Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki -peruskoulutus (12 op) Verkkokoulutus

Sosiaali ja terveys

24.05.2023 09:00 - 29.11.2023 16:00

Koulutus alkaa 24.5.2023 ja päättyy 29.11.2023     

•    Ke 24.5.2023
•    Ke 14.6.2023
•    Ke 16.8.2023
•    Ti 5.9.2023
•    Ke 11.10.2023
•    Ke 29.11.2023

Koulutuspäivien pituus on klo 9–16.
 

Verkkokoulutus, Zoom

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki (12 op) peruskoulutus sisältää kuusi reaaliaikaista vuorovaikutteista seminaaripäivää Zoom- verkkoympäristössä ja välitehtävät jokaiseen seminaaripäivään liittyvistä aiheista. Koulutus muodostaa kuusi kuukautta kestävän prosessin. Koulutuksen suorittaminen edellyttää sitoutumista kaikkiin seminaaripäiviin. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Hyväksytty suorittaminen edellyttää kameran ja mikrofonin käyttöä seminaaripäivissä. 

Koulutuksessa opit valmiudet vakavasti sairastuneen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Koulutuksen tavoitteena on, että osaat tukea vakavasti sairastunutta ja hänen läheisiään psykoterapeuttisin menetelmin. 

Koulutus on tarkoitettu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työntekijöille.

Osaamistavoitteet

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki (12 op) peruskoulutuksessa opiskelet valmiudet vakavasti sairastuneen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja osaa tukea vakavasti sairastunutta ja hänen läheisiään psykoterapeuttisin menetelmin. 

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa: 
•    kertoa vakavan sairauden vaikutuksista sairastuneen mieleen ja toimintakykyyn
•    kertoa psykoterapeuttisen hoidon elementit
•    auttaa sairastunutta ja hänen läheisiään surussa ja luopumisessa 
•    kertoa kuinka, vakava sairaus vaikuttaa vanhemmuuteen ja lapsiin 
•    hyödyntää psykoterapeuttisia elementtejä vanhemman ja lapsen tukemisessa 
•    tunnistaa ikääntymisen ja vanhuuden fyysisiä ja psyykkisiä erityishaasteita
•    selostaa muistisairauden vaikutukset yksilöön ja ihmissuhteisiin 
•    selostaa miten psykoterapeuttista ajattelua sovelletaan sairastuneen ja hänen läheistensä hoidossa
•    tiedostaa omien tunteiden kohtaamisen tärkeyden vakavasti sairastuneen psykoterapeuttisessa tukemisessa
•    keskustella liikaa ahdistumatta kuolemaan johtavan sairauden herättämistä tunteista ja elämän rajallisuudesta  
•    puhua aiempaa rohkeammin kuolemasta
•    kuvata omat vahvuutensa ja haasteensa saattohoidossa
•    tukea vakavasti sairastunutta ja hänen läheisiään psykoterapian viitekehystä hyödyntäen 
 

Koulutuspäivien ajankohdat ja teemat:

Keskiviikko 24.5.2023, klo 9–16

Kokonaisvaltainen ihminen, ruumiillisuus ja mieli
Vakavan sairauden vaikutus mieleen ja toimintakykyyn
Psykoterapeuttisen hoidon elementit

Keskiviikko 14.6.2023, klo 9–16

Suru ja luopuminen parisuhteessa ja perheessä
Perhe: Parisuhde, vanhemmuus, sisarussuhteet
Ylisukupolvisuus ja sukupuu
Koko perhe hoidossa

Keskiviikko 16.8.2023, klo 9–16

Lapsi ja vanhemman vakava sairaus
Eri ikäisten lasten huomioiminen
Vanhemman sairaudesta lapselle kertominen
Vakava sairaus ja vanhemmuus

Tiistai 5.9.2023, klo 9–16

Ikääntymisen ja vanhuuden fyysiset ja psyykkiset erityishaasteet
Vanhuksen pelot
Muistisairaan ihmisen kohtaaminen

Keskiviikko 11.10.2023, klo 9–16

Kuoleman kohtaaminen
Kuolevan tunteiden kannattelu
Hyvä Saattohoito


Ke 29.11.2023, klo 9–16

Surun ulottuvuudet
Surun ja masennuksen erottaminen
Hoitajan tunteet ja työssä jaksaminen
 

Suoritustapa 

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena vuorovaikutteisena etäkoulutuksena Zoom-oppimisalustalla. Seminaaripäiviä ei tallenneta. Koulutukseen osallistujilta edellytetään seminaaripäiviin osallistumista kamerat ja mikrofonit päällä. Kirjalliset tehtävät palautetaan kesäyliopiston Moodle-oppimisympäristöön. 

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista kaikkiin koulutuspäiviin, vakaata internetyhteyttä ja tietokonetta, jossa on kamera.

Koulutus sisältää kuusi seminaaripäivää, kirjallisen pohdintatehtävän jokaisen seminaarin jälkeen, kirjalliset reflektiokirjoitukset kolmesta kirjasta ja oman sukupuun tekemisen. Opiskelijat saavat kaksi kirjaa koulutusmaksuun sisältyvänä, luettavana kirjallisuutta on yhteensä 893 sivua. 

Osaamisen arviointi

Koulutus arvioidaan hyväksytty- / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

  • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä vakavaan sairastumiseen ja psykoterapeuttiseen tukemiseen liittyvään tietoperustaan.
  • Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja toimiessaan ammatillisena tukena vakavasti sairastuneelle, muistisairaalle ja kuolevalle ja heidän läheisilleen.
  • Opiskelija osaa toimia eettisesti vakavasti sairastuneen kohtaamistilanteissa.

Sanna Aavaluoma, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti, erityistason integratiivinen paripsykoterapeutti, psykoanalyyttisen parispsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti, psykoseksuaaliterapeutti (TRAPC), kliininen seksologi, työnohjaaja ja saattohoitokouluttaja

Florence Schmitt, FT, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti ja yksilöpsykoterapeutti sekä varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti

Opiskelijan osaaminen viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Suostumus kysytään koulutuksen alussa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

1295 €. Koulutusmaksu sisältää seminaariopetuksen, muistitikun runsaalla oheismateriaalilla, kaksi Sanna Aavaluoman kirjaa (Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva sekä Kunnes kuolema meidät eriyttää) sekä todistuksen opinnoista. Koulutusmaksu laskutetaan kuudessa erässä seminaaripäivän yhteydessä.

04.05.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 4.5.2023 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun.