Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

25.10.2023 00:00 - 31.12.2023 00:00

Sosiaalityön teoreettiset koulukunnat, sosiaalityön yhteiskunnallinen kehys ja sosiaalityö tutkimus.

Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.

Geneeriset taidot: Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä sosiaalityön asiantuntijuuden keskeiset osatekijät.

Toteutustapa: Etäopetus. Luennot 12 h ja kirjallisuustentti.

Suoritustapa: Kirjallisuustentti. Luennot ja kirjallisuus suoritetaan samalla kertaa. Molemmista osioista on päästävä läpi, jotta suoritus on hyväksyttävissä. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Luennot 1/3, kirjallisuus 2/3

professori Timo Toikko

Tenttikirjallisuus: Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005; Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

06.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 6.10.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).