Sopimusoikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakso kuuluu Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) opintokokonaisuuteen.  

Opintojaksolla käsitellään sopimusoikeuden yleisiä oppeja sekä sopimusehtojen, sopimuskäytäntöjen ja lainsäädännön välistä vuorovaikutusta sopimusoikeudellisessa ongelmanratkaisussa. Yleisestä sopimusoikeudesta tarkastellaan erityisesti yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita sekä sopimuksen syntyä, pätemättömyyttä, kohtuullistamista ja tulkintaa koskevia oppeja. Erityisestä sopimusoikeudesta perehdytään irtaimen kauppaa ja vuokrasopimuksia koskevaan normistoon.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää sopimusoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet
  • tunnistaa keskeiset sopimustyypit ja niitä koskevan lainsäädännön
  • jäsentää sopimusoikeudellisia ongelmia ja keskustelee niistä sopimusoikeudellisia käsitteitä käyttäen
  • soveltaa sopimuksen syntyä, sitovuutta, tulkintaa ja suoritushäiriöitä koskevaa normistoa tyypillisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen

Suoritustapa 1:  harjoitustehtävät n. 10 t, salitentti 4 t, itsenäinen työskentely 101 t

Suoritustapa 2: salitenttti 4 t, itsenäinen työskentely 111 t

Opintojakson tentti on yhteinen suoritustavan 1 ja suoritustavan 2 valinneille. Suoritustavan 1 valitsevat opiskelijat vastaavat tentissä yhteen tehtävään vähemmän kuin suoritustavan 2 valinneet. Tentissä osoitetaan erikseen se tehtävä, johon suoritustavan 1 valitsevien ei tarvitse vastata. Opiskelijan ei tarvitse ilmoittaa suoritustavan valinnasta ennen tenttiä.

Suoritustapaan 1 kuuluvat harjoitustehtävät tehdään eLearn Moodlessa. Harjoitustehtävät on suoritettava viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Suositeltavaa kuitenkin on, että harjoitustehtävät suoritetaan luentosarjan seuraamisen aikana noudattaen aikataulua, joka esitetään luennoilla ja eLearn Moodlessa.

Tenttipäivät: ma 23.10. klo 16-20, pe 1.12. klo 8-12, ma 18.3. klo 16-20 ja pe 31.5. klo 8-12.

Mia Hoffrén

Oppimateriaali:

Luennot ja UEF eLearnissa jaettava luentoihin liittyvä materiaali

Kirjallisuus: Ari Saarnilehto – Vesa Annola: Sopimusoikeuden perusteet, 2018. Saatavilla verkossa: primo.uef.fi -> Verkkokirjahylly (Alma Talent) Thomas Wilhelmsson – Leif Sevón – Pauliine Koskelo: Kauppalain pääkohdat, 2006. Saatavilla verkossa: primo.uef.fi -> Verkkokirjahylly (Alma Talent) Ari Saarnilehto: Vuokraoikeus: yleiset periaatteet ja erityissääntely, 2006. Saatavilla verkossa: primo.uef.fi -> Verkkokirjahylly (Alma Talent) Julia Ahlfors: KKO 2018:37 – Yhteistyösopimuksen irtisanominen, Lakimies 6/2018, s. 787–799. Saatavilla verkossa: primo.uef.fi -> EDILEX.

Säädökset: Laki varallisuusoikeudellista oikeustoimista 13.6.1929/228
Kauppalaki 27.3.1987/355 Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38: 4 ja 5 luku Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481 Laki liikehuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/482 Yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (ns. YK:n kauppalaki 16.9.1988/796, SopS 50/1998). Korkolaki 20.8.1982/633

Ennen opintojaksoa on suoritettava opintojaksot 5311026 Oikeustieteen perusteet (tai aiempi 5311024 Oikeustieteen ABC) ja 5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta (tai aiempi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen). Edellä mainitut opintojaksot on suoritettava ennen opintojakson tenttiin ilmoittautumista.

125 € Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.01.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).