Seksuaaliterapeutti (30 op)

05.06.2023 09:00 - 20.08.2024 16:00

Koulutus alkaa 5.6.2023 ja päättyy 20.8.2024. 

 • ma-ti 5.-6.6.2023 (lähiopetus)
 • ma-ti 14.-15.8.2023 (1.päivä lähiopetus, 2. päivä etäopetus)
 • ma-ti 9.-10.10.2023 (etäopetus)
 • ma-ti 4.-5.12.2023 (1.päivä lähiopetus, 2. päivä etäopetus) 
 • ma-ti 29.-30.1.2024 (lähiopetus)
 • ma-ti 18.-19.3.2024 (lähiopetus)
 • ma-ti 13.-14.5.2024 (1. päivä etäopetus, 2. päivä lähiopetus)
 • ma-ti 19.-20.8.2024 (lähiopetus)

Koulutukseen sisältyy lisäksi kaksi työnohjauspäivää, joiden ajankohta sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa koulutuksen aikana.

Koulutuspäivien pituus on klo 9–16.

Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli.

Seksuaaliterapeutti (30 op) -koulutuksessa opit valmiudet terapeuttisten menetelmien käyttöön seksuaalisten toimintahäiriöiden ja parisuhteen pulmien hoidossa. Opit myös kohtaamaan seksuaali-identiteettiin ja seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyviä kysymyksiä.
Opiskelu seksuaaliterapeuttikoulutuksessa on prosessiluonteista ja kestää reilun vuoden.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy 18 lähi- ja etäopetuspäivää, itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä ja työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana. Lisäksi koulutukseen sisältyy kaksi työnohjauspäivää, joiden ajankohta sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa koulutuksen aikana. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusyksikön kanssa.

Osallistuja voi hyväksytysti suoritettujen opintojen ja vaadittavan työnohjauksen jälkeen käyttää nimikettä seksuaaliterapeutti ja hakea Specialist in Sexological Counselling -nimikkeen (erityistason seksuaaliterapeutti, NACS) auktorisointia Pohjoismaiselta kliinisen seksologian yhdistykseltä (NACS).

Koulutukseen voivat hakea sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan muu kliinisen alan korkeakoulututkinnon suorittaneet tai sosiaali- ja terveysalan väistyneen opistoasteen tutkinnon suorittaneet. Koulutukseen hakijalla tulee olla suoritettuna seksuaalineuvojakoulutus (30 op). 

Psykoterapeuttipätevyydellä koulutukseen hakeutuvalla tulee olla Valviran hyväksymä psykoterapiapätevyys ja edellä mainittu tutkintovaatimus. Seksuaalineuvojakoulutusta ei edellytetä, mutta ainoastaan ne psykoterapeutit, joilla on aiemmin suoritettu seksuaalineuvojakoulutus voivat hakea pohjoismaista auktorisointia (NACS).

Koulutus perustuu seksologiseen monitieteiseen tietoperustaan ja menetelmäosaaminen ensisijaisesti voimavara- ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan seksuaaliterapiatyössä.

Seksuaaliterapeuttinen tietoperusta:

 • seksuaalikehitys 
 • seksuaalinen identiteetti ja moninaisuus 
 • erotiikka ja rakkaus 
 • parisuhde ja seksuaalisuus 
 • addiktoitunut seksuaalikäyttäytyminen
 • parafiliat 
 • seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
 • seksuaaliset toimintahäiriöt 
 • seksuaalisuus ja monikulttuurisuus

Seksuaaliterapeuttinen menetelmäosaaminen:

 • klassinen seksuaaliterapia 
 • seksuaaliterapian common factors
 • ratkaisukeskeinen lyhytterapia 
 • traumaterapian ja pariterapian lähtökohtia
 • työskentelymalleja seksuaalista väkivaltaa kohdanneille asiakkaille 

Seksuaaliterapian ammatillinen asiantuntijuus: 

 • kehittämistyö 
 • henkilökohtaisia osaamistavoitteita tukevat opinnot

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa toimia seksuaaliterapeuttina.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa: 

 • tunnistaa seksuaalisia toimintahäiriöitä ja parisuhde pulmia
 • hoitaa lyhytterapeuttisin menetelmin seksuaalisia toimintahäiriöitä sekä parisuhdepulmia
 • tukea asiakkaita seksuaali-identiteetin ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksissä 
 • tukea seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneita asiakkaita 
 • luoda verkostoja moniammatillisen työn tueksi

Koulutus sisältää NACS:n (Nordic Association for Clinical Sexology) vaatimusten mukaisesti 300 tuntia monimuoto-opetusta. Tuntimäärään sisältyy 25 tuntia työskentelyä oman seksuaalisuuden parissa (SSA = Sexual Self Acknowledgement). Lähiopintojaksojen välillä on vertaisryhmätapaamisia 36 tuntia, kliinistä asiakastyötä 100 tuntia työnohjauksessa sekä alan kirjallisuuteen tutustumista (2000 sivua). 

NACS-auktorisointi edellyttää 75 tuntia ryhmätyönohjausta tai 50 tuntia yksilötyönohjausta kliinisen työn tueksi. Auktorisoinnin edellyttämästä 75 tunnin ryhmätyönohjauksesta 16 tuntia sisältyy koulutukseen. Nämä 16 tuntia sovitaan koulutuksen käynnistyttyä. Muu auktorisointiin edellytetty työnohjaus on mahdollista hankkia Jyväskylän ammattikorkeakoulusta omakustanteisesti.     

Arviointi

Koulutus arvioidaan hyväksytty / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä seksuaaliterveyden tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden tietoperustaansa terapiatyössä.
 • Opiskelija osaa käyttää seksuaaliterapeuttisia menetelmiä asiakastyössä. Opiskelija osaa toimia eettisesti seksuaaliterapeuttina. 
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti seksuaaliterapiaan sisältyvissä vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa toimia monialaisissa verkostoissa.
 • Opiskelija osaa käyttää saamaansa palautetta osaamisensa kehittämiseen.

Heidi Pasonen, TtM, lehtori, erityistason seksuaaliterapeutti (vastuuopettaja), Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö
Hannu Piispanen, TtM, lehtori, erityistason seksuaaliterapeutti, pari- ja psykoterapeutti (ET), työnohjaaja (Story) (vastuuopettaja), Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö
Asta Suomi, YTT, asiantuntija, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja (Story), Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Koulutuksen toteutuksessa käytetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun ulkopuolisia kouluttajia ja tarvittaessa muuta Jyväskylän ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöä.

Koulutus on täydennyskoulutusta. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opiskelijan opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon, jos opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Opiskelijat valitaan koulutukseen aiempien suoritettujen opintojen perusteella. Koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä hakija lähettää opiskelutodistukset (myös todistuksen Seksuaalineuvojakoulutuksesta) kesäyliopistoon. Koulutuksen vastuukouluttajat tarkistavat 
todistuksen ja haastattelevat hakijat puhelimitse.

Koulutukseen hyväksyttävien maksimimäärä on 20 opiskelijaa.

3595 €. Opintomaksu laskutetaan kahdeksassa erässä.

14.05.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14.5.2023 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun.