Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)

Yleiset oikeusjärjestysopinnot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2023 00:00

Yleiset oikeusjärjestysopinnot antavat hyvän yleisjuridisen pohjan. Opintojen kuluessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva eri oikeudenaloista myös oppiaineina, mikä osaltaan edesauttaa HTK-tutkinnon pääaineen ja mahdollisen oikeustieteiden sivuaineen valintaa. Kokonaisuus on pakollinen HTK- ja ON-tutkintoa suorittaville.

Alla oleva opintojen suorittamisen järjestys on vahva suositus ja näin opinnot etenevät kampuksella, mutta oma suoritusjärjestyksesi voi myös poiketa jonkin verran tuosta (esim. miten saa kurssikirjallisuutta ja voiko tenttiä vain iltatenteissä jne).

Oikeustieteen perusteet 1 op ja juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen muita kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja (et voi osallistua tenttiin, jos suoritus puuttuu näiltä jaksoilta opintorekisteristä) ja esim. yksityisoikeuden perusteet kannattaa suorittaa ennen sopimusoikeutta ja perhe- ja jäämistöoikeutta.
 

 • 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op, verkkotentti (monivalinta) digikampus.fi-oppimisympäristössä, tenttiä voi suorittaa non stop-periaatteella. 
   
 • 5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op, taltioidut verkkoluennot+oppimistehtävät digikampus.fi-oppimisympäristössä
   
 • 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op, tentti (tenttimuodosta riippuen) 2-4 tuntia ja itsenäinen työskentely 111 tuntia. Itsenäinen työskentely sisältää omatoimisen perehtymisen kirjallisuuteen ja säädöksiin sekä kurssiin kuuluvien kirjallisten tehtävien tekemisen opintojakson Moodle-alustalla tarkemmin kerrotulla tavalla. Kampuksen luennot taltioidaan, eli jaksolta saatavissa luentotallenne.
   
 • 5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op, Opintojakson suoritustapa on monivalintatentti, jonka opiskelija voi suorittaa haluamaan ajankohtana opintojakson oppimisympäristössä ajalla 27.9.2021-31.11.2021. Opetus n. 22 tuntia ja itsenäinen työskentely n. 100 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää n. 130 tunnin työpanoksen riippuen opiskelijan lähtötasosta ja kyvystä omaksua osaamistavoitteiden mukaisia tietoja ja taitoja.
   
 • 5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op, tentti, omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin. Kampuksen luennot taltioidaan, eli jaksolta saatavissa luentotallenne. Tenttiin kertausilta 11.1.2022, klo 17-18.30. 
   
 • 5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op, luentotallenteet, itsenäinen perehtyminen kurssikirjallisuuteen sekä parityönä vastattavat kirjalliset tehtävät.
   
 • 5311526 Rikosoikeuden perusteet 5 op, oikeudenkäyntien seuraaminen (10 t), josta kirjoitetaan vapaamuotoinen raportti (5 sivua); vapaaehtoiset luennot (20 t); itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, keskeisiin säädöksiin ja muuhun kurssimateriaaliin (105 t); oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä. Tentti toteutetaan sali- tai verkkotenttinä.
   
 • 5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op, vapaaehtoiset luennot 20 t, salitentti 4 t oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä, itsenäinen työskentely 111 t. Opintojaksolla ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja.  
   
 • 5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op, 2 vaihtoehtoista suoritustapaa: suoritustapa 1: Pakolliset opetustallenteet 10 t, pakolliset yksilö- ja ryhmätehtävät, pakolliset työpajat 10 t, tentti 2 t, itsenäinen ja ryhmätyöskentely 113 t tai suoritustapa 2: Vapaaehtoiset opetustallenteet 10 t, pakollinen monivalintatehtävä 1 t, tentti 4 t, itsenäinen työskentely 120 t. Mikkelin kesäyliopiston opiskelijoille suositellaan suoritustapaa 2.
   
 • 5311605 Sopimusoikeus 5 op, suoritustapa 1: luennot 16 t, harjoitustehtävät n. 10 t, salitentti 4 t oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä, itsenäinen työskentely 101 t tai suoritustapa 2: luennot 16 t, salitentti 4 t oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä, itsenäinen työskentely 111 t. Luennot striimataan ja tallennetaan. Tenttiin kertausilta kevät -22, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
   
 • 5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op, vapaaehtoiset luennot 24 t, salitentti 4 t oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä, itsenäinen työskentely 107 h.  
   
 • 5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op, aktiivista osallistumista edellyttävät luennot (30–32 t), jotka streemataan ja tallennetaan. Opintojakso suoritetaan tekemällä luennoilla annettavia harjoitustehtäviä ja laatimalla opettajan ohjauksen mukainen oppimispäiväkirja. Tarkempi suoritusohjeistus annetaan ensimmäisellä luentokerralla. Opiskelijan itsenäisen työn osuus 105 t. Opetus on keväällä 2022.
   
 • 5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op, tentti 4 t, itsenäinen työskentely 84 t (2 x verkkotentti digikampus.fi-oppimisympäristössä ja 3 x salitentti oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä).
   
 • 5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op, suoritustapa 1: pakolliset työpajat 16 t, oppimistehtävät, opetustallenteet, itsenäinen ja ryhmätyöskentely 92 t tai suoritustapa 2: opetustallenteet, Moodle-tentti 4 t, tenttiin kuuluva pakollinen ennakkotehtävä, itsenäinen työskentely 104 t. Suoritustapa 1 on vahvasti suositeltava oikeustieteiden laitoksen tutkinto-opiskelijoille. 

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Opinto-oikeusaika on opintojaksokohtainen ja päättyy viimeistään lukuvuoden lopussa 31.7.2023. Ilmoittautuminen opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman vuoden aikana.

Yleisiin tentteihin/verkkotentteihin/etätentteihin ja tehtävänpalautukseen (sekä Joensuun kampuksen lähiopetukseen) ilmoittaudutaan sähköisesti WebOodissa 10 päivää aikaisemmin (25.10.21 saakka).

HUOM! Muutokset ovat mahdollisia. Opiskelijoiden kannattaa tarkistaa suoritustavat ja aikataulut opintojaksokohtaisesti Weboodista ennen ilmoittautumista. 

Opinnot voit suorittaa työn ohessa n. kahdessa vuodessa ja ne soveltuvat mainiosti myös työelämän tarpeisiin. Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op suorittamalla voit hakeutua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta ON/OTM-tutkintoon. HTK/HTM-tutkinnon väyläopintoihin vaaditaan jonkun pääaineen perusopinnot 25 op + yleisistä oikeusjärjestysopinnoista oman valinnan mukaan opintojaksoja 35 op = yht. 60 op.

Opiskelu on joustavaa etä- ja itseopiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - vaihtoehtoiset tentti- ja tehtävänpalautuspäivät rytmittävät opiskelua. Mikkelin kesäyliopisto järjestää osalla opintojaksoista vapaaehtoisia lähi- tai verkkoluentoja, ja osalla opintojaksoista on itsenäisesti katsottavia luentotallenteita. Pakollista läsnäoloa luennoilla ei yleensä ole.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op-opintokokonaisuuden opintojaksoja voit suorittaa etäopintoina. Suoritustapoina vaihtelevat kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen = salitentti oikeustieteen yleisinä tenttipäivinä Mikkelin kesäyliopistossa tai verkkotentti ilmoitetussa verkkoympäristössä tai kirjallisten tehtävien tekeminen. Suoritustapa on sama kuin tutkinto-opiskelijoilla. Yhden opintopisteen hyvään suorittamiseen pitäisi mennä aikaa n. 27 tuntia, 5 op n. 130 t, joten tämä kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa.

Tutustu tästä oikeustieteellisten opintojen esittelyyn. (Info pidetty 15.6.2021)

Tutustu oikeustieteen opiskeluun! Minustako oikeustieteilijä?-testin avulla saat tuntumaa oikeustieteen opiskelusta ennen kuin teet päätöksen ilmoittautumisestasi. Testin tarkoituksena on antaa sinulle käsitys siitä, millaista oikeustieteen opiskelu on. Testissä on kaksi osaa ja testin tekemiseen tulee varata muutama tunti. Testin tekeminen käy nopeasti (monivalinta+väittämät), mutta kirjalliseen materiaaliin perehtymiseen menee enemmän aikaa.

Opintokokonaisuuden hinta on 1050 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 540 €.

15.02.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 15.10.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).