Valtiosääntöoikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Jaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ma 8.1. klo 17-18.30. HUOM! Muuttunut päivämäärä. Alkuperäinen ajankohta 12.12.  Sisältöperehdytyksessä saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää opintojen tuutor HTM Pauliina Moilanen. 

Opintojakso kuuluu Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) opintokokonaisuuteen.  

Jaksolla käydään läpi institutionaalisen valtiosääntöoikeuden perusteet (valtiojärjestyksen valtiosääntöteoreettiset peruskäsitteet, ylimpien valtioelinten rakenne, toiminta ja niiden toimivaltasuhteet sekä valtion asema kansainvälisessä oikeudessa) ja yksilön oikeusasemalle valtiossa perustan luovien perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet. Valtiosääntöoikeuden yhteydet muihin oikeudenaloihin sekä kansainväliseen oikeuteen ja Euroopan unioniin.

Opiskelija

• ymmärtää valtiosääntöoikeuden ydinsisällön eli yleiset opit, ylemmät valtioelimet instituutioina sekä erityisesti niiden tehtävät ja toimivaltasuhteet, kansallisen perusoikeusjärjestelmän perusteet ja sen yhteyden kansainvälisiin ihmisoikeusjärjestelmiin (erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuk-seen)

• tuntee keskeisimmät YK:n ihmisoikeussopimukset ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset (Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja) ja hahmottaa niiden valtionsisäiset oikeusvaikutukset

• oppii tunnistamaan ja ymmärtämään valtiosääntöoikeuden yhteydet muihin oikeudenaloihin ja oikeustutkimuksen suuntiin, erityisesti hallinto-oikeuteen, lainsäädäntötutkimukseen sekä Euroopan unionin oikeuteen ja kansainväliseen oikeuteen.

Suoritus koostuu monivalintatentistä ja kirjallisista tehtävistä. Monivalintatentti arvioidaan asteikolla hyl/hyv ja tentti on suoritettava hyväksytysti. Kurssiarvosana (0–5) muodostuu kirjallisten tehtävien perusteella. Kurssialustalla olevan monivalintatentin läpäisy on edellytys kirjallisten tehtävien osuuteen osallistumiselle.

Itsenäinen työskentely sisältää omatoimisen perehtymisen kirjallisuuteen ja säädöksiin sekä kurssiin kuuluvien kirjallisten tehtävien tekemisen opintojakson Moodle-alustalla tarkemmin kerrotulla tavalla. Tehtävien palautukset 11.10., 17.11., 22.1. ja 5.4.

Vastuuopettaja: Maija Dahlberg, tentaattorina: Elina Lindström

Ennen opintojaksoa on suoritettava opintojaksot 5311026 Oikeustieteen perusteet (tai aiempi 5311024 Oikeustieteen ABC) ja 5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta (tai aiempi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen). Edellä mainitut opintojaksot on suoritettava ennen opintojakson tenttiin ilmoittautumista.

Oppimateriaali:

Jyränki – Husa, Valtiosääntöoikeus, 2012, s. 1–372.  HUOM! LUKUVUODESTA 2022-2023 eteenpäin uusi painos:  Jyränki – Husa, Valtiosääntöoikeus, toinen uudistettu painos, 2021, luvut 1–2 (s. 1–140) ja luvut 4–5 (s. 222–441). 

Hallberg et al, Perusoikeudet, toinen uudistettu painos, 2011, luvut I – II (Johdanto -osa ja Yleinen osa, s. 29–213) ja luvun III alaluvut 17, 18 ja 19 (Oikeusturva (PL 21 §), Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus (PL 22 §) ja Perusoikeudet poikkeusoloissa (PL 23 §), s. 783–830 ja luvun IV alaluvut 1 ja 2 (Perusoikeuksien merkitys lainsäädäntötyössä ja Perusoikeudet tuomioistuimissa, s. 831–873. 

Pellonpää et al, Euroopan ihmisoikeussopimus, 2018, luvut I–IV, s. 1–164. 

Kaikki teokset ovat löydettävissä Uefin kirjaston sivujen kautta joko verkkopalvelusta tai e-kirjana.   

Säädökset:   Suomen perustuslaki (731/1999).   Vaalilaki (714/1998).   Eduskunnan työjärjestys (40/2000).   Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä (196/2000).   Laki valtioneuvostosta (175/2003).   Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 6/1976).   Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 8/1976).   Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus, (SopS 19/1990, myös muutettuna lisäpöytäkirjoilla).     Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 80/2002).     Euroopan unionin perusoikeuskirja (2016/C 202/02). 

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.01.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).