Ratkaisukeskeinen opiskeluhuoltotyö (15 op) -verkkokoulutus

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus

27.01.2025 13:00 - 30.11.2025 16:00

Koulutus alkaa 27.1.2025 ja päättyy marraskuussa 2025. Koulutuspäivien pituus on klo 13–16.

Verkkovälitteiset koulutuspäivät:

 • maanantai 27.1.2025
 • tiistai 25.2.2025
 • maanantai 10.3.2025
 • maanantai 24.3.2025
 • maanantai 28.4.2025
 • perjantai 9.5.2024
 • maanantai 19.5.2025
 • torstai 28.8.2025
 • maanantai 15.9.2025
 • syyskuu 2025 (koulutuspäivä vahvistetaan myöhemmin)
 • lokakuu 2025 (koulutuspäivä vahvistetaan myöhemmin)
 • marraskuu 2025 (koulutuspäivä vahvistetaan myöhemmin)

Verkkokoulutus (teams tai Zoom)

Ratkaisukeskeinen opiskeluhuolto -koulutuksesta saat kattavat perusteet ratkaisukeskeisen opiskeluhuollon toteuttamisesta, periaatteista ja käytännön työkaluista. Ratkaisukeskisen opiskeluhuollon menetelmät ovat konkreettisia ja osallistavia. Voit soveltaa niitä jo koulutuksen aikana koulun arjessa.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa korostaa voimavarakeskeistä työskentelytapaa, jossa oppilaiden osallisuus ja vastuunkanto kasvavat.Yhteistyö ja verkostotyö ovat keskeisiä osia opiskeluhuoltotyössä. Koulutuksessa perehdyt, miten eri toimijoiden (esim. kuraattorien, koulupsykologien, opettajien, erityisopettajien, perheiden ja poliisin) resurssit voidaan asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti yhdistää oppilaiden kohtaamissa haasteissa.

Oppilaan ja perheen kohtaaminen on taito, joka vaatii herkkyyttä ja empatiaa. Koulutuksessa opit miten oppilaita ja perheitä kannattaa lähestyä ratkaisukeskeisesti ja voimaannuttavasti, jotta päästään aitoon yhteistyöhön.

Kiusaamiseen puuttuminen ja restoratiivinen koulusovittelu ovat tehokkaita työkaluja konfliktien ratkaisemiseen ja kouluyhteisön eheyttämiseen. Kriisitilanteissa tarvitaan nopeaa ja tehokasta toimintaa. Koulutuksessa opit ratkaisu- ja oppimiskeskeisen tavan lähestyä kriisejä.

Opit perustiedot neuromoninaisuuden kohtaamisesta, nuorten yleisimmistä mielenterveysongelmista ja sukupuolisuuden moninaisuudesta. Koulutuksessa perehdyt nuorten mielenterveyden ja itsetunnon tukemiseen koulun arjessa.

Koulutus toteutetaan 12 verkkokoulutusiltapäivän kokonaisuutena, jotka sisältävät vertaistapaamisia ja käytännön harjoituksia. Tavoitteena on soveltaa koulutusjaksojen teemoja omaan työhön ja ideoida luokka- tai oppilaskohtaisia kehittämistehtäviä, jolloin opitut asiat ovat suoraan sovellettavissa koulun arkeen ja hyödyttävät näin myös ammattilaisten omaa työssäjaksamista ja mielekkyyden kokemusta.

Koulutus on suunnattu kaikille opiskeluhuollon parissa työskenteleville, kuten opettajille, kuraattoreille, koulupsykologeille, kouluterveydenhoitajille, rehtoreille, koulunkäynnin ohjaajille, koulutsemppareille, sosiaalityöntekijöille, lastensuojelussa työskenteleville, poliisille ja muille opiskeluhuoltotyön parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa.

 • Ratkaisukeskeisen lähestymistavan periaatteet ja ihmiskäsitys
 • Voimavarakeskeinen työskentelyote
 • Ratkaisukeskeinen yhteistyö ja verkostotyö (mukana kuraattorit, koulupsykologit, opettajat, erityisopettajat, perheet, poliisi, lastensuojelu)
 • Ratkaisukeskeinen oppilaan ja perheen kohtaaminen
 • Yhteisöllisyyden ja tunnetaitojen parantaminen kouluympäristössä
 • Kiusaamiseen puuttumisen tavat ja restoratiivinen koulusovittelu
 • Neuromoninaisuus koulussa
 • Ennaltaehkäisevä työote
 • Ratkaisukeskeinen kriisityöskentely ja oppimiskeskeinen asenne
 • Nuorten masennus ja ahdistusoireilu
 • Nuorten ja lasten itsetunnon tukeminen koulussa
 • Nuorten stressi, kriisit ja traumat
 • Itsetuhoisuus
 • Monikulttuurisuuden huomiointi
 • Sukupuolisensitiivisyys

Koulutuksen jälkeen osaat opiskeluhuoltotyössä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmia kouluyhteisössä. Osaat soveltaa opiskeluhuoltotyössä ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä metodeja lasten ja nuorten kohtaamisessa ja rakentavan verkostotyön koordinoimisessa.

Koulutuksen käytyäsi osaat:

 • luoda lasten/nuorten kanssa toimiessasi toiveikkuutta ja valaa heihin pystyvyysuskoa.
 • ottaa puheeksi nuorten ja lasten yksilölliset vahvuudet ja huomioida heidän osaamisensa.
 • olla läsnä aidosti ja arvostavasti.
 • rakentaa luottamusta.
 • käyttää luovuuttasi uusien vaihtoehtojen ja näkökulmien laajentamisessa.
 • rakentaa luottamusta ratkaisukeskeisesti oppilaiden ja verkostojen kanssa.
 • käyttää poikkeuskysymyksiä, selviytymiskysymyksiä, voimaannuttavaa visiointia, ihmekysymyksen eri variaatioita, näkökulman vaihtamisen taitoa, tarinallisuutta, ulkoistamista, sopivaa huumoria ja muita ratkaisukeskeisiä menetelmiä oikea-aikaisesti.
 • normalisoida ja/tai validoida asiakkaan tunteita ja kokemuksia.
 • käyttää avoimia kysymyksiä ja oivalluttaa asiakkaiden omaa ajattelua.
 • käyttää joustavasti ratkaisukeskeisen ohjausprosessin eri vaiheita ja siirtyä vaiheesta toiseen.
 • luoda luottamusta.
 • toimia tavoitteellisesti yhteistyössä asiakkaasi kanssa, vaalia ja edistää motivaatiota ja pystyvyysuskoa.
 • oivalluttaa vahvojen kysymysten kautta.
 • vastuuttaa lasta/nuorta tekemään omassa elämässään myönteisiä muutoksia hänen ikätasonsa mukaisesti.
 • huomioida nuoruuden eri kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet ohjaustyössäsi.
 • kertoa keskiset asiat neuropsykiatrista piirteistä takertumatta kuitenkaan niihin liikaa.
 • hyödyntää asiakkaan sosiaalisen kontekstin, vertaistuen ja lähipiirin yhteistyömahdollisuuksia.
 • toimia verkostoissa ratkaisukeskeisesti ja yhteistyötä hyödyntäen.

Maanantai 27.1.2025

 • Orientointi opintoihin
 • Ratkaisukeskeisen lähestymistavan periaatteet, ihmiskäsitys ja arvomaailma
 • Voimavarakeskeinen työskentelyote
 • Ratkaisukeskeisen lähestymistavan perusteet:
 • Mitä ratkaisukeskeisyys tarkoittaa opiskeluhuoltotyössä?
 • Positiivinen psykologia ja sen soveltaminen kouluympäristöön.
 • Ratkaisukeskeisen keskustelun ohjaaminen/prosessimalli

Tiistai 25.2.2025

 • Ratkaisukeskeinen yhteistyö ja verkostotyö (mukana kuraattorit, koulupsykologit, opettajat, erityisopettajat, perheet, poliisi)
 • Ratkaisukeskeinen oppilaan ja perheen kohtaaminen.
 • Yksilökohtaisen OHR-palaverin ratkaisukeskeinen näkökulma
 • Yhteistyö vanhempien ja muiden sidosryhmien kanssa:
  • Vanhempien osallistaminen ratkaisukeskeiseen työskentelyyn
  • Yhteistyön merkitys opettajien, koulun henkilökunnan ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Maanantai 10.3.2025

 • Yhteisöllisyyden ja tunnetaitojen parantaminen kouluympäristössä
 • Ratkaisukeskeisiä perustyömenetelmiä

Maanantai 24.3.2025

 • Ennaltaehkäisevä työote
 • Nuorten ja lasten itsetunnon tukeminen koulussa
 • Psyykkisesti oireilevan oppilaan kohtaaminen koulussa
 • Ryhmämuotoiset menetelmät nuorten tukemisessa

Maanantai 28.4.2025

 • Neuromoninaisuus koulussa
 • Lasten ja nuorten mielenterveys ja psykoterapia
 • ADHD, ADD, Autismin kirjo ja muut neuropsykiatriset oirekuvat

Perjantai 9.5.2024

 • Ratkaisukeskeinen kriisityöskentely ja oppimiskeskeinen asenne
 • Työntekijän oman toimijuuden säilyttäminen koulun kriisitilanteissa

Maanantai19.5.2025

 • Nuorten pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Selviytymiskysymys sisäisiä keinoja ja voimia esiin nostavana interventiona.

Torstai 28.8.2025

 • Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä
 • Kiusaamiseen puuttumisen tavat

Maanantai 15.9.2025

 • Nuorten masennus
 • Voimakarttatyöskentely
 • Motivoiva haastattelu
 • Ulkoistaminen
 • Vastuun portaat –metodi

Syyskuu 2025 (koulutuspäivä vahvistetaan myöhemmin)

 • Nuorten stressi, kriisit ja traumat
 • Itsetuhoisuus
 • Ratkaisukeskeinen traumatyöskentely
 • Voimavarojen ja vahvuuksien kartoittaminen

Lokakuu 2025 (koulutuspäivä vahvistetaan myöhemmin)

 • Monikulttuurisuuden huomiointi koulussa
 • Nuorten sukupuolisuus ja seksuaalisuus

Marraskuu 2025 (koulutuspäivä vahvistetaan myöhemmin)

 • Kehittämistehtävien esitykset

Koulutus sisältää 12 verkkokoulutusiltapäivää. Koulutuksen aikana opiskelija tekee itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja ratkaisukeskeisen omaan työhön liittyvän kehittämishankkeen, joka toteutetaan oppilaiden kanssa.

Opintopisteiden (15 op) muodostuminen:

 • Koulutusiltapäivät 2 op
 • Kirjallisuusreflektiot 9 op
 • Kehittämistehtävä 3 op
 • Vertaisryhmätyöskentely 1 op

Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii vahvaa itseohjautuvuutta. Merkittävässä roolissa on opiskelijan itsearviointi ja kollegiaalinen vertaisarviointi, joita käytetään erilaisissa koulutuksen harjoitteissa. Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Koulutusmateriaaliin tulee tutustua ennakkoon ja seminaaripäivissä käydään syventäviä keskusteluja käsiteltävistä teemoista.

Koulutus arvioidaan hyväksytty / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä ratkaisukeskeisen opiskeluhuoltotyön tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa tietoperustaansa opiskeluhuoltotyössä.
 • Opiskelija osaa käyttää osallistavia menetelmiä opiskeluhuoltotyössä.
 • Opiskelija osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti opiskeluhuoltotyössä. 
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa käyttää saamaansa palautetta osaamisensa kehittämiseen.

Koulutus on täydennyskoulutusta. Opiskelijan opintosuoritus viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Koulutusjohtaja, yhteyshenkilö, konseptin omistaja 

 • Sirkku Ruutu PsM, KM, ratkaisukeskeinen VET-psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, toimitusjohtaja, Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy.

Pääkouluttaja:

 • Laura Andersson, koulupsykologi, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (koulutuksessa, valm. 2025)

Muut kouluttajat:

 • Asta Lindgren, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja
 • Satu Kujanpää, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, NLP Trainer
 • Maria Matilainen, lasten ja nuorten psykoterapeutti, tietokirjailija
 • Niina Nurmela, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, laillistettu sosiaalityöntekijä, väitöskirjatutkija
 • Riina Peltola, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, teologi, R-metodin kehittäjä (koulukiusaamisen ehkäisymalli)

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisen lisäksi hakijan tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemus Mikkelin kesäyliopistoon (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi) 6.1.2024 mennessä.

Kirjoita vastaukset allaoleviin kysymyksiin:.

 1. Nimesi
 2. Koulutustaustasi
 3. Nykyinen ammattisi/toimenkuvasi
 4. Hakijan eduksi katsotaan mahdollisuus työskennellä kouluympäristössä, jotta kehittämistehtävä on mahdollista tehdä suoraan oppilaita ja kouluyhteisöä hyödyttävään käyttöön. Pystytkö suorittamaan opiskeluhuoltotyöhön liittyvän kehittämistehtävän omassa työssäsi? Kyllä/Ei
  • Jos pystyt, millaisessa ympäristössä toimit ja missä roolissa?
 5. Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii itseohjautuvuutta. Jokaisen seminaarijakson välissä on luettavaa kirjallisuutta. Miten kykenevä olet huolehtimaan suunnitelmallisesta ja itsenäisestä omien opintojesi aikataulussa pysymisestä? (asteikolla 1-10)? Perustele numeerinen vastauksesi, kiitos.
 6. Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Miten sitoutunut olet löytämään yhteistä aikaa vertaiskeskusteluihin seminaaripäivien ulkopuolella (0-10)?
 7. Kuinka kykenevä koet olevasi itsearviointiin ja vertaisarviointiin opinnoissa?
 8. Kerro lyhyesti, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Turun kesäyliopiston ja Siria koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n kanssa. 

1995 €. Koulutusmaksu laskutetaan 9 erässä opetuspäivien yhteydessä, lukuunottamatta viimeistä erää joka laskutetaan n. 3 viikkoa ennen koulutuksen päättymistä.

06.01.2025 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 6.1.2025 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).