Salassapito ja tiedonvaihto sosiaali- ja terveydenhuollossa -verkkokoulutus

Sosiaali ja terveys , Juridiikka

16.10.2024 12:00 - 16:00

Koulutus pidetään keskiviikkona 16.10.2024 kello 12.00-16.00 verkkovälitteisesti Team-yhteydellä.

Teams

Koulutuksesta vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä tarkoittaa asiakkaan tiedollinen itsemääräämisoikeus?
 • Milloin asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa ilman asiakkaan suostumusta?  
 • Milloin asiakkaan omaa tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa?
 • Millaiset ovat tietojen luovuttamisen edellytykset asiakkaan lailliselle edustajalle, lähiomaiselle tai muulle läheiselle?

Koulutus täydentää Uusi asiakastietolaki 2024 -verkkokoulutusta, mutta koulutus sopii myös osallistujille, jotka eivät ole osallistuneet ko. koulutukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen luovuttamista koskeva sääntely kootaan uuteen asiakastietolakiin. Uusi asiakastietolaki tuli voimaan 1.1.2024. Uuden lain kanssa on myös sovellettava tietosuoja-asetusta ja julkisuuslakia. Koulutuksessa perehdyt käytännönläheisesti ja case-esimerkkien kautta tiedon luovuttamisen sääntelyyn ja sen soveltamiseen. Lisäksi perehdyt rekisteröidyn oikeuksiin ja tiedonsaannin rajoittamisen edellytyksiin ja menettelyyn.

Koulutuksessa käsitellään uuden asiakastietolain säännökset asiakasasiakirjojen ja potilasasiakirjojen luovuttamisesta ja tiedon vaihtamisesta eri toimijoiden välillä. Koulutuksessa syvennytään siihen, miten uuden asiakastietolain mukaan voidaan vaihtaa tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ja miten tietoja voidaan luovuttaa sivullisille tai hankkia toisilta viranomaisilta.

Koulutus perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät asiakastietojen salassapitoa ja luovuttamista sekä tiedonsaannin rajoittamista koskevan sääntelyn soveltamiseen käytännössä. Koulutus sopii myös esimerkiksi tietosuojavastaaville, osastosihteereille ja muille sote-asiakastietojen käsittelyyn osalistuville.

Asiakkaan asema ja oikeudet

 • Asiakastietojen salassapito turvaa yksityisyydensuojaa
 • Asiakkaan tiedollinen itsemääräämisoikeus
  • Asiakkaalla on oikeus vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn
  • Asiakkaan informointi ja neuvonta tietojen käsittelystä
  • Huoltajan ja muun laillisen edustajan asema
 • Rekisteröidyn oikeudet lyhyesti

Tiedonsaanti ja asiakastietojen luovuttaminen viranomaisten välillä

 • Asiakastietoon on oltava käyttöoikeus ja asiayhteys
 • Luovutuslupa ja kielto ohjaavat asiakastietojen luovuttamista
 • Kanta-palveluissa tapahtuva tiedonluovutus ja luovutus muulla tavoin
 • Tiedonsaantioikeus sosiaali- ja terveydenhuollon välillä
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen palvelu
  • Sosiaalihuollon oikeus saada ja käyttää potilastietoja
  • Terveydenhuollon oikeus saada ja käyttää sosiaalihuollon asiakastietoja
 • Terveydenhuollon oikeus saada potilastietoja ja potilastietojen luovuttaminen hoidon turvaamiseksi
 • Sosiaalihuollon palvelunantajan oikeus saada sosiaalihuollon asiakastietoja
 • Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttaminen sosiaalihuollon asiakkaan hoidon ja huollon turvaamiseksi
 • Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttaminen eräissä muissa tilanteissa
 • Asiakasta koskevan tiedon ilmoittaminen poliisille uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten

Asiakastietojen luovuttaminen asiakkaan lailliselle edustajalle, lähiomaiselle tai muulle läheiselle

 • Tietojen luovuttamisen edellytykset uudessa asiakastietolaissa
  • Kuka on asiakkaan laillinen edustaja ja kuka on lähiomainen tai läheinen?
  • Milloin tietoja voidaan luovuttaa lailliselle edustajalle, omaiselle tai muulle läheiselle?
  • Mitä tietoja voidaan luovuttaa?
 • OmaKanta ja toisen puolesta asioiminen
 • Alaikäisen kielto-oikeuden vaikutukset
 • Asiakastietojen luovuttaminen kuoleman jälkeen

Tiedonsaantioikeuden rajoittaminen

 • Oikeus omiin tietoihin ja asianosaisen tiedonsaantioikeus julkisuuslaissa
  • Tiedonsaannin rajoittamisen edellytykset
  • Julkisuuslain mukainen menettely
 • Rekisteröidyn tarkastusoikeus tietosuoja-asetuksessa
  • Tarkastusoikeuden rajoittamisen edellytykset
  • Tietosuojalainsäädännön mukainen menettely
  • Rekisteröidyn pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta 
 • Oikeus lokitietojen tarkastamiseen asiakastietolain nojalla
  • Kieltäytyminen lokitietojen antamisesta
  • Asiakastietolain mukainen menettely

Liisa Murto, juristi, OTM, osakas Lehti & co. Liisa Murto on kokenut sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön ja sote-palveluiden järjestämiseen perehtynyt juristi. Hän on tehnyt pitkän uran järjestökentällä ja hänellä on monipuolinen kokemus lainvalmistelusta ja edunvalvontatyöstä. Liisan osaamista ovat erityisesti vammaislainsäädäntöön, itsemääräämisoikeuteen ja tietojen luovutuksiin liittyvät kysymykset. Liisa on kokenut ja pidetty kouluttaja.

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Huomioithan, että koulutus järjestetään vain, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä.

Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujat voivat lähettää kysymyksiä etukäteen (8.10.2024 mennessä) kouluttajalle sähköpostilla koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi.

195 € sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin.

30.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 30.9.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).