Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet, käsitteet ja eettiset peruskysymykset sekä tunnistaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen psykologisen tutkimuksen lähtökohdat, kysymyksenasettelut ja tärkeimmät tutkimusmenetelmät.

Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0-5) ja opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty – hylätty) ja Moodle-tentillä (arviointi hyväksytty – hylätty). 

Oppimateriaalit:

Exam-tentti: Breakwell, G.M., Smith, J.A. & Wright, D. B.  (toim.) (2012 tai 2006). Research methods in psychology, 4. painos. Tentitään luvut 1-6 ja 13-21. Huom. 3. painoksesta (2006) tentitään luvut 1-7, 10-14 ja 16-18.
Oppimistehtävät: Willig, C. & Stainton-Rogers, W. (2017) The Sage handbook of qualitive research in psychology. 2 ed. Part I Methodologies. (e-kirja) ja
Nummenmaa, L. (2009) Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Luvut 1, 2 ja 3. 
Kuula, A. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 2013. (e-kirja)
Metsämuuronen, J. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 2011. (e-kirja) sekä
muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu oppimateriaali.
 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.05.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).