Terapeuttinen parisuhdeohjaaja (30 op) -verkkokoulutus

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia , Sosiaali ja terveys

29.10.2024 09:00 - 12.06.2025 16:00

Koulutus alkaa 29.10.2024 ja päättyy 12.6.2025. Koulutuspäivien kesto on klo 9.00–16.00.

Koulutuspäivät:

 • tiistai ja keskiviikko 29.-30.10.2024
 • tiistai ja keskiviikko 19.-20.11.2024
 • tiistai ja keskiviikko 17.-18.12.2024
 • tiistai ja keskiviikko 14.-15.1.2025
 • keskiviikko ja torstai 12.-13.2.2025
 • tiistai ja keskiviikko 18.-19.3.2025
 • tiistai ja keskiviikko 15.-16.4.2025
 • keskiviikko ja torstai 14.-15.5.2025
 • keskiviikko ja torstai 11.-12.6.2025

Verkkokoulutus Zoom

Terapeuttinen parisuhdeohjaaja -koulutus on täydennyskoulutusta ihmistyön ammattilaisille. Koulutus sisältää 18 reaaliaikaista verkko-opetuspäivää.

Koulutuksessa opiskelija muodostaa monipuolisen käsityksen pari- ja monisuhteista ja suhteiden kanssa työskentelystä. Opiskelija oppii konkreettisia työskentelymenetelmiä ja työkaluja erilaisten suhteiden kohtaamiseen ja niiden positiiviseen vahvistamiseen. Koulutuksen viitekehyksen muodostaa ratkaisukeskeisyys ja dialogisuus. Koulutuksen aikana opiskelija tutustuu myös muihin ohjauksen viitekehyksiin, kuten itsemyötätuntoon ja narratiivisuuteen. Koulutuksessa keskeisessä asemassa on myös opiskelijan kasvaminen ja kehittyminen omassa ohjaajuudessaan. Koulutuksessa opiskelija vahvistaa ohjaustaitoja, itsereflektiota sekä omien vahvuuksien tunnistamista.

Koulutus on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ihmistyön ammattilaisille. Pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai ohjausalan koulutus tai ihmistyön vahva työkokemus esim. pidemmän valmennusuran kautta. Koulutus soveltuu esimerkiksi seurakunnan pari- tai perhetyöntekijöille, seksologeille, valmentajille tai henkilöille, jota etsivät kokonaan uutta uraa.

 • Ratkaisukeskeisyys
 • Dialogisuus
 • Temperamentit, persoona ja käyttäytyminen
 • Kiintymyssuhdemallit ja niiden vaikutus suhteisiin
 • Tarvepohjainen ja systeeminen suhdetyöskentely
 • Suhteiden moninaisuus ja monikulttuuriset suhteet
 • Turvallisen ja luottamuksellisen suhteen rakentaminen
 • Vuorovaikutuksen vahvistaminen ja dialogiset menetelmät
 • Seksuaalisuus, seksuaalinen moninaisuus suhteissa ja suhdeseksi
 • Vanhemmuus suhteessa ja voimavarat
 • Parisuhteen erityiskysymykset, trauma ja kriisityö
 • Uusperheiden parisuhdedynamiikka
 • Mustasukkaisuus ja luvattomat rinnakkaissuhteet
 • Neuropsykiatriset ominaisuudet ja suhde
 • Empatia työvälineenä
 • Erotyöskentely
 • Oma ohjaajuus, tavoitteellinen suhdetyöskentely ja kehotyöskentely
 • Oman yrityksen brändäys, markkinointi ja yritystoiminta

Koulutuksen jälkeen opiskelija saa soveltaa tietoa erilaisista suhteista ja terapeuttisista parisuhdeohjauksen lähestymistavoista omassa ohjaustyössään. Hän osaa toimia terapeuttisessa parisuhdeohjaustilanteessa ammatillisesti ja eettisesti. Hän osaa hyödyntää ratkaisukeskeisyyttä, systeemiajattelua ja dialogisuutta työskennellessään erilaisten ohjattavien kanssa. Lisäksi hän osaa tietoisesti kehittää omaa työskentelyään parisuhdeohjaustilanteissa.

Tiedollinen osaaminen erilaisista suhteista

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • nimetä erilaisten suhteiden kanssa työskentelyyn vaikuttavat tekijät
 • keskustella erilaisista tavoista olla suhteissa (monogaminen suhde, monisuhteet, monikulttuuriset suhteet, ydin- ja uusperheiden parisuhteet, parit, joilla on lapsia, lapsettomat pariskunnat ja sateenkaariparit)
 • määritellä miten erilaiset kiintymyssuhdemallit ja neuromoninaisuus vaikuttavat parien kanssa työskentelyssä
 • kertoa keskeiset asiat tunnekeskeisyydestä, narratiivisuudesta, itsemyötätuntokeskeisyydestä sekä kognitiivisesta että psykofyysisestä viitekehyksestä
 • selittää miten suhteesta rakentuu vuorovaikutteinen
 • määritellä miten tarvelähtöinen ajattelu, luottamus ja turvallisuus, parisuhdetta kohtaavat kriisit ja traumaattiset tapahtumat, seksuaalisuus ja tunteet vaikuttavat suhteessa
 • määritellä parisuhdeohjaajuuden paikan palvelukentässä oman toimijuutensa rajat

Parien ja suhteiden kanssa työskentelyn ammatillinen  osaaminen

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • kohdata erilaisissa suhteissa eläviä ihmisiä heidän tarpeensa huomioiden (mm. kriisejä ja traumoja kohdanneet, suhteen päättämistä harkitsevat, ristiriita ja konfliktitilanteessa olevat) ja ohjata heidät tarvittaessa hoidon piiriin
 • käyttää ratkaisukeskeisyyden, systeemiajattelun ja dialogisuuden keskeisiä lähtökohtia ohjaustyössä
 • ohjata asiakkaita vuorovaikutteisesti suhdetta rakentavassa dialogissa
 • hyödyntää kehollisia menetelmiä ja tunnetyöskentelyä asiakkaiden ohjauksessa
 • ohjata asiakkaita mustasukkaisuuden ja uskottomuuden haasteissa sekä ristiriita- ja konfliktitilanteissa
 • ohjata asiakkaita yksinkertaisissa seksuaalisuuden teemoissa ja seksin puheeksi ottamisessa
 • huomioida asiakkaan temperamentin ja persoonan   vaikutuksen suhteessa
 • auttaa pareja ymmärtämään rakentavan erotyöskentelyn merkityksen ja sen vaikutukset yksilön selviytymiseen erosta
 • suunnitella ohjausprosessin ja sen tavoitteet yhdessä asiakkaiden kanssa
 • luoda turvallisen ja luotettavan ohjaustilanteen asiakkaalle
 • toimia ammatillisesti ja eettisesti ohjaustilanteissa
 • arvioida omaa ja asiakkaiden työskentelyä ohjauksen aikana

Ohjaajuuden ammatillinen vahvistaminen

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • reflektoida tuntemuksiaan, tunteitaan, omien arvojen ja oman suhdepolun vaikutusta omassa työssään
 • arvioida oman taustakoulutuksensa vaikutukset terapeuttisessa parisuhdeohjaustyössä
 • huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan
 • analysoida omaa työtään, työskentelytapojaan ja oman toiminnan vaikutusta asiakasprosessin etenemisessä
 • kehittää omaa ammattitaitoaan ohjaajana
 • sanoittaa omaa toimintaansa ja työskentelyään ja hyödyntää sitä oman työn

Koulutus (30 op) sisältää 18 reaaliaikaista verkko-opetuspäivää 1–2 kuukauden välein kahden päivän jaksoissa. Verkko-opetuspäivät pidetään etäyhteydellä Zoom-verkkoalustalla. Koulutus on monimuotokoulutusta, ja sen voi suorittaa työn ohessa. Opetuspäivät muodostuvat vuorovaikutteisista luennoista (8 op), ryhmätyöskentelystä (3,5 op) ja käytännön suhdeharjoituksista (6,5 op) ja asiantuntijavierailuista (1 op). Reaaliaikaisten verkko-opetuspäivien välissä opiskelijat tekevät itsenäisesti verkko-opintoja Moodle-oppimisympäristössä (1,5 op) ja harjoittelevat koulutuksen sisältöjä omassa työssään ja tutustuvat aihealueen kirjallisuuteen (3 op). Koulutukseen sisältyy vertaisryhmätyöskentelyä (1 op), työohjauksiin osallistumista (2,5 op), reflektiopäiväkirja ja lopputyö (3 op). Työnohjaus toteutetaan ryhmätyönohjauksena. Työnohjaus on koulutuksellista työnohjausta, jossa käsitellään asiakascaseja ja teemoja keskustellen ja harjoituksien avulla.

Koulutus arvioidaan hyväksytty- / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Arviointia tehdään erilaisten välitehtävien, reflektioiden, oppimispäiväkirjan ja lopputyön kautta. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

Arviointikriteerit

 • Opiskelija käyttää parisuhteisiin ja terapeuttiseen parisuhdeohjaukseen liittyvää käsitteistöä ohjaustyön viitekehyksessä asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti.
 • Opiskelija osaa soveltaa parisuhteisiin liittyvää tietoperustaa ja erilaisia parisuhdeohjauksen menetelmiä parisuhdeohjaajajana.
 • Opiskelija osaa käyttää ratkaisukeskeistä ohjausotetta
 • Opiskelija osaa toimia eettisesti ja ammattimaisesti terapeuttisena parisuhdeohjaajana.
 • Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan parisuhdeohjaajana.
 • Osaa tietoisesti kehittää omaa osaamistaan terapeuttisena parisuhdeohjaajana.

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Susanna Syld, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), yritys- ja yhteisökouluttaja, paripsykoterapia koulutettu parisuhdeterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), Yhteisöpedagogi ja tradenomi (AMK), Solmu parisuhteessa -valmentaja, Positive Psychology Practitioner™ ja mentaali- ja rentoutusvalmentaja (SHL)¨

Tero Jääskeläinen, perhe- ja paripsykoterapeutti, MSc Solution Focused Therapy, DDP-terapeutti ja neuropsykiatristen valmentajien kouluttaja

Koulutukseen hakeminen

Hakuohjeet:
1. Täytä ENSIN kesäyliopiston ilmoittautumislomake (tämän sivun alalaidassa).
2.Täytä lisäksi tämä erillinen HAKULOMAKE .

Hakulomakkeen palautus ja ilmoittautuminen viimeistään 1.10.2024 . Vain täyttämällä molemmat lomakkeet olet mukana haussa!

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Huomioithan, että koulutus järjestetään vain, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä.

Verkkokoulutukseen osallistuminen vaatii tietokoneen,  kuulokkeet mikrofoneineen, kameran tietokoneessa ja toimivan nettiyhteyden sekä ohjelman, jolla on mahdollisuuden tuottaa kirjallisia tehtäviä.

2850 €. Koulutusmaksu sisältää opetuksen verkko-opetuspäivinä, työnohjauksen, koulutusmateriaalit ja todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Koulutusmaksu laskutetaan 9 erässä opetuspäivien yhteydessä, lukuunottamatta viimeistä erää joka laskutetaan n. 3 viikkoa ennen koulutuksen päättymistä.

01.10.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 1.10.2024 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).