Virkamiesoikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakso kuuluu Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF) opintokokonaisuuteen.

Virkamiesoikeuden kurssilla tutustutaan sekä valtion että kunnan virkamiesoikeuteen. Tarkastelussa on niin virkamiesoikeudellinen käsite- ja periaatejärjestelmä kuin virkasuhteen osapuolten yleiset oikeudet ja velvolli-suudet sekä virkaehtosopimuksia koskeva järjestelmä. Yleisten osioiden lisäksi tarkastelu kohdistetaan virkamiesoikeuden aineelliseen ja menettelylliseen lainsäädäntöön koskien erityisesti virantäyttöä, virantoimituksen keskeytystilanteita sekä palvelussuhteen päättämistä.

Opiskelija

  • tuntee valtion virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden oikeusasemaa sekä kollektiivista virka-miesoikeutta koskevat keskeiset säännökset;
  • omaksuu keskeisen virkamiesoikeudellisen käsitteistön, muut yleisiin oppeihin liittyvät erityispiirteet sekä virkasuhteen osapuolten yleiset velvollisuudet; sekähallitsee
  • virkamiesoikeudellisen lainsäädännön soveltamisen erityisesti virantäytön, virantoimituksen keskeytysten ja palvelussuhteen päättämisen osalta.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

  • etiikka
  • johtaminen ja kehittäminen
  • kriittinen ajattelu
  • oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen
  • vuorovaikutus ja viestintä

Vapaaehtoiset verkkoluennot 22 t, verkkotentti 4 t, itsenäinen työskentely 109 t. Luennot järjestetään marraskuussa: 2.11.-9.11.2023.

Verkkoluennot tallennetaan. Tenttimahdollisuuksia on neljä kertaa lukuvuodessa.

Syksyn 2023 verkkotenttipäivät: 14.9.2023 ja 22.11.2023.

Kevään 2024 verkkotenttipäivät: 30.1.2024 ja 5.4.2024.

Verkkotentti toteutetaan UEF eLearn-Moodlessa.

Tentti 0–5

Yliopistonlehtori Matti Muukkonen

Oppimateriaali 1.8.2023 alkaen: Kirjallisuus: Koskinen - Kulla, Virkamiesoikeuden perusteet 2019 painos. Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä. Kulla, Julkishenkilöstön asema: systematiikkaa ja sekamuotoisuutta, Lakimies 7–8/2006 (Edilex). Miettinen – Muukkonen, Perustuslain 125.2 §:n nimitysperusteet ja kunnallinen virantäyttö. Lakimies 4/2006 (Edilex). Muukkonen, Viran ajalliset ulottuvuudet – olisiko tarvetta virkamiehiä koskevan sääntelyn synkronoinnille? Edilex 40/2022 (Edilex). (https://www-edilex-fi.ezproxy.uef.fi:2443/artikkelit/28387.pdf) Saloheimo, Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2020 painos (virkaehtosopimuksia koskevat osat). Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä.

Säädökset: Valtion virkamieslaki (750/1994). Kuntalaki (410/2015), luku 11. Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003). Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003). Valtion virkaehtosopimuslaki (664/1970). Laki kunnan ja hyvinvointialueen virkaehtosopimuksista (669/1970). Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007). Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (voimassa oleva).

Suositellaan, että opintojaksot Yleishallinto-oikeus ja Kuntaoikeus on suoritettu ennen virkamiesoikeuden opintojaksoa.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).