiatri, NLP Trainer, NLP Personal Coach, Mindfulness-ohjaaja. 
Ilpo Kinnunen toimii koulutuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen ja lääkehoidon asiantuntijana.

Lisäksi ADHD-, autismikirjon ja Tourette-kokemusasiantuntijat

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Huomioithan, että koulutus järjestetään vain, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä.

2695 €. Koulutusmaksu sisältää opetuksen, verkko-opetusmateriaalin, Neuropsykiatrisen valmentajan työkirjan (Tamski, Eeva-Liisa & Huotari, Anitta. 2020. Tammenterhon tarinoita.), etäopiskelutehtävät ja tehtävien arvioinnin ja koulutustodistuksen. Koulutusmaksu laskutetaan 9 erässä opetuspäivien yhteydessä, lukuunottamatta viimeistä erää joka laskutetaan n. 3 viikkoa ennen koulutuksen päättymistä.

23.01.2025 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 23.1.2025 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).