Työyhteisösovittelija (20 op) -verkkokoulutus

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia , Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus , Markkinointi, talous ja yrittäjyys

19.11.2024 09:00 - 02.12.2025 16:00

Koulutuspäivien pituus on klo 9–16.

Verkkovälitteiset koulutuspäivät:
ti 19.11.2024
ti 17.12.2024
to 23.1.2025 ( päivämäärä saattaa muuttua)
ke 12.2.2025
ti 11.3.2025 (päivämäärä saattaa muuttua)
to 24.4.2025
to 29.5.2025
to 4.9.2025
ma 6.10.2025 (päivämäärä saattaa muuttua)
ti 2.12.2025 

Verkkokoululutus

Henkisesti vaikeaksi koetut tilanteet, kuten ihmissuhdekonfliktit vievät työpaikoilla valtavan määrän psyykkistä energiaa, joka on pois tuottavuudesta ja työn kehittämisestä. Ristiriitojen käsittely ja ongelmien työstäminen oppimista edistävällä asenteella on yksi yritysten menestystekijöistä.

Sovittelulla tarkoitetaan vastuullista ja aktiivista ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuprosessia. 

Tässä vuoden kestävässä koulutuksessa opitaan restoratiivisen sovittelun perusteet ja harjoitellaan käytännössä vähintään yksi todellinen sovitteluprosessi.

Koulutukseen sisältyy käytännön sovitteluharjoittelua, jolloin osallistujille syntyy aito omakohtainen kokemus ainakin yhden sovitteluprosessin läpiviemisestä. Koulutuksessa kirkastetaan eri osapuolten roolit ja vastuut sovittelun läpiviemisessä.

Esihenkilöt, luottamushenkilöt, konsultit, työnohjaajat, valmentajat, coachit, työterveyshuollon ammattilaiset, terapeutit, HR-henkilöstö, ohjaajat ja muut myönteisen vuorovaikutuksen luomisesta kiinnostuneet ohjaustyön tai viestinnän ammattilaiset.

Ratkaisukeskeisyys sovitteluprosessissa

 • Ratkaisukeskeisyyden ja voimavarakeskeisyyden perusteet sovittelussa
 • Ihmiskäsitys
 • Motiivitulkinnat
 • Motivoiva haastattelu

Restoratiivisen sovittelun perusteet

 • Konfliktin omistajuus
 • Konfliktien juurisyitä
 • Konfliktit oppimisprosesseina
 • Sovittelijan puolueettomuus
 • Ratkaisun etsiminen osapuolten ehdoilla
 • Kommunikaation mahdollistaminen
 • Näkökulmien avartaminen
 • Erilaisten tulkintojen käsittely
 • Avoin ja kunnioittava keskustelukulttuuri ja eri näkemysten kuuleminen
 • Sovinnon tekemisen mahdollistaminen ja onnistumisen mahdollistaminen
 • Yhteisvastuu
 • Muutosten seuranta

Sovittelu osana laajempaa muutosprosessia

 • Varhaisen tuen periaatteet ja varhaisesti tukevan työkulttuurin rakentuminen
 • Muut ohjausmuodot sovittelun jatkeena: työnohjaus, coaching, terapeuttiset interventiot
 • Työparityöskentely

Työyhteisösovittelun juridiikka

 • Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
 • Työnantajan velvoitteet
 • Sovittelun vaikuttavuus tutkimuksen näkökulmasta

Sovitteluprosessi

 • Alkuvalmistelut ja info
 • Yksilökeskustelut
 • Sopimukset
 • Raportointi
 • Seuranta

Vuorovaikutusdynamiikan perusteet

 • Luottamuksen rakentaminen
 • Inhimillisten tunteiden ja huolien huomiointi
 • Pelkojen ja defenssien merkitys
 • Mentalisaatiokyvyn edistäminen sovitteluprosessin aikana
 • Kollektiivisen viisauden ja systeemin hyödyntäminen sovittelun aikana
 • Sovittelun psyykkiset vaikutukset

Sovittelijaksi kasvaminen

 • Omat vahvuudet ja sudenkuopat
 • Työyhteisösovittelijan arvot
 • Epäonnistumisista oppiminen
 • Sovittelusimulaatiot
 • Oman sovitteluprosessin valmistelu, läpivienti ja reflektointi

Sovitteluharjoitusten workshop-päivä

 • Sovitteluun liittyviä käytännön harjoitteita

Sovitteluprosessin vetämisessä opit rakentamaan avoimia ja turvallisia keskustelufoorumeita henkisesti raskaiden ihmissuhdekonfliktien keskellä. 

Koulutuksen käytyäsi osaat:

 • kertoa restoratiivisen ja ratkaisukeskeisen sovitteluprosessin periaatteet
 • soveltaa avoimen kunnioittavaa työotetta, jossa kaikki osapuolet voivat tulla kuulluiksi
 • käyttää erilaisia sovittelumenetelmiä sovitteluprosessien läpiviemiseksi
 • kuvailla työyhteisökonfliktien syntymekanismeja
 • tunnistaa omat tunneimpulssit sovitteluprosessien aikana
 • hallita omia tunteita tarkoituksenmukaisesti sovitteluprosessin aikana
 • käyttää oikea-aikaisia ja kuhunkin tilanteeseen sopivia menetelmiä
 • soveltaa oppimaasi oikeaan tilanteeseen, jossa pyritään viemään konfliktitilanne aidosti toimivaan ratkaisuun.

Tiistai 19.11.2024

Orientointi opintoihin

 • Koulutusrakenteiden läpikäyminen
 • Ryhmäytyminen ja psykologisesti turvallisen oppimisympäristön luominen
 • Odotusten kartoittaminen

Ratkaisukeskeisen sovittelun perusteet 

 • Sovitteluprosessi

Ratkaisukeskeisyys sovitteluprosessissa

 • Ratkaisukeskeisyyden ja voimavarakeskeisyyden perusteet sovittelussa
 • Ihmiskäsitys
 • Motiivitulkinnat
 • Motivoiva haastattelu

Ohjeistus oman sovitteluprosessin reflektoimiseksi

Tiistai 17.12.2024

Restoratiivisen sovittelun perusteet

 • Konfliktin omistajuus
 • Konfliktien juurisyitä
 • Konfliktit oppimisprosesseina
 • Sovittelijan puolueettomuus
 • Ratkaisun etsiminen osapuolten ehdoilla
 • Kommunikaation mahdollistaminen
 • Näkökulmien avartaminen
 • Erilaisten tulkintojen käsittely
 • Avoin ja kunnioittava keskustelukulttuuri ja eri näkemysten kuuleminen
 • Sovinnon tekemisen mahdollistaminen ja onnistumisen mahdollistaminen
 • Yhteisvastuu
 • Muutosten seuranta

Torstai 23.1.2025 (päivä saattaa muuttua)

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Työyhteisösovittelun juridiikka

 • Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
 • Työnantajan velvoitteet

Keskiviikko 12.2.2025

Vuorovaikutusdynamiikan vaikeuksien ja inhimillisten tunteiden/huolien huomiointi sovitteluprosessissa

 • Tunteiden, pelkojen ja defenssien merkitys

Motiivitulkintojen kirkastaminen ja itseymmärryksen kasvattaminen sovitteluprosessin aikana

Sovittelun vaikuttavuus tutkimuksen näkökulmasta

Tiistai 11.3.2025 (päivä saattaa muuttua)

Käytännön kokemuksia sovitteluprosesseista: sopimukset, työparityöskentelyn onnistumisen varmistaminen, sovittelun
psykologiset haasteet ja sudenkuopat, sovitteluun valmistautuminen ja epäonnistumisista oppiminen.

Vuorovaikutusdynamiikan perusteet

 • Luottamuksen rakentaminen
 • Inhimillisten tunteiden ja huolien huomiointi
 • Pelkojen ja defenssien merkitys
 • Mentalisaatiokyvyn edistäminen sovitteluprosessin aikana
 • Kollektiivisen viisauden ja systeemin hyödyntäminen sovittelun aikana
 • Sovittelun psyykkiset vaikutukset
 • Sovitteluharjoituksia

Torstai 24.4.2025

Varhaisen tuen periaatteet ja varhaista tukea tukevan työkulttuurin rakentuminen

Sovittelun käyttöönotto työorganisaatiossa

Sovittelun vaikuttavuus tutkimuksen näkökulmasta

Torstai 29.5.2025

Sovittelijaksi kasvaminen

 • Omat vahvuudet ja sudenkuopat
 • Työyhteisösovittelijan arvot
 • Epäonnistumisista oppiminen
 • Sovittelusimulaatiot
 • Oman sovitteluprosessin valmistelu, läpivienti ja reflektointi

Torstai 4.9.2025 

Sovitteluharjoitusten workshoppäivä

 • Sovitteluun liittyviä käytännön harjoitteita

Maanantai 6.10.2025 (päivä saattaa muuttua)

Muut ohjausmuodot sovittelun jatkeena: työnohjaus, coaching, terapeuttiset interventiot

Tiistai 2.12.2025

Oma sovitteluprosessi ja sen reflektointi sovittelijana
kasvamisessa.

Juhlistaminen ja koulutuksen päätös

Koulutus sisältää 10 seminaaripäivää, jotka toteutetaan verkkovälitteisesti. Koulutukseen sisältyy vertaisryhmätyöskentelyä koulutuspäivien ulkopuolella. Opiskelija lukee koulutuksen aikana myös kirjallisuutta ja reflektoi lukemaansa. Koulutuksessa opiskelija vie läpi omakohtaisen sovitteluprosessin ja reflektoi sovitteluprosessin.
 
Opintopisteiden (20 op) muodostuminen:

 • Vertaisryhmätapaamiset (à 2 h) ja niihin valmistautuminen 1 op
 • 10 seminaaripäivää ja niihin valmistautuminen 5 op
 • Työyhteisösovitteluun liittyvän kirjallisuuden lukeminen (250 sivua) ja luetun reflektointi ja paritutorointi 9 op 
 • Omakohtainen sovittelucasen reflektointi 5 op

Osaamisen arviointi

Koulutus arvioidaan hyväksytty / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä työyhteisösovittelun tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa tietoperustaansa sovitteluprosessin läpiviemisessä. 
 • Opiskelija osaa käyttää sovittelumenetelmiä asiakastyössä. 
 • Opiskelija osaa toimia eettisesti ja puolueettomasti työyhteisösovittelijana.  
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti sovittelua vaativissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa käyttää saamaansa palautetta osaamisensa kehittämiseen.

Sirkku Ruutu, koulutusjohtaja, psykologi (PsM), opettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

Tuula Kaitsaari, yliopisto-opettaja (Turun yliopisto), väitellyt sovittelusta keväällä 2022

Raija Peltola, riita- ja rikosasioiden sovittelija, coach (PCC), juristi

Sari Ilo, työterveyspsykologi, sovittelija, coach (MCC)

Eveliina Salonen, teologian ja oikeustieteen maisteri, varatuomari, työyhteisösovittelija, coach (PCC)

Seppo Koskinen, emeritusprofessori, työoikeuden professori

Muutokset kouluttajissa mahdollisia.

Koulutus on täydennyskoulutusta. Opiskelijan opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon, jos opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Huomioithan, että koulutus järjestetään vain, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.
 

2695 €. Koulutusmaksu laskutetaan 10 erässä opetuspäivien yhteydessä, lukuunottamatta viimeistä erää joka laskutetaan n. 3 viikkoa ennen koulutuksen päättymistä.

27.10.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 27.10.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).