Psykoterapian perusteet (30 op)

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus

15.05.2023 00:00 - 26.03.2024 00:00

Koulutus alkaa 15.5.2023 ja päättyy 26.3.2024.
Koulutuspäivien pituus on klo 12.00–18.00 (I pv) ja 8.30–15.30 (II pv).

Koulutuspäivät:
Maanantai-tiistai 15.–16.5.2023
Maanantai-tiistai 12.–13.6.2023

Maanantai-tiistai 7.–8.8.2023
Maanantai-tiistai 11.–12.9.2023
Maanantai-tiistai  9.–10.10.2023
Maanantai-tiistai 13.–14.11.2023
Maanantai-tiistai 18.–19.12.2023
Maanantai-tiistai 15.–16.1.2024

Maanantai-tiistai 12.–13.2.2024
Maanantai-tiistai 25.–26.3.2024


HUOM! Koulutuspäiviin on mahdollista osallistua myös verkonvälityksellä (Teams). 

Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli tai verkossa.

Psykoterapian perusteet (30 op) -koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutus täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion vaatimukset psykoterapeuttikoulutusten edellyttämistä lisäopinnoista (30 op). Koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea psykoterapeuttikoulutukseen, mikäli hakijan pohjakoulutus täyttää yliopistojen hakukriteerit. Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 opintopistettä.

Psykoterapian perusteet -koulutus täydentää sosiaali- ja terveydenhuollon tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöiden perustutkintoa, erityisesti psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. 

Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen, oppii tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muodot. Opiskelija hankkii koulutuksen aikana itselleen hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä erilaisista psykoterapiasuuntauksista. 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää (teoriaseminaarit), oppimispäiväkirjan, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja  kasvatusalan ammattihenkilöstölle. Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi, mutta se antaa myös valmiudet hakea psykoterapeutti koulutukseen, mikäli hakijan pohjakoulutus täyttää hakukriteerit.

 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät
 • Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa?
 • Mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään?

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa soveltaa tietoa ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä, hän osaa tunnistaa ja erotella toisistaan psyykkisten häiriöiden muotoja. Opiskelija osaa hyödyntää tietoa mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä erilaisista psykoterapiasuuntauksista. Hän osaa soveltaa psykoterapeuttista tietämystään eri ikäryhmien kanssa työskentelyssä sekä käyttää psykoterapeuttisia työotteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita.

Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    jäsentää ihmisen psyykkistä kasvua ja kehitystä kuvaavia teoreettisista perusteista
•    kuvailla erilaiset kiintymyssuhdetyylit, niiden erityispiirteet ja ilmenemismuodot.
•    selittää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin

Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    nimetä yleisimmät mielenterveyden häiriöt  
•    kuvailla lasten, nuorten ja aikuisten yleisimmät mielenterveysongelmat ja niiden ilmenemismuodot
•    määritellä diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä

Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    kertoa keskeiset näkökohdat psykiatrisesta diagnostiikasta, mielenterveystyöstä, psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta 
•    luokitella eri-ikäiselle suunnatut mielenterveyspalvelut ja kuntoutuksen järjestelmät
•    käyttää koulutuksessa hankkimiaan taidollisia valmiuksia psykiatrisesta diagnostiikasta, ja mielenterveystyöstä 

Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    nimetä keskeisimmät lait ja selostaa lainsäädännön perusteet, jotka ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä
•    kertoa pääpiirteet mielenterveyden häiriöiden hoidon palvelujärjestelmästä ja sen eri hoitotasoista.

Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    selittää keskeisimmät psykoterapioiden viitekehykset ja niiden eroavaisuudet ja painopisteet
•    analysoida psykoterapeuttisen allianssin merkitystä eri näkökulmista
•    tiivistää yleisimmät psykoterapioiden teoreettiset suuntaukset ja työmenetelmät
•    kertoa psykoterapian vaikuttavuuksista tutkimustiedon kautta 

Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa?

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

•    kuvata psykoterapia-alan keskeisimmät käsitteet ja psykoterapian erot muihin ohjaustyön muotoihin
•    määritellä terapiasuhteen syntymisen edellytyksiä
•    määritellä mitkä tekijät saavat aikaan tuloksellisen psykoterapia-asiakkuuden
•    erottaa mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
•    soveltaa psykoterapeuttista työskentelyä ja psykoterapian prosessia käytäntöön

Mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään?

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    selittää psykoterapeutin ammattiosaamisen osa-alueet
•    reflektoida omaa osaamistaan psykoterapian viitekehyksessä omaa tiedollista, taidollista, eettistä ja menetelmäosaamista
•    selittää etiikan merkityksen psykoterapian kontekstissa 
•    analysoida monipuolisesti eettisiä dilemmoja omassa työssään
•    reflektoida omaa ammattietiikkaansa

Koulutus alkaa 15.5.2023 ja päättyy 26.3.2024

Koulutuspäivien pituus on klo 12.00–18.00 (I pv) ja 8.30–15.30 (II pv).

Koulutus järjestetään Mikkelin kesäyliopiston tiloissa (Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli).

15.–16.5.2023
Orientoiva aloitusseminaari
Psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde ja oma persoona työvälineenä

12.–13.6.2023
Lapsen ja nuoren psyykkinen kasvu ja kehitys

7.–8.8.2023
Näkökulmia lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyteen ja psykiatrisiin häiriöihin
 
11.–12.9.2023
Näkökulmia lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyteen ja psykiatrisiin häiriöihin
 
9.–10.10.2023

Vanhemmuus, psyykkinen kasvu ja kehitys
Perheen psyykkinen kasvu ja kehitys
 
13.–14.11.2023

Psykoterapeuttisia suuntauksia ja menetelmiä
Kriisit ja traumat
 
18.–19.12.2023

Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys sekä psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
 
15.-16.1.2024

Mikä on psykoterapiaa, mikä ei ole? Mitkä ovat psykoterapian yleiset ja erityiset tekijät?
 
12.–13.2.2024 (koulutuspäivät toteutetaan verkossa!)

Mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä
 
25.-26.3.2024, Sari Takkinen

Päättötöiden esittäminen ja koulutuksen päätös

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää (teoriaseminaarit), oppimispäiväkirjan, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämishanke. Opinnäytetyössä opiskelija perehtyy johonkin itselle tärkeään ja kiinnostavaan teemaan, tutkii ja miettii omaa työtä kehittämistehtävän kautta ja hyödyntää psykoterapeuttisia valmiuksia omassa työssään.

Psykoterapian perusteet (30 op)
•    Teoriaseminaarit (14 op) (vuorovaikutteiset luennot, lähipäivien ryhmätyöt ja seminaariesitys)
•    Oppimispäiväkirja, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt (6 op)
•    Kirjallisuuteen perehtyminen (5 op)
•    Opinnäytetyö (5 op)

Koulutus arvioidaan hyväksytty-/hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä psykoterapian tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa psykoterapiaan liittyvää tietoperustaansa työskennellessään eri ikäryhmien kanssa.
 • Opiskelija osaa käyttää psykoterapeuttista työotetta ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita työssään. 
 • Opiskelija osaa toimia eettisesti työskennellessään eri ikäryhmien kanssa. 
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa kuvata osaamistaan, vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan psykoterapian viitekehyksessä. 
 • Opiskelija osaa arvioida oman osaamisensa tavoitelähtöistä kehitystä. 
 • Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Pääkouluttaja                

Sari Takkinen, TtK, psykoterapeutti VET, työnohjaaja, EMDR-terapeutti

Kouluttaja

Pekka Borchers, psykiatrian erikoislääkäri, FT, psykoterapeutti VET

Koulutusjohtaja

Marjukka Laukkanen, johtava koulutusasiantuntija, psykoterapeutti VET

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Koulutukseen voidaan ottaa 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

3000 €. Koulutusmaksu laskutetaan 10 erässä opetuspäivien yhteydessä.

07.06.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 26.4.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 26.4.2023 jälkeen, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).