Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi 2 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

23.01.2024 00:00 - 13.03.2024 00:00

Opiskelijat tutustuvat kyselylomakkeen laatimiseen. Tämän jälkeen harjoitellaan havaintomatriisin tekeminen SPSS:llä paperisesta kyselylomakkeesta. Opintojakson vetäjä käyttää opintojaksolla valitsemaansa aineistoa, jolla SPSS-ohjelmistossa harjoitellaan yksinkertaisia muuttujamuunnoksia, jakaumien tarkastelua, kuvailua ja keskilukujen käyttöä sekä kahden muuttujan välisten riippuvuuksien tarkastelua. Lopuksi opiskelijat toteuttavat kurssilla pienryhmissä tilastollisen harjoitustyön kurssin harjoitusaineistolla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kyselyaineiston keruun ja tallentamisen sekä yksinkertaisen analyysin sosiaalityön tutkimukselle tyypillisin menetelmin.

Suoritustavat: Ryhmätyö. Opintojakson suorittaminen edellyttää lisäksi aktiivista osallistumista opetukseen eli itsenäistä perehtymistä oppimismateriaaleihin ja opettajan antamien harjoitustehtävien tekemistä. Opiskelija voi itse päättää osallistuuko opettajan vetämiin opetuskertoihin, joissa opettaja vetää demoja SPSS:n toiminnoista vai harjoitteleeko ne itsenäisesti opetusmateriaalin avulla.

Toteutustavat: Vapaaehtoiset opettajan opetuskerrat (20h), itsenäistä työskentelyä tarvittaessa vertaisryhmän tuella opettajan antamien harjoitustöiden ja ryhmätyön parissa (34h/hlö).

Samanaikaisesti suoritetaan tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op), jollei sitä ole jo aiemmin suoritettu. Kurssin voi korvata suorittamalla tilastotieteen johdantokurssin (3622230). Muutoin opintojakson voi korvata vain täsmälleen samansisältöisellä suorituksella ja opintojaksokuvauksesta poikkeavat suoritustavat ovat mahdollisia vain erityisjärjestelypäätöksellä. 5513002 Statistical Methods in Social Work Research (2 cp)

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin

Opintojakson hinta on 60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 18 €.

18.12.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 18.12.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).